VT Family - шаблон joomla Продвижение

REGULAMENT DE ORDINE INTERNĂ

 ŞCOALA GIMNAZIALĂ “CONSTANTIN TEODORESCU” ŞI STRUCTURI,ŞOLDANU

CAP I - TEMEIUL LEGAL

 

ART. 1

 1. Prezentul regulament  este  întocmit în conformităţe cu Legea 1/2011cu modificările şi completările ulterioare, OM 5079/2016, Legea 272/2004 republicată în 2014 privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului şi Legea 53/2004 cu modificările şi completările ulterioare.
 2. Regulamentul intra in vigoare după consultarea organizatiei sindicale din şcoala, consultarea Comiterului Reprezentăţiv al Părinţilor, Consiliul Elevilor, emiterea hotararii Comisiei Paritare şi aprobarea in Consiliul de Administraţie al Şcolii Gimnaziale “Constantin Teodorescu”Şoldanu.
 3. După aprobare, direcţiunea, educatoarele, învăţătoarele, profesorii diriginţi, vor comunica elemente de conţinut întregului personal, elevilor, părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali pentru punerea în aplicare. Fiecare angajat al al şcolii semnează că a luat cunoştinţă de prevederile regulamentului de ordine internă. Beneficiarii direcţi şi indirecţi ai educaţiei fac dovada că au luat cunoştinţă şi se obligă la respectarea acestuia, prin semnarea contractuluieducaţional

CAP II – PROGRAMUL SECŢIUNEA 1 – ELEVII

ART. 2

Programul preşcolarilor se desfăşoară în intervalul  800-1300 structurat astfel: 800 – 900 – activităţi pe sectoare (ALA1), 900 – 1130 – activităţi pe domenii experentiale, 1130  -1300

- jocuri şi activităţi recreative(ALA2). Excepţie se face de la structura acestui program numai în situaţii speciale, aprobate de conducerea unităţii de învăţământ.

ART. 3

Programul pentru învăţământul primar se desfăşoară în intervalul 800 – 1215 după orarul aprobat de conducerea unităţii de învăţământ. Se accceptă modificări în structura orarului la învăţământul primar numai în situaţii speciale şi cu aprobarea conducerii unităţii de învăţământ.

ART. 4

Programul pentru învăţământul gimnazial se desfăşoară în intervalul 1215 – 1815 după orarul aprobat de conducerea unităţii de învăţământ. Se acceptă modificări în structura orarului la învăţământul gimnazial numai în situaţii speciale şi cu aprobărea conducerii unităţii de învăţământ.

ART. 5

(1)Durata orei de curs pentru clasa pregătitoare şi clasa I este de 45 minute.

(2)Durata orei de curs pentru clasele II-IV este de 45 minute.

ART. 6 Durata orei de curs pentru ciclul gimnazial este de 50 de minute.

Pauza între orele de curs este de 5 minute; a treia pauză, este pauza mare şi este de 10 de minute.

ART. 7

 1. Orarul şcolii este realizat de către comisia de redactare a orarului, este discutat în consiliul profesoral, aprobat de consiliul de administraţie.
 2. După aprobare, orarul este afişat pe holul scolii.

SECTIUNEA a 2 a – PERSONALUL DIDACTIC

ART. 8

 1. Programul personalului didactic este conform orarului unităţii de învăţământ.
 2.  Completarea diferenţei dintre numărul de ore/zi din orar şi numărul deore/zi  potrivit fişei postului se face prin activităţi de pregătire profesională, corectarea caietelor de teme sau a probelor de evaluare, confecţionare de material didactic, lectorate şi consultaţii cu părinţii, pregătire suplimentară cu elevii etc.

ART. 9

La sfârşitul programului zilnic, personalul didactic este obligat să scrie în condica de prezenţă.

 

SECTIUNEA a 3 a – PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR

ART. 10

 1. Programul compartimentului secretariat se desfăşoară în intervalul 800 - 1600.
 2. În intervalul orar 1145 – 1200 este pauză demasă.

(3) Program de lucru cu publicul (cadre didactice, elevi, părinţi, membrii ai comunităţii) – 1200 – 1400.

ART. 11

(1)Programul compartimentului contabilitate se desfăşoară în intervalul 800 - 1200.

(2)În intervalul orar 1145 – 1200 este pauză de masă.

(3)Program de lucru cu publicul (cadre didactice, elevi, părinţi, membrii ai comunităţii) – 1200 – 1400.

ART. 12

(1)Programul compartimentului contabilitate se desfăşoară în intervalul 1200 - 1600.

(2)Program de lucru cu publicul (cadre didactice, elevi, părinţi, membrii ai  comunităţii) – 1200 – 1300.

 

SECTIUNEA a 4 a – PERSONALUL NEDIDACTIC

ART. 13

Progrmul femeilor de serviciu şi muncitorului este următorul:

 1. Program in doua schimburi; 6,00-14,00 si 12,00-20,00

ART. 14

Pauza de masă este de 30 de minute.

CAP III – BENEFICIARII DIRECŢI AI EDUCAŢIEI

SECTIUNEA 1 – DREPTURILE ELEVILOR

 

ART. 15

 1. Elevii, ca membri ai comunităţii şcolare, bebficiază de toate drepturile şi îndeplinesc toate îndatoririle pe care le au în calitate de elevi şicetăţeni;

lege; În cazul în care, se postează pe site-ul şcolii sau paginii facebook ale claselor, oficializate de şcoală, imagini, nume de elevi sau orice alte informaţii, este obligatoriu a se cere consimţământul scris al părinţilor.

(4)Elevii au dreptul să îşi desfăşoare activitatea în spaţii care respectă normele de igienă şcolară, de protecţie a muncii, de protecţie civilă şi de pază contra incendiilor în unitatea de învăţământ;

ART. 16  - Drepturi educaţionale

 1. Accesul gratuit la educaţie al elevilor Scolii Gimnaziale “Constantin Teodorescu”. În cele două instituţii de învăţământ, elevii au dreptul garantat la un învăţământ echitabil în ce priveşte înscrierea, parcurgerea şi finalizarea studiilor, în funcţie de parcursul şcolar pentru care au optat corespunzător intereselor, pregătirii şi competenţelorlor;
 2. Dreptul de a beneficia de o educaţie de calitate, prin aplicărea corectă aplanurilor de învăţământ, parcurgerea integrală a programelor şcolare şi prin utilizarea, de către cadrele didactice a celor mai adecvate strategiididactice.
 3. Dreptul de a fi consultaţi şi de a-şi exprima opţiunile pentru disciplinele din curriculumul la decizia şcolii, aflate în oferta Şcolii Gimnaziale “Constantin Teodorescu” Şoldanu, în concordanţă cu nevoile şi interesele de învăţare ale elevilor, cu specificul şcolii şi cu nevoile comunităţii locale; Pentru alegerea disciplinei pentru CDS – opţional aflată în oferta educaţională a şcolii, se procedează în felulurmător:

a)învăţământ preşcolar – alegerea este făcută de către părinţi;

b)învăţământ primar – alegerea este făcută de către părinţi;

c)învăţământ gimnazial – alegerea este făcută de către elevi.

În toate cele trei cazuri, este obligatorie respectarea PS 7.3-03 – Procedura privind stabilirea CDS.

 1. Dreptul de a beneficia de un tratament nediscriminatoriu din partea conducerii, personalului didactic, nedidactic şi partea altor elevi din unitatea de învăţământ; Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” Şoldanu se va asigura că niciun elev nu este supus discriminării sau hărţurii pe criteriu de rasă, etnie, limbă, religie, sex, convingeri, dizabilităţi, cetăţenie, vârstă,  stare civilă, cazier, tip defamilie, situaţie socio-economică, probleme medicale, capcităţe intelectuală sau alte criterii cu potenţial discriminatoriu;
  1. Dreptul de a beneficia de manaule şcolaregratuite;
 2. Dreptul de a beneficia gratuit de consiliere şcolară şi psihologică, conexe activităţii de învăţământ,  o zi pe săptămână (în funcţie de programul profesorului psiholog); se va asigura cel puţin o oră  pe an pentru fiecareelev;
 3. Dreptul de proprietate intelectuală asupra rezultatelor obţinute în tipul procesului instructiv-educativ sau din activităţileextracurriculare;
 4. Dreptuldeabeneficiadesusţinereastatului,pentrueleviicunevoispeciale, precum şi pentru elevii  cu CES, conform prevederilor legale învigoare;
 5. Dreptul la o evaluare obiectivă şicorectă;
 6. Părintele, tutorele sau susţinătorul legal, (pentru clasele I-IV) şi elevul, părintele, tutorele sau susţinătorul legal, pentru clasele V-VIII, au dreptul de a contesta rezultatele evaluării scrise, solicitând cadrului didactic să justifice rezultatele acesteia, în prezenţa elevului şi a părintelui, tutorelui sau susţinătorului legal, în termen de 5 zile de la comunicăre.
 7. În situaţia în care argumentele prezentate de cadrul didactic nu sunt considerate satisfăcătoare, elevul/părintele , tutorele sau susţinătorul legal poate solicita, în scris, directorului şcolii, reevaluarea lucrării scrise. Nu se poate solicita reevaluarea probelor orale saupractice.
 8. Pentru soluţionarea cererii de reevaluare la clasele primare, directorul va desemna două cadre didactice de specialitate din Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” Şoldanu, care nu predau la clasă respectivă şi care vor reevalua lucrarea scrisă; pentru soluţionarea cererii de reevaluare la clasele gimnaziale, conducerea şcolii, va solicita I.S.J. Călăraşi desemnarea unor profesori de specialitate din alte unităţi deînvăţământ.
 9. Media notelor acordate separat de cadrele didactice prevăzute la alin. (4) estenota reevaluării. În cazul învăţământului primar, calificativul este stabilit, prin consens, de către cele două cadredidactice.
 10. În cazul în care diferenţa dintre nota iniţială, acordată de cadrul didactic de laclasă şi nota acordată în urma reevaluării, este mai mică de un punct, contestaţia este respinsă şi nota acordată iniţial rămâne neschimbată. În cazul în care diferenţa dintre nota iniţială şi nota acordată în urma reevaluării este de cel puţin 1 punct, contestaţia esteacceptată.
 11. În cazul acceptării contestaţiei, directorul anulează nota obţinută în urma evaluării iniţiale. Directorul trece nota acordată în urma contestaţiei, autentifică schimbarea prin semnatură şi aplică ştampila unităţii deînvăţământ.
 12. Calificativele sau notele obţinute în urma contestaţiei,rămân definitive.
 13. Dreptuldeaaveaaccesgratuitlasaladesport,terenuldesport,vestiare,CDI, computerele conectate la Internet din cabinetul de informatică, copiatorul şi imprimanta de la CDI, cablu TV în sălile de clasă şi toate materialele didactice pe care le are la dispoziţie şcoala; Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” asigură în limita resurselor disponibile accesul gratuit la materialele necesare realizării sarcinilor şcolare ale elevilor, în timpul programului de funcţionare;
 14. Dreptul de a învăţa într-un mediu care sprijină libertatea de expresie fără încălcarea drepturilor şi libertăţilor celorlalţi participanţi.  Libertatea de exprimare nu poate prejudicia demnitatea, onoarea, viaţa particulară a persoanei şi nici dreptul la propria imagine.Nuseconsiderălibertatedeexpresie,următoarelemanifestări:comportamentul  jignitor faţă de personalul din unitatea şcolară, utilizarea invectivelor, limbajul trivial, alte manifestări ce încalcă normele de moralităţe;
 15. Dreptul de a i se asigura participarea la orele de curs pentru un număr maxim de 7 ore pe zi în cazul elevilor de clasă a VII a şi a VIIIa;
 16. Dreptul de a primi informaţii cu privire la planificarea materiei pe parcursul întreguluisemestru;
 17. Dreptul de a primi rezultatul evaluarilor semestriale (tezelor) în maximum15 zilelucrătoare;
 18. Dreptul de a învăţa în săli adaptate particularităţilor de vârstă şi nevoilor de învăţăre, şi cu un număr adecvat de elevi şi cadre didactice, în conformitate cu prevederile Legii 1/2012 cu modificările şi completărileulterioare;
 19. Dreptul de a participa, fără nicio discriminare şi doar din proprie iniţiativă, fără a fi obligaţi de cadre didactice sau de conducerea unităţii de învăţământ, la concursuri şcolare, olimpiade şi alte activităţi organizate de Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” Şoldanu sau de către terţi, în palate sau cluburi ale elevilor, în baze sportive sau de agrement, în taberele sau în instituţiile conexe ale inspectoratelor  şcolare, în cluburile şi asociaţiile sportive şcolare, cu respectarea prevederilor regulamentelor de funcţionare ale acestora; elevii vor participă la programele şi activităţile incluse în programaşcolară;
 20. Dreptuldeaprimipremiişirecompensepentrurezultateleobţinutelaactivităţile şcolare şi extraşcolare, în limita resurselordiponibile;
 21. Dreptul de a avea acces la actele şcolare proprii ce stau la baza situaţiei şcolare;
 22. Elevii cu performanţe şcolare deosebite pot promova 2 ani de studii într-unan şcolar;  avizul de înscriere aparţine Consiliului de Administraţie al Şcolii Gimnaziale “Constantin Teodorescu” Şoldanu, pe baza unei metodologii aprobate de Ministerul Educaţiei;

(21) Dreptul de şcolarizare la domiciliu, în conforităţe cu prevederile legale în vigoare;

(22)Dreptul de a oferi feedback semestrial cadrelor didactice care predau la clasă,prin fişe anonime; acestea vor fi completate la clasă şi predate cadrelor didactice în vederea identificării celor mai eficiente metode didactice;

 1. Dreptul de a fi informat privind calificativele şi notele acordate,înaintea consemnăriiacestora;
 2. Dreptul de a întrerupe/relua studiile şi de a beneficia de transfer în cadrul scolii sau in alte unităţi de învăţământ de acelaşi nivel ;
 3. Dreptul de a avea condiţii de acces de studiu şi evaluare adaptate dizabilităţilor, problemelor medicale sau tulburărilor specifice de învăţăre, în condiţiile legii;
 4. Dreptul de a participa la programele suplimentare de pregătire desfăşurateîn cadrul Şcolii Gimnaziale “Constantin Teodorescu” Şoldanu; programele de pregătire se desfăşoară după orele de curs, in week-end-uri şi în perioada vacanţelor;
 5. Dreptuldealeficonsemnatăabsenţaîncatalog,doarîncazulîncarenusunt prezenţi la orele de curs; este interzisă consemnarea absenţei ca mijloc decorecţie.
 6. Elevii cu cerinţe educative speciale, integraţi în învăţământul de masă dinŞcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” Şoldanu, au acelaşi drepturi ca şi ceilalti elevi;

ART. 17 – Drepturi  de asociere sau de exprimare

 1. Dreptul de a forma, adera şi participa la grupuri, organizaţii, structuri sau mişcări care promovează interesele elevilor, inclusiv la grupuri şi organizaţii nonformale, econmice, sociale, recreaţionale, culturale sau alte asemenea, în condiţiilelegii;
 2. Dreptul la protest, în condiţiile prevăzute de legislaţia în vigoare, fără perturbarea orelor decurs;
 3. Dreptul la reuniune, în afara orarului zilnic. Activităţile pot fi organizate în Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” Şoldanu, la cererea grupului de iniţiativă, numai cu aprobareaconsiliuluideadministraţie.Exercitareadreptuluidereuniunenupoatefisupusă decât acelor limitări care sunt prevăzute de lege şi care sunt necesare într-o societate democratica ,în interesul siguranţei naţionale, al ordinii publice, pentru a proteja sănătatea şi moralitatea publică sau drepturile şi libertăţilealtora;
 4. Dreptul de a participă la şedinţele Consiliului Elevilor din Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” Şoldanu, în conformitate cu regulamentulacestuia;
 5. Dreptul de a fi ales şi de a alege reprezentanţi, fără nicio limitare din partea personalului didactic sau adminitrativ; elevii din Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” Şoldanu au dreptul de a fi alesi şi de a alege reprezentanţii în comisiile prevăzute de ROF al şcolii;
 6. Dreptul de a publica reviste, ziare, broşuri şi alte materiale  informative, precum şi dealedistribuielevilordinşcoală,fărăobligaţiaşcoliideapublicamaterialele.Esteinterzisă publicarea şi distribuirea de materiale care aduc atingere securităţii naţionale, ordinii publice, drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti, constituie atacuri xenofobe, denigratoare sau discriminatorii;  Revista redactată şi difuzată de elevi în format letric şi digital, pe site-ul şcolii, se numeşte Scoala mea .

ART. 18 – Drepturi sociale

 1. Dreptuldeabeneficiadetransportreduscu50%pentrutransportulinternauto, feroviar,naval şi fluvial, pe tot parcursul anuluicalendaristic;
 2. Preşcolarii şi elevii  din Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” Şoldanu, beneficiază de transport gratuit cu microbuzul şcolar de acasă la şcolă şi de la şcoală acasă, în conformitate cu programul aprobat de consiliul de administraţie, staţiile aprobateşiregulamentuldefolosireamicrobuzuluişcolar;eleviibeneficiazădetransport gratuit cu microbuzul şcolar în excursii şi vizite în localitate, judeţ, ţară cu aprobarea directorului şcolii şi a metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea excursiilor şcolare aprobată prin ordin de ministru şi cu respectrea proceduriispecifice;
 3. Dreptul de a beneficia de burse sociale, de studiu şi de merit, de performanţă, precum şi de ajutoare sociale şi financiare în diverse forme, în conformitate cu prevederile legale în vigoare; Elevii din Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” beneficiază de burse sociale (medicale şi pe considerentul condiţiilor financiare ale familiei) şi  burse de merit.
 4. Criteriile generale de acordare a burselor se aprobă prin ordin al ministrului educaţiei.
 5. Consiliul Local Şoldanu, stabileşte anual, la propunerea Consiliului de administraţie al Şcolii Gimnaziale “Constantin Teodorescu” Şoldanu, numărul de burse, cuantumul şi tipulacestora.
 6. Criteriile specifice de acordare a tuturor tipurilor de burse se stabilesc anual, de consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale “Constantin Teodorescu” Şoldanu, în funcţiede fondurile repartizate şi de rezultatele şcolare ale elevilor; în organizarea procesului de acordare a burselor se va folosi PS7.5-13
 7. Elevii Şcolii Gimnaziale “Constantin Teodorescu” Şoldanu pot beneficia de suport financiar şi din sursele extrabugetare ale unităţiide învăţământ, în condiţiile legii.
 8. Dreptul de a beneficia de locuri în tabere şi în şcoli de vară/iarnă, în condiţiile stabilite de autorităţilecompetente;
 9. Dreptul la premii, burse şi alte asemenea stimulente materiale, elevilor cu performanţe şcolare înalte,precum şi celor cu rezultate deosebite în activităţile cultural- sportive organizate de cătrestat;
 10. Dreptul la asistenţă medicală, psihologică şi logopedică gratuită în cabinetele medicale, psihologice şi logopediceşcolare;
 11. Dreptul la tarife reduse cu 75% pentru accesul la muzee, la concerte, la spectacole de teatru, de operă, de film şi la alte manifestări culturale şi sportive organizate de instituţii publice, conformlegii;

ART. 19 – Alte drepturi

 1. Dreptuldeabeneficiaîn modgratuitdeacteşidedocumentedestudii,încondiţiile legii;  Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” va emite documentele solicitate conformlegii.
 2. Dreptul de răspuns la solicitările pentru informţiile de interes public , în conformitate cu prevederile Legii 544/2001  cu modificările şi completărileulterioare;
 3. Dreptul de a le fi înregistrate toate cererile scrise şi semnate, potrivit legii;
 4. Dreptul de a beneficia de un ghid al elevului, eleborat de ConsiliulJudetean al Elevilor, cu  avizul Consiliului Naţional al Elevilor;

(5)Dreptul de a avea profesori repartizaţi în mod nediscriminatoriu.

 

SECTIUNEA a 2 a – OBLIGAŢIILE ELEVILOR

ART. 20

 1. Preşcolarii şi elevii din Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” Şoldanu, au obligaţia de a frecventa cursurile, de a se pregăti pentru fiecare disciplină de studiu, de a dobândicompetenţeleşidea-şiînsuşicunoştinţeleprevăzutedeprogrameleşcolare.
 2. Preşcolarii şi elevii trebuie să aibă un comportament civilizat şi o ţinută decentă, atât în unitatea de învăţământ cat şi în afara ei. Ţinuta vestimentară sau lipsa elementelor de identificare nu poate reprezenta un motiv pentru refuzarea accesului în spaţialşcolar;
 3. Sunt obligaţi să respecte drepturile de autor şi să recunoască apartenenţa informaţiilor în lucrărileelaborate;
 4. Preşcolarii şi elevii, în funcţie de nivelul de înţelegere şi particularităţile de vârstă şi individuale ale acestora, vor fi stimulaţi să cunoască şi încurajaţi sărespecte:
 5. Regulamentul de organizare şi funcţionare al Şcolii Gimnaziale “Constantin Teodorescu” Şoldanu;
 6. Regulamentul de ordine interioară al şcolii;

d)normele de securitate şi sănătate în muncă, de prevenire şi stingere a incendiilor;

 e)normele de protecţie civilă;

f)normele de protecţia mediului. Au obligaţia de a elabora şi sustine lucrări la nivel de disciplină originale, în conformitate cu cerinţele cadrului didactic de laclasă;

 1. Sesizează autorităţilor competente orice ilegalităţi în desfăşurarea procesuluide învăţământ şi activităţilor conexe acestuia, în condiţiilelegii;
 2. Sesizează reprezentanţii Şcolii Gimnziale “Constantin Teodorescu” Şoldanu, cu privire la orice situaţie care ar pune în pericol siguranţa elevilor şi cadrelor didactice;
 3. Utilizează în mod corespunzător, conform destinaţiei stabilite, toate facilităţile şcolare la care au acces;
 4. Au obligaţia de a respecta curăţenia, liniştea şi ordinea în perimietrulşcolar;
 5. Preşcolarii şi elevii au obligaţia de păstra integritatea şi buna funcţionarea bunurilor din spaţiul şcolar, precum materiale didactice, mijloace de învăţământ, cărţi din CDI, din biblioteca din clasă, materialele de pe panouri de afişaj, mobilier şcolar, mobilier sanitar, instalatii din grupurile sanitare, ferestre, uşi, burlane de scurgere a apei şi materiale  de pe baza sportivă etc.);
 6. În cazul provocării unor distrugeri, au obligaţia de a plăticontravaloarea eventualelor prejudicii, în urma constătarii culpeiindividuale;
 7. Elevii trebuie să aibă asupra lor carnetul de elev vizat la zi şi să îl prezinte cadrelor didactice pentru trecerea notelor obţinute în urma evaluărilor precum şi părinţilor, tutorilor sau susţinătorilor legali pentru a lua la cunoştinţă de situaţiaşcolară;
 8. Manualele şcolare primite şi folosite trebuie să fie returnate în bună starela sfârşitul anuluişcolar;
 9. Elevii manifestă înţelegere, toleranţă şi respect faţă de întreaga comunitate şcolară: elevii şi personalul unităţii deînvăţământ;
 10. Preşcolarii şi elevii au obligaţia de a ocupa locurile stabilite în timpul deplasăriicu microbuzul şcolar, de a avea un comportament şi limbaj civilizat, de a nu distruge bunurile din mijlocul de transport şi de a respecta regulile decirculaţie;
 11. În caz de îmbolnăvire, au obligaţia de a anunţa educatorul, învăţătorul sau profesoruldiriginte;anunţulvafifăcutdecătrepărinte,tutoresaususţinătorlegal;elevulse va prezenta ca cabinetul medical şi va respecta obligatoriu prescripţiile medicului; în caz de boli contagioase, nu se va prezenta la şcoală decât în momentul în care medicul eliberează un document prin care se precizează că elevul este apt să se integreze în comunitatea şcolară;

ART. 21 - Interdicţii

Se interzice preşcolarilor şi elevilor din Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” Şoldanu:

a)să distrugă documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul educaţional, carnetul de elev, registrul elevului de serviciu etc.; b)să aducă şi să difuzeze în şcoală materiale care, prin conţinutul lor, atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violeţa şi intoleranţa

c)să blocheze căile de acces în spaţiile de învăţământ;

d)să deţină, să consume sau sa comercializeze , în perimetrul şcolii şi in afara acesteia, droguri, substanţe etnobotanice, băuturi alcoolice, ţigări sau să participe la jocuri de noroc;

d)să introducă şi/sau să facă uz în perimetrul şcolii de orice tip de arme sau alte produse pirotehnice cum ar fi muniţie, petarde, pocnitori, brichete etc. precum şi spray-uri lacrimogene, paralizante sau alte asemenea care, prin acţiunea lor, pot afecta integritatea fizică şi psihică a preşcolarilor sau personalului şcolii; în oricare dintre aceste situaţii, elevii vor fi deposedaţi de bunurile respective şi acestea vor deveni probă in cercetarea disciplinară; elevii nu pot fi deposedaţi de bunurile personale care nu atentează la siguranţa personală sau a celorlalte persoane din şcoală sau grădiniţă, în conformitate cu prevederile legale;

e)să difuzeze materiale electorale, de prozelitism religios, cu caracter obscen sau pornografic în spaţiul şcolar ;

f)să utilizeze telefoane mobile, dispozitive de ascultat  muzică sau vizionat filme, dispozitive de înregistrare audio-video, tablete etc. în timpul orelor de curs; este permisă folosirea acestor dispozitive numai cu acordul cadrului didactic, în situaţia folosirii acestora în procesul didactic sau în situaţii de urgenţă;

g)să înregistreze activitatea didactică; prin excepţie de la această prevedere, este permisă înregistrarea, doar cu acordul cadrului didactic, în cazul în care această activitate poate contribui la optimizarea porcesului instructiv-educativ;

h)să lanseze anunţuri false către serviciile  de urgenţă;

i)să aibă comportamente jignitoare, indecente, de intimidare, de discriminare şi să manifeste violenţă în limbaj şi în comportament faţă de colegi şi faţă de personalul şcolii;

j)să provoace, să instige şi să participe la acte de violeţă în spaţiul şcolar sau în afara acestuia;

k)să părăsească spaţiul şcolar în timpul pauzelor sau după începerea cursurilor, fără avizul profesorului de serviciu sau a învăţătorului sau dirigintelui;

l)să utilizeze un limbaj trivial şi invective în perimetrul şcolar;

m)să invite/faciliteze intrarea în şcoală a persoanelor străine, fără acordul conducerii şcolii;

n) să sară gardul şcolii;

o)să arunce hârtii, resturi de la mâncare, recipineţi de plastic etc. în curtea şcolii;

p)să se agaţe de aparatele de sport din curtea şcolii;

q)să coboare pe balustrada scărilor;

r)este interzis cu desăvârşire accesul elevilor în cancelarie fără a fi însoţiţi de un cadru didactic;

s)să umble cu catalogul clasei;

t)să realizeze modificări în carnetul de elev;

u)să semneze în locul părinţilor carnete de elev, carnete de corespondenţă, adrese trimise de şcoală către familie etc.;

v)să umble la întrerupătoarele sau prizele din sala de clasă, din laboratoare şi cabinete sau de pe holuri

 1. elevele nu au voie să vină machiate la şcoală (fard, ruj, machiaj ochi, manichiurăcolorată) sau cu părulvopsit

y)elevii nu au voie cu bijuterii (brăţări, coliere etc); baieţii nu au voie cu cercei.

ART. 22

 1. În Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” se organizează permanent, pe durata desfăşurarii cursurilor, serviciul pe şcoală al elevilor. Organizarea serviciului pe şcoală se efectuează numai de către elevii clasei a VIIa.
 2. Obligaţiile elevului de serviciu pe şcoalăsunt:

a) să vină cu 15 de minute înainte de începerea programului

b)să îndeplinească sarcinile trasate de profesorul de serviciu sau de directorul şcolii

 1. să respecte programul stabilit
 2. să respectegraficulstabilitdeConsiliulElevilorpentruserviciulpeşcoală
 3. înabsenţaprofesoruluideserviciu,săcompletezeRegistrulpentruevidentaaccesuluiin spaţiile unităţii de învăţământ pe baza actului de identitate (în cazul în care întâmpină probleme, va informa profesorul deserviciu);

f)distribuie vizitatorilor ecusonul specific (VIZITATOR sau INVITAT) după completarea în registru;

g)se asigură că vizitatorii returnează ecusoanele primite când aceştia părăsesc spaţiul şcolar;

h)anunţă profesorul de serviciu, directorul sau orice alt cadru didactic dacă au rămas porţi deschise în afara intervalului orar stabilit;

 1. anunţă profesorul de serviciu, directorul sau orice alt cadru didactic asupra pătrunderii oricărui mijloc de transport în curteaşcolii;
 2. în cazul în care unele persoane străine de şcoală, încearcă să pătrundă în interiorul şcolii, fără a da lămuriri asupra scopului vizitei, este obligat să anunţe profesorul de serviciu sau directorulşcolii;
 3. nu are voie să părăsească postul fără aprobărea profesorului de serviciu sau a directorului şcolii; în cazul în care există această aprobăre, se va avea în vedere ca un alt elev să ramână lapost;
 4. atrage atenţia vizitatorilor să nu deranjeze orele de curs şi să aştepte să se sune de pauză pentru a fi conduşi la persoanele pe care doresc sa leviziteze;
 5. seasigurăcăvizitatoriiaşteaptăpentruaficonduşicătrepersoanelepecaredorescsăle viziteze de către o persoană desemnată de profesorul de serviciu sau de către directorul şcolii;
 6. în lipsa profesorului de serviciu anunţă la director sau oricare alt cadru didactic orice tentativă neautorizată de pătrundere în spaţiul şcolar (clădirea sau curteaşcolii);
 7. anunţă profesorului de serviciu sau directorului orice eveniment de natura unor incidente violente, intrarea în spaţiul şcolar a unor persoane aflate sub influenţa băuturilor alcoolice, turbulente, cu un comportament agresiv ori cu intenţia de a deranja ordinea şi liniştea în instituţia deînvăţământ;
 8. poartă  ecusonul cu inscripţia ELEV DESERVICIU

ART. 23

Preşcolarii şi elevii din Şcoala Gimanzială “Constantin Teodorescu”, care utilizează microbuzul şcolar, au obligaţia să respecte următoarele reguli:

a)îmbarcarea-debarcarea se face din curtea şcolii sau de pe staţiile stabilite pe traseu;

b)îmbarcarea-debarcarea se face numai după ce microbuzul şcolar a staţionat; este interzis a părăsi locul stabilit pentru aşteptarea microbuzului până când acesta nu staţionează;

 c)îmbarcarea-debarcarea elevilor se face în ordine, unul câte unul, fără a se crea îmbulzeală şi numai pe uşa destinată în acestsens;

d)uşa glisantă de acces în microbuz va fi închisă-deschisă numai de cadrul didactic însoţitor sau de către şofer;

e)pe timpul transportului elevii sunt obligaţi să stea pe scaune; este interzisă ridicarea de pe scaun;

 1. pe timpul transportului nu au voie să se apropie sau să se sprijine de uşamicrobuzului;
 2. este interzis elevilor ca în timpul transportului să folosească un ton ridicat sau să arunce cu diferite obiecte întreei;

h)este obligatoriu ca elevii să păstreze curăţenia în mijlocul de transport (nu vor lăsa hârtii  pe scaune sau pe jos, nu vor lăsa recipienţi din plastic, resturi de mâncareetc);

 1. este interzis elevilor să scrie pe scaune, huse, geamuri sau pereţiimaşinii;
 2. nerespectarea oricărei dintre prevederile anterioare, duce la sancţiuni conform prezentului regulament.

SECTIUNEA a 3 a – RECOMPENSE PENTRU ELEVI

ART. 24

Elevii din Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” Şoldanu care obţin rezultate remarcabile în activitatea şcolară şi extraşcolară şi se disting prin comportament exemplar pot primi următoarele recompense:

a)evidenţiere în faţa colegilor clasei;

b)evidenţiere, de către director, în faţa colegilor din şcoală sau în faţa consiliului profesoral;

 c)comunicarea verbală sau scrisă adresată părinţilor,în care se menţionează faptele deosebite pentru care elevul este evidenţiat;

d)burse de merit;

e)alte stimulente materiale acordate din veniturile proprii ale şcolii ori din sponzorizări;

 f)premii, diplome, medalii;

g)recomandare pentru trimiterea cu prioritate în excursii sau în tabere de profil din ţară sau străinătate;

h)premiul de onoare al unităţii de învăţământ;

ART. 25

Performanţele elevilor la olimpiade şi concursuri pe discipline, la olimpiade sau la concursurile de creaţie tehnico-ştiinţifică şi artistică şi la olimpiadele şi concursurile sportive se recompensează financiar, în conformitate cu reglementările stabilite de Ministerul Educaţiei.

ART. 26

 1. Elevii Şcolii Gimnaziale “Constantin Teodorescu” Şoldanu pot fi premiaţi la sfârşitul anului şcolar prin acordarea de diplome pentru activitatea desfăşurată şi/sau rezultatele obţinute.
 2. Acordarea premiilor se face la propunerea învăţătorului, a profesorului diriginte, a consiliului clasei sau a directoruluişcolii.
 3. În Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” Şoldanu, diplomele se pot acorda:

b)pentru rezultate deosebite obţinute la o disciplină;

c)pentru alte tipuri de performanţe: pentru purtare, pentru o relaţionare corespunzătoare cu colegii, pentru alte tipuri sau preocupări care merită evidenţiate.

 1. Numărul diplomelor pe care un elev le poate primi, nu estelimitat.
 2. Elevii care primesc diplomă pe discipline sunt selectaţi numai dintre aceia careau obţinut media 10/calificativul FB anual la disciplinarespectivă.
 3. Elevii din învăţământul gimnazial din Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” pot obţine premiidacă:

a)au obţinut primele N medii generale pe clasă, cu condiţia ca acestea să nu fie mai mici de 9,00; pentru următoarele N medii se pot acorda menţiuni;

-      pentru premiul I, media generală trebuie să fie cel puţin9,50

-  pentru premiul II, media generală trebuie să fie cel puţin9,30

-  pentru premiul III, media generală trebuie să fie cel puţin9

-      pentrumenţiune,mediatrebuiesăfiecelpuţin8,50(menţiunilesevoracordaîn ordinea descrescătoare a mediilor, respectiv Menţiunea I, menţiunea IIetc.)

 1. s-au distins la una sau mai multe discipline destudiu;
 2. au obţinut performanţe la concursuri, festivaluri, expoziţii şi la alte activităţiextraşcolare desfăşurate la nivel local, judeţean, naţional oriinternaţional;
 3. s-au remarcat prin fapte de înaltă ţinută morală şicivică;
 4. au avut la nivelul clasei cea mai bună frecvenţă pe parcursul anuluişcolar;
 5. pentru rezultate excepţionale se poate acorda premiul de onoare al unităţii de învăţământ, în baza unei proceduri specifice elaborate deşcoală.

ART. 27

Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” Şoldanu poate stimula activităţile de performanţă înaltă ale elevilor la nivel local, judeţean, naţional şi international, prin alocarea unor premii şi burse, din partea Consiliului Reprezentativ al Părinţilor, a agenţilor economici, a fundaţiilor ştiinţifice şi culturale, a comunităţii locale etc.

 

SECTIUNEA a 4 a – SANCŢIUNI PENTRU ELEVI

ART. 28

 1. Elevii din Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” Şoldanu, care săvârşesc fapte careîncalcădispoziţiilelegaleînvigoare,inclusivregulamenteleşcolare,vorfisancţionaţiîn funcţie de gravitatea acestora, respectând PS7.5-08.
 2. Eleviipotfisancţionaţipentrufaptecare sepetrecîninteriorulunităţiideînvăţământ sau în cadrul activităţilor extraşcolare. Pentru faptele petrecute în afara unităţii de învăţământ sau  in afara activităţilor extraşcolare organizate de unitatea de învăţământ, elevii răspund conform legislaţiei învigoare;
 3. în mod obligatoriu, cel care stabileşte abaterea disciplinarătrebuie:

a) să descrie fapta care constituie abatere disciplinară – raport scris conform modeluluiPS7.5-08

b) să precizeze ce dispoziţii legale în vigoare sau ce precizări din regulamentul şcolar a încălcat elevul respectiv

c) să audieze elevul care a săvârşit abaterea disciplinară şi să precizeze motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de elevul respectiv (conform Legii 272/2004 – Legea privind protecţia şi promovarea drepturilor copilului)

 1. la stabilirea abaterilor disciplinare trebuie să se aibă învedere

-fapta săvârşită

-împrejurările în care fapta a fost săvârşită

-gradul de vinovaţie al elevului

-consecinţele abaterii disciplinare

-comportarea generală a elevului în şcoală, în famile, în societate

 1. Sancţiunile care se pot aplică în Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” Şoldanu, sunturmătoarele:

a)observaţia individuală;

 b)mustrarea scrisă;

c)retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit, a bursei sociale;

 d)mutarea disciplinară la o clasă paralelă, din aceeaşi unitate de învăţământ;

 1. Toate sancţiunile aplicate se comunică individual, în scris, atât elevilor cât şi părinţilor,tutorilorsaususţinătorilorlegali.Sancţiuneaseaplicădinmomentulcomunicării acesteia, sau ulterior, după caz; formularele folosite sunt cele din PS7.5-08
 2. Sancţionarea elevilor sub forma mustrarii in fata colectivului clasei sau al şcolii, este interzisă in oricecontext;
 3. Violenţa fizică sub orice formă se sancţionează conform dispoziţiilor legale în vigoare;
 4. Elevii nu pot fi supuşi unor sancţiunicolective.

ART. 29

 1. Observaţia individuală constă în atenţionarea elevului, cu privire la încălcarea regulamentelor în vigoare, ori a normelor de comportament acceptate şi consilierea acestuiaastfelîncâtsădovedească,ulterior,uncomportamentcorespunzător.Elevuluiise va atrage totodata atenţia ca, în situaţia în care nu işi schimbă comportamentul, i se va aplica o sancţiune maiseveră.Sancţiuneaseaplicădecătreînvăţător,profesoruldirigintesaudecătredirector;
 2. Comportamente pentru care se aplică sancţiunea “observaţia”

a)deranjarea orelor de curs (sporadic, fără a serepeta);

b)nepregătirea lecţiilor sau a temelor ;

c)nu are carnetul de elev la el;

d)nu prezintă carnetul de elev pentru a fi semnat de părinţi;

e)aleargă pe hol şi face gălăgie în pauze (cel mult 2 abateri);

f)nu-şi îndeplineşte sarcinile de elev de serviciu în clasă sau pe şcoală (pentru prima abatere;

g)pentru elev de serviciu pe clasă – va fi planificată încă o săptămână zi de zi; pentru elev de serviciu pe şcoală – nu va mai fi repartizat până la sfârşitul semestrului;

h)coboară pe balustrada scărilor;

i)circulă pe scara rezervată cadrelor didactice;

 j)sare gardul şcolii (o abatere);

k)nu are materialele necesare pentru desfăşurarea unor ore de curs (cel mult o abatere la fiecare obiect de studiu);

l)nu are echipament sportiv pentru orele de educaţie fizică;

 m)altercaţii verbale cu colegii dar fără a se folosi expresii vulgare;

n)aruncă hârtii, resturi de la mâncare, recipineţi de plastic etc.  în curtea şcolii;

 o)se agaţă  în mod repetat de aparatele de sport din curtea şcolii;

p)costumaţie şi coafură indecentă; podoabe extravagante (o abatere);

 1. alte comportamente pe care le consideră învăţătorul, dirigintele, consiliul clasei, consiliul profesoral.
 • Mustrarea scrisă constă în atenţionarea elevului, în scris, de către învăţător, profesor diriginte, cu indicarea faptelor care au determinat aplicarea sancţiunii; se va folosi formularul specific din PS 7.5-08.
 • Sancţiuneaestepropusăconsiliuluiclaseidecătrecadruldidacticlaoracăruia/ în programul de profesor de serviciu, s-au produs faptele susceptibile de sancţiune, spre validare;
 • Sancţiunea se consemnează în registrul de procese verbale al consiliului clasei şi într-un raport care va fi prezentat consiliului profesoral de către învăţător/diriginte la sfârşitul semestrului în care a fostaplicată.
 • Formularul specific pentru mustrarea scrisă este redactat de învăţător sau profesorul diriginte, este semnată de către acesta şi de către director, este înregistrată în registrul de intrări-ieşiri al Şcolii Gimnaziale “Constantin Teodorescu” Şoldanu; documentul va fi întocmit în trei exemplare şi va fi înmânat personal de către învăţător sau diriginte; un exemplar va rămâne la secretariat, unul la învăţător/diriginte şi unul va rămâne la familie. Dacă nu se poate înmâna personal formularul, acesta va fi transmis prin postă cu confirmare deprimire.
 • Sancţiunea este însotită de scăderea notei la purtare, respectiv diminuarea calificativului.

7)Comportamente pentru care se aplică sancţiunea “mustrarea scrisă”:

 a)deranjarea repetată a orelor de curs;

b)altercaţii verbale cu colegii, folosind expresii injurioase;

c)costumaţie şi coafură indecente – podoabe extravagante – a doua abatere;

d)deteriorarea repetată a unor bunuri din şcoală sau din curtea şcolii;

 1. foloseşte telefonul mobil, dispozitive de ascultare/vizionare, de înregistrare audio- video;

f)pleacă de la orele de curs fără a anunţa (chiul) – de la a -2 a abatere;

g)accesul repetat în cancelarie fără a fi însoţiţi de un cadru didactic;

h)aduce şi difuzează în şcoală materiale care prin conţinutul lor atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa;

i)blochează căile de acces în spaţiile de învăţământ;

j)posedă şi difuzează materiale cu caracter obscen şi pornografic;

k)se adresează necuvincios personalului unităţii de învăţământ, în mod repetat;

l)pleacă de la ore fără să anunţe învăţătorul/profesorul/dirigintele/directorul;

m)semnează carnetele de elev  în locul părinţilor;

 n)introduce în şcoală  pocnitori, petarde;

o)participă la jocuri de noroc;

p)postează pe reţele de socializare imagini şi clipuri video din timpul programului şcolar sau din spaţiul şcolar;

q)alte comportamente pe care le consideră învăţătorul, dirigintele,consiliul clasei, consiliul profesoral.

ART. 31

 1. Retragerea temporară sau definitivă a bursei de merit sau a bursei sociale se aplică de către director, la propunerea consiliului clasei, aprobată prin hotararea consilului profesoral.
 2. Sancţiunea este însoţită descăderea notei la purtare, respectiv diminuarea calificativului.
 3. Formularul specific pentru mustrarea scrisă este redactat de învăţător sau profesorul diriginte, este semnată de către acesta şi de către director, este înregistrată în registrul de intrări-ieşiri al Şcolii Gimnaziale “Constantin Teodorescu” Şoldanu; documentul va fi întocmit în trei exemplare şi va fi înmânat personal de către învăţător sau diriginte; un exemplar va rămâne la secretariat, unul la învăţător/diriginte şi unul va rămâne la familie. Dacă nu se poate înmâna personal formularul, acesta va fi transmis prin poştă cu confirmare deprimire.

 Comportamente pentru care se aplică sancţiunea “retragerea bursei de merit sau a bursei sociale”:

a)absenţe repetate de la orele de curs (chiul) – de la a doua abatere;

b)dacă depăşeşte de 10 absenţe nemotivate;

c) foloseşte telefonul mobil, dispozitive de ascultare/vizionare, de înregistrare audio-video

– a douaabatere;

d)distrugerea în mod repetat a bunurilor şcolare (din şcoală şi din curtea şcolii);

e)aduce şi difuzează în şcoală materiale care prin conţinutul lor atentează la independenţa, suveranitatea şi integritatea naţională a ţării, care cultivă violenţa şi intoleranţa – a doua abatere;

f)posedă şi difuzează materiale cu caracter obscen şi pornografic – a doua abatere;

 g)semnează carnetele de elev, carnete de corespondenţă  în locul părinţilor – a doua abatere;

h)altercaţii verbale cu colegii, folosind expresii injurioase şi conflicte fizice;

 1. distruge documente şcolare: carnete de elev, cataloage etc;

m)organizează sau  participă  la acţiuni de protest care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ sau care afectează prezenţa la cursuri a elevilor;

n)lansează anunturi false la serviciul de urgenţă;

o)adresează cuvinte injurioase colegilor (în mod repetat) şi jigneşte personalul didactic şi nedidactic al şcolii;

p)postează pe site-uri sau reţele de socializare imagini şi/sau clipuri din timpul programului sau din spaţiul şcolar; - a doua abatere

q)alte comportamente pe care le consideră învăţătorul, dirigintele,consiliul clasei, consiliul profesoral.

ART. 32

 1. Mutarea disciplinară la o clasă paralelă înşcoală.
 2. Se propune de către consiliul clasei şi se aprobă de către consiliul profesoral.
 3. Formularulspecificpentrusancţiune,esteredactatdeprofesoruldiriginte,este semnat de către acesta şi de către director, este înregistrat în registrul de intrări-ieşiri al Şcolii Gimnaziale “Constantin Teodorescu” Şoldanu; documentul va fi întocmit în trei exemplare şi va fi înmânat personal de către învăţător, diriginte sau director; un exemplar va rămâne la secretariat, unul la diriginte şi unul va rămâne la familie. Dacă nu se poate înmâna personal formularul, acesta va fi transmis prin poştă cu confirmare de primire.
 4. Sancţiunea este însoţită de scăderea notei la purtare, validate de consiliul profesoral al şcolii la propunerea consiliuluiclasei.
 5. Sancţiunea se consemnează în catalogul clasei şi în registrul matricol, precizându-se numărul sub care a fost înregistrată în registrul de intrări-ieşiri al unităţii de învăţământ.
 6. Sancţiunea nu se aplică în învăţământulprimar.

Comportamente pentru care se aplică sancţiunea “mutarea disciplinară”:

a)deranjează în mod repetat colectivul de elevi alclasei

 1. deţine şi consumă în interiorul şcolii şi în afară băuturi alcoolice şi ţigări şi participă la jocuri de noroc – la a doua abatere
 2. introduce în perimetrul şcolii orice tipuri de arme albe – se va anunţa postul de poliţie
 3. să organizeze sau să participe la acţiuni de protest care afectează desfăşurarea activităţii de învăţământ sau care afectează prezenţa la cursuri a elevilor – abateri repetate
 4. lansează anunţuri false la siutaţii de urgenţă– a treiaabatere

f)posedă şi difuzează materiale cu caracter obscen şi pornografic – a treia abatere

g)postează pe site-uri şi reţele de socializare imagini şi/sau clipuri din spaţiul şcolar.

ART. 33 – Anularea sancţiunii

 1. După 8 săptămâni sau la încheirea semestrului sau a anului şcolar, consiliul clasei se reîntruneşte. Daca elevul caruia i s-a aplicăt sancţiunea de la art. 30-32 da dovada de un comportament fără abateri pe o perioada de cel puţin de 8 săptămâni de şcoala, până la încheirea semestrului sau a anului şcolar, prevederea de scadere a notei la purtare asociata sancţiunii, poate fianulata;
 2. Anularea, în condiţiile stabilite de alin. (1), a masurii privind scăderea notei la purtare, se aprobă de autoritatea care a aplicatsancţiunea.

ART. 34 – Sancţiuni privind nefrecventarea orelor de curs

În învăţământul gimnazial, la fiecare 10 absenţe nemotivate pe semestru din totalul orelor de studiu sau la 10% absenţe nejustificate din numărul de ore pe semestru la o disciplina, nota la purtare se scade cu un punct.

ART. 35 – Pagube patrimoniale

 1. Elevii care se fac responsabili de deteriorarea sau sutragerea bunurilor Şcolii Gimnaziale “Constantin Teodorescu” şi structurile din subordine, sunt obligaţi sa acopere, în conformitate cu art.1357-1374 din Codul Civil, toate cheltuielile ocazionate de lucrarile necesare reparatiilor, sau după caz, sa restituie bunurile sau sa suporte toate cheltuielile pentru înlocuirea bunurilor deteriorate sausustrase;
 2. În cazul deteriorarii/distrugerii manualelor şcolare primite gratuit, elevii vinovati înlocuiesc manualul cu un exemplar nou corespunzător disciplinei, anului de studiu şi tipului de manual. În caz contrar, elevii vor achita contravaloarea manualului şcolar. Elevii nu pot fi sancţionaţi cu scăderea notei la purtare pentru distrugerea sau deteriorarea manualelor şcolare;

ART. 36

 1. Constestarea sancţiunilor prevăzute la art. 28, alin. (5), se adresează de către părinte, tutore sau susţinător legal, în scris, consiliului de administraţie al şcolii, în termen de 5 zile lucratoare de la comunicăreasancţiunii.
 2. Contestaţia se soluţionează în termen de 30 de zile de la depunereaacesteia.

Hotararea de soluţionare a contestaţiei nu este definitivă şi poate fi atacata la instanta de contencios administrativ competenta.

CAP IV –  PERSONALUL DIDACTIC

SECTIUNEA 1 – DREPTURILE PERSONALULUI DIDACTIC ART. 37

Personalul didactic din Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” Şoldanu are drepturi care decurg din Legea 1/2011 cu completările şi modificările ulterioare, de legislaţia specifica în vigoare şi de regulamente şi contractual individual de munca.

ART. 38

 1. Cadrele didactice beneficiază de concediu anual cu plata, în perioada vacantelor şcolare,cuoduratade62dezilelucratoare;încazuribinejustificăte,conducereaunităţiide învăţământ poate întrerupe concediul legal, persoanele în cauza urmand a fi remunerate pentru muncadepusa.
 2. Perioadele de efectuare a concediului de odihna pentru fiecare cadru didactic se stabilesc în consiliul de administraţie în funcţie de interesul învăţământului şi a celui în cauza, dar cu asigurarea continuităţii activităţii şi în perioada vacantelor .Neefectuarea concediului anual da dreptul la efectuarea concediului restant în vacantele anului şcolarurmător.

ART. 39

 1. Cadrele didactice care redactează teza de doctorat sau lucrari în interesul învăţământului pe bază de contract de cercetare ori de editare au dreptul la 6 luni de concediuplătit,osingurădată,cuaprobareaconsiliuluideadministraţiealşcolii.
 2. Personalul didactic aflat în situaţia de la alin. (1) nu poate fi încadrat în regim de plata cuora.

ART. 40

Dreptul la iniţiativă profesională constă în:

a)conceperea activităţii profesionale şi realizarea obiectivelor educaţionale ale disciplinelor de învăţământ, prin metodologii care respecta principiile psihopedagogice;

b)utilizarea bazei materiale şi a resurselor învăţământului, în scopul realizarii obligaţiilor profesionale;

c)punerea în practica a ideilor novatoare pentru modernizarea procesului de învăţământ.

ART. 42

 1. Cadrele didactice nu pot fi perturbate în timpul desfăşurarii activităţii didactice de nicio autoritate şcolara saupublica.
 2. Prin excepţie de la prevederile alin. (1), nu se considera perturbare a cadrelor didactice în timpul activităţii didactice interventia autorităţilor şcolare şi/sau publice în situaţiile în care sănătatea fizica sau psihica a elevilor ori a personalului este pusa în pericol în orice mod, conform constătarii personalului de conducere, respectiv în timpul exercitiilor de alarmare pentru situaţii deurgenta.
 3. Înregistrarea prin orice procedee a activităţii didactice poate fi făcută numai cu acordul celui care oconduce.
 4. Multiplicarea, sub orice forma, a înregistrarilor activităţii didactice de către elevi sau de către alte persoane este permisa numai cu acordul cadrului didacticrespectiv.
 5. Înregistrarea prin orice procedee a activităţilor desfăşurate în spaţiile şcolare este permisa numai cu acordul directorului, cu excepţia celor prevăzute la alin.(3).

ART. 43

 1. Personalul didactic are dreptul sa participe la viata sociala şi publica, în beneficiul propriu, în interesulînvăţământului.
 2. Perosnalul didactic are dreptul sa faca parte din asociatii sindicale, profesionale, culturale, naţionale şi internationale, legal constituite, în conformităţe cu prevederilelegii.
 3. Personalul didactic poate exprima liber opinii profesionale în spaţiul şcolar şi poate întreprinde acţiuni în nume propriu în afara acestui spatiu, daca acestea nu afectează prestigiul învăţământului şi demnitatea profesiei de cadru didactic, repectiv prevederile regulamentelorşcolare.

ART. 44

 1. Personalul didactic din Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” şi unitatile din subordine ,beneficiază,înlimitabugetuluialocat,dinfonduriextrabugetaresausponsorizari de acoperirea partial sau totala a cheltuielilor de deplasare şi de participăre la manifestari stiintificeorganizateînstrainatate,cuaprobareaconsiliuluideadministraţie.
 2. Cadrele didactice prevăzute la alin. (1) înaintează unităţii de învăţământpropuneri de valorificare a rezultatelor acţiunii pentru care a primit aprobarea dedeplasare.

ART. 45

Personalului didactic din Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” Şoldanu, care nu posedă locuinta în localitate, i se decontează cheltuielile de transport, conform legii.

ART. 46

Copiii personalului didactic din şcoala sunt scutiti de plata taxelor de înscriere la concursurile de admitere în învăţământul superior şi beneficiază de gratuitate la cazarea în camine şi internate.

ART. 47

Personalul didactic şi didactic auxiliar din învăţământ beneficiază de o compensatie de la bugetul asigurarilor sociale de stat de 50% din valoarea cazarii, mesei şi tratamentului în bazele de odihna şi tratament.

ART. 48

Personalul didactic titular care din proprie iniţiativă solicita sa se specializeze / sa continue studiile, are dreptul la concediu fără plata. Durata totala a acestuia nu poate depaşi 3 ani într-un interval de 7 ani. Aprobările în aceste situaţii sunt de competenta unităţii şcolare prin consiliul de administraţie, daca se face dovada activităţii respective.

ART. 49

Pentru profesorii de specialitate, care au o vechime în învăţământ de peste 25 de ani, gradul didactic I şi cei din corpul profesorilor mentori, norma didactica se poate reduce cu 2 ore săptămânăl, fără diminuarea salariului, cu încadrarea în bugetul aprobat.

ART. 50

Personalul didactic titular cu contract de munca pe perioada nederminata poate beneficia de concediu fără plata pe timp de un an şcolar, o data la 10 ani, cu aprobarea I.S.J. Călăraşi.

ART. 51

Personalul didactic şi didactic auxiliar din Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu”  Şoldanu are dreptul sa se înscrie la concursul de acordare a gradatiei demerit.

ART. 52

 1. Personalul didactic cu rezultate excelente în activitatea didactica, educativa şi stiintifică poate primi decoratii, ordine, medalii şi titluri, potrivitlegii.
 2. Ordinele şi medaliile care pot fi conferite personalului didactic din Şcoala Gimnzială “Constantin Teodorescu” Şoldanu,sunt:
 3. Medalia Membru de onoare al corpului didactic – medalia se acorda cadrelor didactice penisonabile, cu activitate deosebita înînvăţământ.

b)Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” Şoldanu acorda titlul de “Profesorul anului” pentru cadrele didactice din şcoala şi gradinita în baza unei proceduri specfice realizata la nivelulCEAC.

 1. Cadrele didactice din Şcoala Gimanzială “Constantin Teodorescu” Şoldanu:

b)işi exercita libertatea de opinie, de a expune sau ridica probleme în consiliile profesorale;

c)beneficiază de audiențe, pentru rezolvarea unor situații speciale ivite;

d) au acces la secretariat, eliberarea în timp util a actelor/documentelor solicitate;

e)beneficiază de un tratament respectuos din partea compartimentului secretariat/contabilitate și a conducerii;

f) beneficiază de asistență medicală, de sprijin psiho-pedagogic și psihologic;

g)beneficiază de zile libere în conformitate cu legislaţia în vigoare (în situații speciale, cu asigurarea acoperirii programului de lucru prin supliniri);

h)beneficiază de o încadrare didactică nepărtinitoare, conform pregătirii și performanțelor obținute.

 

SECTIUNEA a 2 a – OBLIGAŢIILE CADRELOR DIDACTICE

ART. 53

Cadrele didactice au obligaţia morala sa işi acorde respect reciproc şi sprijin în îndeplinirea obligaţiilor profesionale.

ART. 54

Personalul didactic este obligat sa respecte Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al şcolii, Regulamentul de Ordine Internă, Codul Etic, toate prevederile din fisa postului precum şi orice prevedere legala care se adresează şcolii.

ART. 55

Toate cadrele didactice din şcoala au obligaţia sa participe la activităţi de formare continua, în condiţiile legii.

ART. 56

Cadrele didactice au îndatoriri şi legate de:

(1)Activitatea didactică

–a)pregătirea corespunzătoare a lecţiilor şi a fiecărei activităţi desfăşurate cu elevii şi efectuarea orelor de predare-învăţare;

b) studiul planurilor, programelor, al manualelor şcolare, al literaturii de specialitate;

c)întocmirea planificărilor calendaristice şi proiectarea unităţilor de învăţareconform cerinţelor în vigoare pentru fiecare disciplină;

d)pregătirea materialelor didactice, mijloacelor de învăţămînt audio- vizuale, a aparatelor şi instrumentelor de lucru;

e)pregătirea lucrărilor practice, a experienţelor şi a demonstraţiilor;

f)confecţionarea unor materiale didactice necesare desfăşurării procesului de predare- învăţare;

g)evaluarea portofoliilor, proiectelor, referatelor şi temelor efectuate de elevi;

 1. discutarea lucrărilor scrise cu elevii, pe baza itemilor şi descriptorilor de performanţă;
 2. asigurarea numărului de note corespunzătoare fiecăreidiscipline;

k)încheierea situaţiei la învăţătură a elevilor în termenele şi potrivit prevederilor legale;

l)participarea la acţiunile comisiei metodice, a cercurilor pedagogice, lecţii deschise, interasistente, informări bibliografice, schimburi de experienţă, dezbateri, etc.;

m)participarea la consiliile profesorale, comisiile metodice, la consfătuiri, conferinţe de specialitate, sesiuni ştiinţifice;

n)efectuarea serviciului pe şcoală şi îndeplinirea tuturor obligaţiilor ce decurg de aici;

o)perfecţionarea pregătirii profesionale, de specialitate şi pedagogice, formarea continuă;

p)valorificarea virtuţilor educative ale disciplinei pe care o predă fiecare cadru didactic;

 q)evacuarea elevilor din sălile de clasă pe parcursul pauzelor;

r)supravegherea procesului de igienizare a clasei la finele programului zilnic.

       (2)Activități extrașcolare

a)organizarea unor activităţi de orientare şcolară şi profesională a elevilor;

b) colaborarea cu familiile elevilor;

 c)organizarea de şedinţe/lectorate cu părinţii;

d) participarea la organizarea şi desfăşurarea tezelor,a concursurilor, în calitate de supraveghetori sau de evaluatori;

e)organizarea şi participărea cu elevii la acţiuni cultural artistice, vizite, excursii, tabere, concursuri de educaţie ecologică, sanitară, rutieră, PSI, etc.

      (3)Activitatea educativă

 1. cunoaşterea problematicii educative a colectivului deelevi;
 2. desfăşurarea orelor educative şi a altor acţiuni extracurriculare potrivit planificărilor şipe baza sugestiilorelevilor;

c)evidenţa absenţelor nemotivate, a actelor de indisciplină, studierea cauzelor acestora, anunţarea părinţilor, avertizarea familiilor când elevii realizează numărul de absenţe incriminat de regulament;

d)completarea corectă a catalogului şi verificările periodice ale acestuia;

e)participărea la activităţile comisiei metodice din care fac parte;

         (4)Întocmirea documentelor școlare

a)Planificările calendaristice şi proiectările pe unităţi de învăţare la disciplina predată la fiecare clasă b)Planificările calendaristice şi programa aprobată de ISJ Călăraşi la disciplinele din Curriculum la decizia şcolii (opţionale - ca disciplină nouă)

 1. Caietuldirigintelui
 2. Caietul de observaţie aelevilor
 3. Portofoliul profesorului
 4. respectarea cu stricteţe a disciplinei muncii specifice şcolii noastre; (orar, regulament intern);
 5. evitareaînspaţiulşcolaraunordisputeneprincipiale,relaţiidenaturăsăumbrească prestigiul profesiei de cadudidactic;

c)evitarea disputelor critice cu elevii şi părinţii pe tema competenţei de specialitate sau pedagogice a altor cadre didactice, precum şi a disputelor care vizează aspecte ale vieţii personale a cadrelor didactice.

d)respectarea normelor SSM şi de protecţie civila.

SECTIUNEA a 3 a – RASPUNDEREA DISCIPLINARĂ ŞI PATRIMONIALA

ART. 67

 1. Personalul didactic şi cel de conducere din Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu”

şi G.P.N. Şoldanu raspund disciplinar pentru încălcarea cu vinovatie a îndatoririlor ce le revin potrivit contractului individual de munca, precum şi pentru încălcarea normelor de comportare care daunează interesului învăţământului şi prestigiului şcolii şi gradinitei, conform legii. Sancţiunile disciplinare care se pot aplica personalului didactic, în raportde gravitatea abaterilor,sunt:

a)observaţia scrisă;

 b)avertisment;

c)diminuarea salariului de baza, cumulat când este cazul, cu indemnizatia de conducere cu până la 15%, pe o perioada de 1-6 luni;

d)suspendarea, pe o perioada de până la 3 ani, a dreptului de înscriere la un concurs pentru ocuparea unei functii superioare sau pentru obţinerea gradelor didactice ori a unei functii de conducere, îndrumare sau control;

e)destituirea din functia de conducere;

f)desfacerea disciplinară a contractului individual de munca;

ART. 58

Orice persoana poate sesiza şcoala cu privire la săvârşirea unei fapte ce poate constitui abatere disciplinară. Sesizarea se face în scris şi se înregistrează la secretariatul şcolii.

ART. 59

În procesul de semnalare a unor abateri disciplinare, în funcţie de situatie, se vor folosi şi procedurile SCIM PO-01 – Monitorizarea comportamantului etic şi PS-06-Semnalarea neregularităţilor.

ART. 60

Pentru cercetarea abaterilor prezumate săvârşite de personalul didactic şi personalul de conducere, comisiile de cercetare disciplinară se va respecta PS …………………..

ART. 61

Comisiia de cecetare disciplinară este numita de consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ.

ART. 62

 1. În cadrul cercetarii abaterii prezumtive se stabilesc faptele şi urmarile acestora, împrejurarile în care au fost săvârşite, existenta sau inexistenta vinovatiei, precum şi orice date concludente. Audierea celui cercetat şi verificarea apararii acestuia sunt obligatorii. Refuzul celui cercetat de a se prezenta la audiere, deşi a fost instiintat în scris cu minim 48 de ore înainte, precum şi de a da declaratii scrise se constata prin proces-verbal şi nu impiedica finalizarea cercetarii. Cadrul didactic cercetat are dreptul sa cunoasca toate actele cercetarii şi sa işi produca probe înaparare.
 2. Cercetarea faptei şi comunicarea deciziei se fac în termen de cel mult 30 de zile de ladataconstatariiacesteia,consemnatăînregistruldeinspectiisaulasecretariatulşcolii. Persoanei nevinovate i se comunică în scris inexistenta faptelor pentru care a fost cercetata.
 3. Persoanele sancţionate încadrate în Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu”

Şoldanu şi G.P.N. Şoldanu au dreptul de a contesta, în termen de 15 zile de la comunicăre, decizia respectivă la colegiul de disciplina de la pe langa I.S.J. Călăraşi. Daca sancţiunea a fost adresata directorului şcolii, acesta are dreptul de a contesta în termen de 15 zile de la comunicăre, la Colegiul central de disciplina al Ministerului Educaţiei Naţionale.

(4)Dreptul cadrului didactic de a se adresa instantelor judecâtoresti este garantăţ.


ART. 63

 1. Pentru personalul didactic din Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” şiG.P.N. Şoldanu, propunerea de sancţionare se face de către director sau de cel puţin 2/3 din numărul total al membrilor consiliului de administraţie. Sancţiunile aprobate de către consiliul de administraţie  sunt puse în aplicare şi comunicate prin deciziadirectorului.
 2. Pentru director, propunerea de sancţionare se face de către consiliul de administraţiealşcoliişisecomunicăprindecizieainspectoruluişcolargeneralalI.S.J. Călăraşi.

ART. 64

Sancţiunea se stabileşte, pe baza raportului comisiei de cercetare, de către autoritatea care a numit aceasta comisie şi se comunică celui în cauza, prin decizie scrisă, după caz, de către directorul unităţii de învăţământ sau inspectorul şcolar general, în cazul directorului.

ART. 65

Raspunderea patrimoniala a personalului didactic precum şi a directorului se stabileşte conform legislaţiei muncii. Decizia de imputare, precum şi celelalte acte pentru recuperarea pagubelor şi a prejudiciilor se fac de conducerea şcolii, în afară de cazurile când, prin lege, se dispune altfel.

CAP VI –  PERSONALUL DIDACTIC AUXILIAR

 

SECTIUNEA 1 – DREPTURILE PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR

 

ART. 66

Drepturile personalului didactic auxiliar sunt cele care decurg din legislaţia în vigoare, din regulamentele specifice şi din prevederile contractului individual de munca.

ART. 67

 1. Personalul didactiac auxiliar din Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” Şoldanu beneficiază de concediu anual de odihna în conformitate cu prevederile Legii 53/2003 republicata.
 2. Perioada de efectuare a concediului de odihna este aprobata pentru fiecare cadru didactic auxiliar de către consiliul de administraţie al şcolii în funcţie de interesul învăţământului şi a celui încauza.
 3. Încazuribinejustificate,conducereaşcoliipoateîntrerupeconcediuldeodihnaa celui în cauza, persoanele în cauza urmand a fi remunerate pentru munca depusa iar zilele neefectuate de concediu urmand a fi replanificate într-o altaperioada.
 4. Perioadele de efectuare a concediului de odihna se realizeza înperioada vacantelorşcolare.
 5. Neefectuarea concediului anual da dreptul la efectuarea concediului restant în vacantele anului şcolarurmător.
 6. În cazul acordarii concediului personalului didactic auxiliar se va urmari respectarea procedurii SCIM de asigurare a continuităţiiactivităţii.

ART. 68

Personalul didactic auxiliar are dreptul de a face parte din asociatii şi organizaţii sindicale, profesionale şi culturale, naţionale şi internationale, legal constituite, în conformităate cu prevederile legii.

ART. 69

Personalul didactic auxiliar are obligaţia de a respecta prevederile din fisa postului.

ART. 70

Personalul didactic auxiliar are obligaţia de a participă la activităţi de formare în condiţiile legii.

ART. 71

Personalul didactic auxiliar beneficiază de o compensatie de la bugetul asigurarilor sociale de stat de 50% din valoarea cazarii,mesei şi a tratamentului în bazele de odihna şi tratament.

 

 

SECTIUNEA a 2 a – OBLIGAŢIILE PERSONALULUI DIDACTIC AUXILIAR

ART. 72

Obligaţiile personalului didactic auxiliar sunt cele care revin din Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al şcolii, din fisa postului şi din regulamentele, legislaţia şi procedurile SCIM sau CEAC din şcoala, în vigoare.

SECTIUNEA a 3 a – RASPUNDEREA DISCIPLINARĂ ŞI PATRIMONIALA

ART. 73

Raspunderea disciplinară şi patrimoniala se reglementează în conformitate cu art. 60- 65 din prezentul regulament.

CAP VII –  PERSONALUL NEDIDACTIC

 

SECTIUNEA 1 – DREPTURILE PERSONALULUI NEDIDACTIC

ART. 74

Personalul nedidactic din Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” şi G.P.N. Şoldanu au dreptul:

 1. De a beneficia de materialele și dotările necesare derulării în bune condiții, a activităților conforme fișeipostului;
 2. Dreptullalibertateadeopinie,deaexpunesauridicaproblemeînfațareprezentanților diferitelor compartimente dinșcaolă;
 3. De a beneficia de audiențe, pentru rezolvarea unor situații speciale ivite;
 4. Deabeneficiadeuntratamentrespectuosdinparteacompartimentuluisecretariat/contabilitate și a conducerii;
 5. De a beneficia de asistență medicală, de sprijin psiho-pedagogic și psihologic;
 6. Dreptul la concediul legal deodihnă;
 7. De a beneficia de zile libere, în situații speciale, cu asigurarea acoperirii programului de lucru prin supliniri;

 

SECTIUNEA a 2 a – INDATORIRILE PERSONALULUI NEDIDACTIC

ART. 75

Personalul nedidactic din unitatea de învăţământ are următoarele îndatoriri:

a)Sunt subordonați directorului şi colaborează cu profesorii şi restul personalului din şcoală;

b)Asigură curăţenia sectorului repartizat în cadrul şcolii (spală grupurile sanitare după fiecare pauză, coridoarele şcolii) conform fişei postului;

c)Îngrijeşte şi răspunde de obiectele de inventar existente în sectorul repartizat, de starea de curăţenie din sectorul de activitate;

d)În perioada vacanţelor realizează, împreună cu muncitorul de întreţinere, lucrări de igienizare şi reparaţii, în vederea deschiderii în condiţii bune a noului an şcolar sau a semestrelor;

e)Îşi efectuează periodic analizele medicale pentru prevenirea îmbolnăvirii colectivului;

 f)Îndeplineşte şi funcţia de curier precum şi alte însărcinări primite din partea conducerii şcolii.

 1. Îndeplineşte orice alte atributii în conformitate cu fisapostului.

SECTIUNEA a 3 a  – RASPUNDEREA DISCIPLINARĂ ŞI PATRIMONIALA

 

ART. 76

 1. Coducerea Şcolii Gimnaziale “Constantin Teodorescu”  dispune deprerogativa

disciplinară, avand dreptul de a aplica, potrivit legii, sancţiuni disciplinare salariatilor sai ori de cate ori constata ca acestia au săvârşit o abatere disciplinară.

 1. Abaterea disciplinară este o fapta în legatura cu munca şi care constă într-o acţiune sau inacţiune săvârşita cu vinovatie de către salariat, prin care acesta a încălcat normelelegale,regulamentulintern,contractulindividualdemuncasaucontractulcolectiv de munca aplicabil, ordinele şi dispoziţiile legale ale conducatorilorierarhici.

ART. 77

 1. Sancţiunile disciplinare pe care le poate aplica şcoala în cazul în care salariatul săvârseste o abatere disciplinarăsunt:
 2. avertismentulscris;
 3. retrogradarea din funcţie, cu acordarea salariului corespunzător funcţiei în care s-a dispus retrogradarea, pentru o durata ce nu poate depaşi 60 dezile;
 4. reducerea salariului de baza pe o durata de 1-3 luni cu5-10%;
 5. reducerea salariului de baza şi/sau, după caz, şi a indemnizatiei de conducere pe o perioada de 1-3 luni cu5-10%;
 6. desfacerea disciplinară a contractului individual demunca.
 7. Sancţiunea disciplinară se radiaza de drept în termen de 12 luni de la aplicare, daca salariatului nu i se aplică o noua sancţiune disciplinară în acest termen. Radierea sancţiunilordisciplinareseconstataprindecizieaangajatoruluiemisaînformascrisă.

ART. 78

Angajatorul stabileşte sancţiunea disciplinară aplicabila în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârşite de salariat, avandu-se în vedere următoarele:

 1. împrejurarile în care fapta a fostsăvârşita;
 2. gradul de vinovatie asalariatului;
 3. consecinţele abateriidisciplinare;
 4. comportarea generală în serviciu asalariatului;
 5. eventualele sancţiuni disciplinare suferite anterior de cătreacesta.

ART. 79

 1. Sub sancţiunea nulităţii absolute, nicio masura, cu excepţia celei prevăzute la art. 77 alin. (1) lit. a), nu poate fi dispusa mai înainte de efectuarea unei cercetari disciplinare prealabile.
 2. În vederea desfăşurarii cercetarii disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de persoana imputernicita de către angajator sa realizeze cercetarea, precizându-se obiectul, data, ora şi loculîntrevederii.
 3. Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condiţiile prevăzute la alin. (2) fără un motiv obiectiv da dreptul angajatorului sa dispuna sancţionarea, fără efectuarea cercetarii disciplinareprealabile.
 4. În cursul cercetarii disciplinare prealabile salariatul are dreptul sa formuleze şi sa sustina toate apararile în favoarea sa şi sa ofere persoanei imputernicite sa realizeze cercetarea toate probele şi motivatiile pe care le considera necesare, precum şi dreptul sa fie asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al carui membrueste.

ART. 80

 1. Angajatorul dispune aplicarea sancţiunii disciplinare printr-o decizie emisa în forma scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luarii la cunoştinţă despre săvârşireaabateriidisciplinare,darnumaitarziude6lunideladatasăvârşiriifaptei.
 2. Subsancţiuneanulităţiiabsolute,îndeciziesecuprindînmodobligatoriu:
 3. descrierea faptei care constituie abateredisciplinară;
 4. precizarea prevederilor din statul de personal, regulamentul intern, contractul individual de munca sau contractul colectiv de munca aplicabil care au fost încălcatede salariat;
 5. motivele pentru care au fost înlăturate apararile formulate de salariat în timpul cercetarii disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condiţiile prevăzute la art. 90, alin. (3), nu a fost efectuatacercetarea;
 6. temeiul de drept în baza caruia sancţiunea disciplinară seaplică;
 7. termenul în care sancţiunea poate ficontestata;
 8. instanta competenta la care sancţiunea poate ficontestata.
 9. Decizia de sancţionare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii şi produce efecte de la datacomunicării.
 10. Comunicarea se preda personal salariatului, cu semnatura de primire, ori, încaz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandata, la domiciliul sau resedinta comunicta de acesta.
 11. Decizia de sancţionare poate fi contestata de salariat la instantele judecatoresti competente în termen de 30 de zile calendaristice de la datacomunicării.


ART. 81

 1. Angajatorul este obligat, în temeiul normelor şi principiilor raspunderiicivile

contractuale, sa il despagubeasca pe salariat în situaţia în care acesta a suferit un prejudiciu material sau moral din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligaţiilor de serviciu sau în legatura cu serviciul.

 1. Încazulîncareangajatorulrefuzasaildespagubeascapesalariat,acestasepoateadresa cu plangere instantelor judecatoresticompetente.
 2. Angajatorul care a platit despagubirea işi va recupera suma aferenta de la salariatul vinovat de producerea pagubei, în condiţiile art. 254 şiurmătoarele.

Art. 254. (1) Salariatii raspund patrimonial, în temeiul normelor şi principiilor raspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina şi în legatura cu munca lor.

 1. Salariatii nu raspund de pagubele provocate de forta majora sau de alte cauze neprevăzutecarenuputeaufiînlăturateşinicidepagubelecareseincadreazăînriscul normal alserviciului.
 2. Însituaţiaîncareangajatorulconstatacasalariatulsauaprovocatopagubadinvinaşiîn legatura cu munca sa, va putea solicita salariatului, printr-o nota de constatare şi evaluare a pagubei, recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul partilor, într-un termen care nu va putea fi mai mic de 30 de zile de la datacomunicării.
 3. Contravaloarea pagubei recuperate prin acordul partilor, conform alin. (3), nu poate fi mai mare decât echivalentul a 5 salarii minime brute peeconomie.

ART. 82

 1. Cândpagubaafostprodusademaimultisalariati,cuantumulraspunderii fiecaruia se stabileşte în raport cu masura în care a contribuit la producereaei.
 2. Daca masura în care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinata, raspunderea fiecaruia se stabileşte proportional cu salariul sau net de la data constatarii pagubei şi, atunci când este cazul, şi în funcţie de timpul efectiv lucrat de la ultimul sau inventar.

ART. 83

 1. Salariatul care a încasat de la angajator o suma nedatorata este obligat sa o restituie.
 2. Daca salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau şi care nu mai pot fi restituite în natura sau daca acestuia i s-au prestat servicii la care nu era îndreptatit, este obligat sa suporte contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor sau serviciilor în cauza se stabileşte potrivit valorii acestora de la dataplatii.

ART. 84

 1. Suma stabilita pentru acoperirea daunelor se retine în rate lunare din drepturile salariale care se cuvin persoanei în cauza din partea angajatorului la care este încadrata în munca.
 2. Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fără a putea depaşi împreuna cu celelalte retineri pe care le-ar avea cel în cauza jumatate din salariulrespectiv.

ART. 85

 1. Încazulîncarecontractulindividualdemuncaînceteazăînaintecasalariatulsail

fi despagubit pe angajator şi cel în cauza se încadrează la un alt angajator ori devine funcţionar public, retinerile din salariu se fac de către noul angajator sau noua institutie ori autoritate publica, după caz, pe baza titlului executoriu transmis în acest scop de către angajatorul pagubit.

 1. Daca persoana în cauza nu s-a încadrat în munca la un alt angajator, în temeiul unui contract individual de munca ori ca funcţionar public, acoperirea daunei se va face prin urmarirea bunurilor sale, în condiţiile Codului de proceduracivila.

ART. 86

În cazul în care acoperirea prejudiciului prin retineri lunare din salariu nu se poate face într-un termen de maximum 3 ani de la data la care s-a efectuat prima rata de retineri, angajatorul se poate adresa executorului judecatoresc în condiţiile Codului de procedura civila.

CAP VII - ASIGRAREA SECURITĂŢII ŞI SIGURANTEI ELEVILOR ÎN PERIMETRUL SPAŢIULUI ŞCOLAR

 

ART. 87

Accesul în spaţiul şcolar se face pe baza PS 5.5-01 – Accesul în spaţiul şcolar.

SECTIUNEA 1 – PAZA UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

ART. 88

 1. Şcoala va stabili planul de paza al unităţii de învăţământ cu sprijinul de specialitate al organelor de politie din localitate (stabilirea regulilor concrete privind accesul, paza şi circulatia în interiorulobiectivului)
 2. Se va afişa numărului de telefon al postului de politie şi 112 la afişierul şcolii, la coltul elevului de serviciu şi al profesorul deserviciu
 3. Se vor anunţa organele de politie în cazul unor incidente violente, intrarea în spaţiul şcolar a unor persoane aflate sub influenta bauturilor alcoolice, turbulente, cu un comportament agresiv ori cu intentia de a deranja ordinea şi linistea în institutia de învăţământ.

SECTIUNEA a 2 a  – ASIGURAREA SERVICIULUI PE ŞCOALA ŞI PE CLASĂ

 

ART. 89

 1. Se organizează pe toata perioada desfăşurarii cursurilor în programul de dimineata (745-1215)
 2. Serviciul pe şcoala al cadrelor didactice se va organiza de regula în zilele cu un program şcolar mai puţin încarcat; profesorul de serviciu va purta ecusonul PROFESOR DE SERVICIU.
 3. Sarcinile profesorului de serviciusunt:
 4. vine cu 30 minute mai devreme de începerea cursurilor şi pleaca cu 30 minute mai tarziu după terminareaacestora ;

d)completează şi monitorizează Registrul pentru evidenta accesului în spaţiile unităţii de învăţământ;

 1. verificaîncuiereaportilordeaccesîncurteaşcoliiînintervalulorarstabilitdeprocedura;
 2. verifica repectarea accesului în curtea şcolii şi în incinta cladirii şcolii prin punctele stabilite deprocedura;
 3. interziceaccesuloricareipersoanecarenuseîncadreazăîncazurilestabilitedeprocedura;
 4. anunţă orice eveniment de natura unor incidente violente, intrarea în spaţiul şcolar a unor persoane aflate sub influenta bauturilor alcoolice, turbulente, cu un comportament agresiv ori cu intentia de a deranja ordinea şi linistea în institutia de învăţământ la numărul de telefon afişat în acestscop;
 5. conduce vizitatorul la persoana pentru care a venit la şcoala sau anunţă persoana vizitata sa mearga la locul deaşteptare;
 6. profesorul de servicu va purta ecusonul PROFESOR DE SERVICU pe toata durata programului;
 7. notează în Registrul de procese verbale ale profesorului de serviciu toate evenimentele care contravin regulamentului sauprocedurii;
 8. se îngrijeste ca părinţii sau reprezentantii legali sa işi aştepte copiii în afara spaţiului şcolar, în zona stabilita înprocedura;
 9. verifica zilnic la pranz respectarea graficului de însotire a elevilor pe microbuzul şcolar de către un cadru didactic (lapranz).
 10. Serviciul pe şcoala al elevilor este realizat numai de către elevii clasei a VII a;
 11. Sarcinile elevului de serviciusunt:
 12. sa vina cu 15  minute înainte de începereaprogramului;
 13. sa îndeplineasca sarcinile trasate de profesorul de serviciu sau de directorulşcolii;
 14. sa respecte programul stabilit:1215-1815;
 15. sarespectegraficulstabilitdeConsiliulElevilorpentruserviciulpeşcoala;
 16. în absenta profesorului de serviciu, sa completeze Registrul pentru evidenta accesului în spaţiile unităţii de învăţământ pe baza actului de identitate (în cazul în care întampina probleme, va informa profesorul deserviciu);
 17. distribuievizitatorilorecusonulspecific(VIZITATORsauINVITAT)dupăcompletareaîn registru;
 18. se asigura ca vizitatorii returnează ecusoanele primite când acestia parasesc spaţiulşcolar;
 19. anunţăprofesoruldeserviciu,directorulsauoricealtcadrudidacticdacaauramasporti deschise în afara intervalului orarstabilit;
 20. anunţă profesorul de serviciu, directorul sau orice alt cadru didactic asupra patrunderii oricarui mijloc de transport în curteaşcolii;
 21. încazulîncareunelepersoanestrăinedeşcoala,încearcasapătrundăîninteriorulşcolii, fără a da lamuriri asupra scopului vizitei, este obligat sa anunte profesorul de serviciu sau directorulşcolii;
 22. nuarevoiesapărăseascăpostulfărăaprobareaprofesoruluideserviciusauadirectorului şcolii; în cazul în care exista aceasta aprobare, se va avea în vedere ca un alt elev sa ramana lapost;
 23. atrage atenţia vizitatorilor sa nu deranjeze orele de curs şi sa astepte sa se sune de pauza pentru a fi conduşi la persoanele pe care doresc sa leviziteze;
 24. se asigura ca vizitatorii asteapta pentru a fi conduşi către persoanele pe care doresc sa le viziteze de către o persoana desemnată de profesorul de serviciu sau de către directorul şcolii;
 25. înlipsaprofesoruluideserviciuanunţăladirectorsauoricarealtcadrudidacticorice tentativa neautorizata de patrundere în spaţiul şcolar (cladirea sau curteaşcolii);
 26. anunţă profesorului de serviciu sau directorului orice eveniment de natura unor incidente violente, intrarea în spaţiul şcolar a unor persoane aflate sub influenta bauturilor alcoolice, turbulente, cu un comportament agresiv ori cu intentia de a deranja ordinea şi linistea în institutia deînvăţământ;
 27. poarta ecusonul cu inscriptia ELEV DE SERVICIU

a)sa se asigure ca exista creta la tabla;

b)sterge tabla şcolara pentru următoarea ora de curs;

c)rămâne în sala de clasă în situaţia în care clasa merge sa desfăşoare ora de curs în cabinet şi laboratoare sau pe terenul de sport;

d)rămâne în sala de clasă pe parcursul pauzelor;

e)anunţă profesorul de serviciu în cazul desfăşurarii unor evenimente care contravin regulamentele şcolare în timpul pauzelor;

f)anunţă femeia de serviciu în cazul în care, din diferite motive, sala de clasă necesita curăţenie;

SECTIUNEA a 3 a – ASIGURAREA ACCESULUI ÎN SPAŢIUL ŞCOLAR

ART. 90

 1. Accesul cadrelor didactice în curtea şcolii se face până în ora 800 şi în intervalulorar

pe toate cele 2 cai de acces ;

 1. Accesul elevilor în curtea şcolii se face până în ora 800 pe următoarea cale de acces (către stradaIasomiei);
 2. Accesul preşcolarilor şi a educatoarelor se face pe intrarea dinspre strada  Principala în intervalul 7 -830); între orele 830-1200 poarta de acces de aici va fi închisa; responsabilitatea în acest sens revine femeii de serviciu de lagradinita;
 3. Accesul reprezentantilor legali şi a persoanelor care solicita acces în spaţiul şcolar se face numai pe intrarea dinspre stradaC-tin Teodorescu;
 4. Accesul personalului şcolii în incinta cladirii şcolii dinspre strada C-tin Teodorescu şi a gradinitei se realizează prin intrarea dinspre strada sos. Oltenitei;
 5. Accesul elevilor în incinta cladirii şcolii se realizează prin intrarea dinspre Iasomiei;
 6. Accesul în incinta cladirii şcolii a reprezentantilor legali sau a altor persoane se face pe intrarea dinspre strada C-tin Teodorescu pe baza actului deidentitate;
 7. Orice vizitator este trecut în registrul de la punctul de control, unde se vor mentiona data, numele şi prenumele, tipul actului de identitate, seria şi număr CI, scopul vizitei, data intrării şi data părăsiriicladirii;
 8. După trecerea datelor în Registrul pentru evidenta accesului în spaţiile unităţii de învăţământ, persoanele respective vor primi ecusonul cu înscriptia VIZITATOR sauINVITAT;
 9. Vizitatorii sau invitaţii au sarcina de a purta ecusoanele pe toata durata prezentei în incinta spaţiului şcolar, de a merge numai acolo unde şi-a anuntat vizita şi numai însotit de către persoana delegata în acest sens (acolo unde şi-a anuntat vizita) şi de a restitui ecusoanele primite la ieşirea din şcoala; în caz contrar, se vor lua masurile de evacuare a persoaneidinspatulşcolarşi/saulainterzicereadreptuluideaccesulterior;
 10. Persoana desemnată pentru a însoti vizitatorul sau invitatul este anunțată  de către profesorul de serviciu sau elevul de serviciu; daca este solicitat un cadru didactic ce este la ora în acea perioada, se va aştepta până lapauza;
 11. Accesul părinţilor în spaţiul şcolar este permis în următoarelecazuri:

b)la şedinţele/consultaţiile cu părinţii organizate de şcoala;

c)pentru rezolvarea unor probleme referitoare la acte/documente de studii sau alte situaţii şcolare care implica relatia directa cu acestia;

d)la întalnirile solicitate de părinţi/reprezentanti legali;

e)la diferite evenimente publice şi activităţi şcolare/extracurriculare organizate în şcoala;

f)pentru sprijinirea elevilor preşcolari şi de clasă pregătitoare şi clasă I în şi din sala de curs;

g)pentru desfăşurarea unor activităţi cu cadrele didactice.

 1. Părinţii şi reprezentantii legali pot aştepta elevii la ieşirea de la curs, la ieşirea de pe strada Iasomiei  (ciclul primar şi gimnazial) şi la ieşirea dinspre strada Soseaua Oltenitei (preşcolar);
 2. Se interzice accesul în unitatea de învăţământ cu animale de companie, arme sau obiecte contondente, substante toxice, explozive, pirotehnice, iritant lacrimogene, usor inflamabile sau cu bauturialcoolice.
 3. Se interzice accesul vizitatorilor cu orice mijloace de transport în curteaşcolii.

ART. 91

Accesul şi activitatea în cabinetele şi laboratoarele din şcoala se vor face în baza propriilor regulamente ale acestora.

ART. 92

Accesul şi activitatea pe terenul de sport se va face în baza Regulamentului de funcţionare şi folosire a bazei sportive care se constituie ca Anexa 1 la acest regulament.

CAP VIII - MICROBUZUL ŞCOLAR ART. 93

 

 1. Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” şi scolile din subordine folosesc pentru transportul elevilor microbuzul şcolar, marca OPEL MOVANO , nr. Inmatriculare CL -28-SLD.
 2. Transportul elevilor şi preşcolarilor se face atat la venirea cat şi la plecarea de la şcoala, pe traseul şi la staţiile stabilite prin Regulamentul de folosire a microbuzuluişcolar

ART. 94

La fiecare dintre curse, microbuzul şcolar este însotit de un cadru didactic, care are îndatoririle prevăzute în regulament.

ART. 95

Îndatoririle elevilor pe timpul transportului cu microbuzul şcolar sunt cele precizate în regulamentul de folosire a microbuzului şcolar.

CAP IX - SEMNE DISTINCTIVE ART. 96

Semnele distinctive pentru elevii Şcolii Gimnaziale “Constantin Teodorescu” Şoldanu

sunt:

 1. învăţământ primar – baieti – costum elev comert+camasă alba sau bleumarin; fete - uniforma comert
 2. învtamant gimnazial – baieti - baieti – pantaloni bleumarin + camasă alba sa bleumarin; fete – sarafan+camasa alba sau bleumarin

 

ART. 97

 1. Elevii din ciclul primar şi gimnazial sunt obligaţi sa poarte uniforma  în fiecare zi pe durata desfăşurarii programuluişcolar.
 2. Excepţie se face doar în situaţia în care elevii au în program ora de educaţie fizica; în aceste zile, vor veni cu echipamentul sportiv şi se vor schimba învestiare.

CAP X - CIRCULATIA INFORMAŢIEI ART. 98

Anunturile, informaţiile cu caracter general, valabile pentru întreg personalul se fac

prin:

a)sedinta ordinara sau extraordinara, în pauza, daca nu depăşeşte durata de 10 minute sau  în afara orelor de program, daca durata unei pauze nu estesuficienta;

c)avizare la avizierul şcolii de pe hol (când sunt de interes general – pentru elevi, cadre didactice, personal administrativ şi părinţi) sau la avizierul din cancelarie când privesc numai cadrele didactice; de afişarea la aceste aviziere se vor ocupa persoanele desemnate de conducerea şcolii

d)prin postare pe site-ul şcolii

-respectand standardul 12 (tipul informaţiilor din institutie), standardul 13(canale de comunicare) şi PO-02(SCIM).

ART.99 Anunturile cu caracter limitat se fac prin informare individuală în scris, sub semnatura;

ART. 100 Sesizarile se fac ierarhic prin depunerea documentului scris la secretariat cu nr de înregistrare:

- cadre didactice sef de catedradirectorconsiliul de administraţieinspectorat şcolar

-personal administrativedirectorconsiliul de administraţieinspectorat şcolar

-personal auxiliar  director  consiliul de administraţie  inspectorat şcolar

-elevi  învăţător/diriginte  director  consiliu de administraţieinspectorat şcolar

-părinţi  învăţător/diriginte  director  consiliu de administraţieinspectorat şcolar

ART.101 Contestaţiile se fac la conducerea şcolii iar în caz de nerezolvare la Inspectoratul şcolar

ART. 102 Orice contestaţie se face în scris şi se înregistrează la secretariatul şcolii

ART. 103 Directorul şcolii este obligat sa comunice în scris contestatarului decizia luata conform legii în termen de  20 zile


ANEXA 1 – REGULAMENT DE FOLOSIRE A BAZEI SPORTIVE

 

CAPITOLUL I Cadrul general

Art.1. Accesul şi activitatea în cadrul bazei sportive a Şcolii Gimnaziale Constantin Teodorescu sunt reglementate de prezentul regulament. Baza sportivă a şcolii este compusă din 2 terenuri de sport cu suprafata sintetica.

Art. 2. Baza sportivă este un bun dat spre administrare pe termen nelimitat prin Hotarare a Consiliului Local Şoldanu, pus la dispoziţia elevilor şi personalului şcolii gratuit.

CAPITOLUL II

Terenul de sport

Art.1. Accesul pe terenurile de sport se face numai în prezenta profesorului de educaţie fizica; elevii asteapta în sala de clasă pentru a fi preluati de către profesor şi duşi pe teren; participarea la activităţi este permisa numai în echipament sportiv adecvat; elevii care nu au echipament sportiv nu participă la activităţile sportive desfăşurate dar ajuta cadrul didactic (masuratori, jaloane etc.)

Art.2.Pe terenul de sport se pot desfăşura activităţi prevăzute în orarul şcolii, activităţi extracurriculare şi adunari ale elevilor pentru diferite evenimente din viata şcolii.

Art.3.Toate activităţile desfăşurate au loc numai sub supravegherea profesorului de sport sau a profesorului de serviciu; în cazul desfăşurarii unor activităţi extracuriculare întreaga responsabilitate pentru desfăşurarea activităţilor revine organizatorilor.

Art.4. În cazul desfăşurarii unor activităţi extracurriulare, coordonatorul acestora  va  depune la secretariatul şcolii un document în care sa se precizeze: denumirea activităţii, tipul activităţii, data desfăşurarii, cadre didactice implicate, reponsabilităţi, număr de elevi implicati,   numele   şi   prenumele   elevilor,   norme   de   protecţie,   semnaturile   elevilorşi părinţilor; activitatea se poate desfăşura numai daca a fost aprobata de directorul unităţii de învăţământ.

Art.5.Elevii au obligaţia de a executa numai sarcinile specifice primite de la profesor; executarea oricaror altor miscari de către elevi, este interzisă.

Art.6. În cazul folosirii unor aparate, instrumente sau mingi, elevii au voie sa le foloseasca numai sub supravegherea cadrului didactic.

Art.7. Accesul oricarei alte persoane pe baza sportiva în timpul desfăşurarii activităţilor este interzis.

Art.8. Profesorului de sport ii este interzis sa părăsească baza sportiva în timpul desfăşurarii activităţilor; în caz de urgenta, solicita prezenta unui coleg pentru supraveghere (când lipseste maxim 5 minute) sau conduce elevii la sala de clasă şi anunţă directorul sau profesorul de serviciu.

Art.9. Pe durata pauzelor, elevilor le este interzisă intrarea pe terenul de sport; terenul de sport se va încuia în aceasta perioada.

Norme generale de comportament şi igiena

Art.10. Elevii au obligaţia să menţină ordinea şi curăţenia în incinta  bazei sportive şi îşi asumă răspunderea pentru acţiuni care încalcă ordinea publică.

Art.11. Se recomandă menţinerea unei ţinute decente şi folosirea unor parfumuri de intensitate  scăzută sau medie.

Art.12.Mâncarea şi băutura (cu excepţia apei) nu sunt permise pe terenuri . Eventualele resturi sau ambalajele, vor fi colectate şi aruncate în locurile special amenajate.

Art.13.Înjurăturile, insultele precum şi gesturile indecente sunt interzise. Tonul discuţiilor  va fi redus laminimum;

Art.14.Elevul este obligat să utilizeze cu grijă şi în mod adecvat echipamentul sportiv, în mod contrar el îşi asumă răspunderea pentru riscurile traumatismelor ce pot surveni în urma utilizării lui neadecvate.

Art.15. Lovirea şi degradarea intenţionată a oricărei suprafeţe este interzisă. În cazul

în care echipamentul şi/sau dotările se deteriorează din vina elevului, persoana în cauză  va acoperi toate cheltuielile materiale pentru înlăturarea deteriorărilor produse de către el,echipamentului sportiv sau bunului respectiv şi/sau reparaţiile necesare; profesorul de sport sau cadrul didactic supraveghetor are sarcina de a întocmi un raport directorului şcoliicândconstataacestluru.

Art.16. Este interzis accesul cu animale de companie în incinta bazei sportive.

Art.17. Este interzisă accesarea bazei sportive pentru persoanele care au în momentul respectiv o boală contagioasă.

Art.18.Nerespectarea obligaţiilor ce decurg din prevederile prezentului regulament vor fi supuse comisiilor la nivel de şcoala şi cei implicati vor suporta consecinţele.

.

ANEXA 2 – REGULAMENT  FOLOSIRE MICROBUZ ŞCOLAR

 

CAPITOLUL I SCOPUL

Art. 1 Scopul principal al utilizării mijloacelor de transport şcolar, este transportul dus-întors al elevilor, între localitatea de domiciliu a acestora şi unitatea de învătământ în care îşi desfăşoară cursurile (Soldanu-Negoesti)

Art. 2 Alte scopuri de utilizare pentru activităti specific educaţionale sunt:

 • transportul elevilor cu ocazia manifestărilor culturale şi competitiilor sportiveprevăzute în calendarele de activităti ale Ministerului Educaţiei si Cercetării Stiintifice;
 • transportul elevilor cu ocazia vizitelor destudiu;
 • transportul elevilor cu ocazia parteneriatelor şcolare bilaterale, judetene, naţionale şi internationale;
 • transportul elevilor cu ocazia proiectelor educaţionale şcolare şiextraşcolare;
 • transportul cadrelor didactice ale unitătii şcolare respective, la conferinte, întâlniride lucru, consfătuiri, fără a perturba sub nicio formă transportul elevilor la şcoală şi spre domiciliuacestora;

Art. 3 Pentru folosirea mijloacelor de transport şcolar în scopurile prevăzute la art. 2 este nevoie de avizul conform al inspectorului şcolar general/inspectorului şcolar general adjunct şi de cel al primarului localităţii;

Avizul se obţine în urma întocmirii de către directorul unitătii de învătământ a unui memoriu justificativ în acest sens.

Art. 4 (1) Utilizarea microbuzelor şcolare pentru transportul elevilor este permisă doar dacă acestea îndeplinesc toate condiţiile legale (se află în stare tehnică corespunzătoare, sunt dotate conform legislaţiei în vigoare, sunt achitate taxele de drum, asigurarea RCA, asigurare pentru persoanele transportate etc).

(2) Cheltuielile implicate de îndeplinirea condiţiilor prevăzute la aliniatul (1) cad în sarcina scolii şi trebuiesc prevăzute ca atare în bugetul unitătii şcolare.

CAPITOLUL II

UTILIZAREA MICROBUZULUI

Art. 5 Pentru mijloacele de transport şcolar conducerea unitătii de învătământ este cea care stabileşte orarul de funcţionare, traseul, numărul de elevi transportăţi într-o cursă şi numărul de curse efectuate zilnic (anexa 1).

Art. 6 La stabilirea orarului de funcţionare se vor avea în vedere:

 • timpul necesar parcurgeriitraseului;
 • stareadrumurilor;
 • condiţiile meteo în funcţie deanotimp;
 • numărul de curse efectuat de respectivul mijloc detransport;

În cazuri bine justificăte se solicită printr-un memoriu justificativ aprobarea inspectorului şcolar general pentru decalarea orelor de începere a cursurilor.

Art. 7 (1) Traseul cu staţiile de îmbarcare şi debarcare ale elevilor va fi discutat în Consiliul de Administraţie al şcolii .

 1. Staţiile de îmbarcare-debarcare precum şi orele  de îmbarcare-debarcare vor fitrecute obligatoriu în foaia de parcurs a conducătorului (dus şi întors).
 2. Pentru orice incident petrecut în timpul îmbarcării - debarcării elevilor, în alte locuri decât cele stabilite, va fi răspunzător direct conducătorul auto sau persoana care decide acestlucru.
 3. în cazul transportului elevilor din ciclul preşcolar, primar şi gimnazial aceştia vor fi obligatoriu însotiti pe întreaga durată a deplasării de către un cadru didactic numit prin decizie a directorului în acest sens, în scopul supravegherii acestora şi asigurării condiţiilor de securităţe. (anexa 2 – decizie cadre didacticeînsotitoare)

Art. 8 Numărul de elevi transportaţi într-o cursă nu poate depăşii numărul locurilor. Numărul de curse efectuate zilnic se face cu consultarea şi cu avizul Consiliului Local Şoldanu şi în funcţie de resursele financiare prevăzute în bugetul şcolii.

Art. 9 În cazuri bine justificate şi fără a perturba graficul de transport al elevilor, microbuzele pot fi folosite (eventual concomitent) şi pentru transportul cadrelor didactice sau altor categorii de angajati ai unitătii de învătământ, specificându-se exact, nominal persoanele angajate ale institutiei şcolare care se deplasează, pe ce rute şi pe grafice orare.

Art. 10 Pentru utilizarea microbuzului şi pe alte trasee decât cele stabilite, fără a perturba graficul de transport al elevilor, este nevoie de o notă de fundamentare întocmită de directorul şcolii şi avizată de către inspectorul şcolar general/ inspectorul şcolar general adjunct. Acest lucru este posibil temporar şi în cazuri bine justificate, în condiţiile respectării legislaţiei în vigoare în ceea ce priveşte transportul de persoane.

Art. 11 (1) Microbuzele şcolare nu pot efectua transport public de persoane la terte persoane sau unităti.

 1. Se interzice cu desăvârşire transportul simultan al elevilor şi al altor persoane care nu suntangajatiaiunitătii/unitătilordeînvătământdeservitedemicrobuzulşcolar.
 2. Răspunderea disciplinară pentru încălcarea prevederilor acestui articol apartine conducătoruluimijloculuidetransportşipoateconduceînfuncţiederepetabilitateşi gravitate până la desfacerea contractului demuncă.

Art. 12 Aceste microbuze şcolare pot efectua transport de persoane în afara granitelor tării ( în spaţiul Uniunii Europene) în condiţiile legii şi cu respectarea tuturor regulamentelor naţionale şi  internationale privind transportul rutier public de persoane.

Art. 13 Responsabilitatea privind eliberarea foilor de parcurs, semnarea, precum şi  trimiterea conducătorilor auto cu microbuzele şcolare pe traseele stabilite o are coordonatorul de transport al unităţii şcolare .

CAPITOLUL III CONDUCĂTORII AUTO

Art. 14 Responsabilităti şi sarcini ale conducătorului auto:

 • respectă cu strictete actele normative care reglementează circulatia pedrumurile publice;
 • înainte de a pleca în cursă are obligaţia să verifice starea tehnică a autovehiculului pe care îlconduce;
 • efectuează îngrijirea zilnică aautovehiculului;
 • nu pleacă în cursă dacă se constată defectiuni/nereguli ale autovehiculului şiîşi anuntă imediat coordonatorul de transport pentru a se remediadefectiunile;
 • preia foaia de parcurs pentru ziua respectivă şi predă foaia din ziua precedentă completatalatoaterubricile(dupăcumindicăformularul),bonuridecombustibil;
 • mentine starea tehnică corespunzătoare a autovehiculului avut înprimire;
 • face toate demersurile legale pentru pregătirea de iarnă a microbuzului(anvelope de iarnă, lanturi antiderapante, verificarea instalatiilor de climatizare şi încălzire a microbuzuluietc)
 • parchează autovehiculul la locul şi ora stabilite prin foaia de parcurs, respectând regulile deparcare;
 • păstrează certificătul de înmatriculare, copia conformă a licentei de transport, precum şi actele maşinii în condiţii corespunzătoare şi le prezintă la cerere, organelor decontrol;
 • se preocupă permanent de îmbunătătirea cunoştintelor sale profesionale şi legislaţive în domeniultransporturilor;
 • execută operativ şi corect sarcinile de serviciu trasate de superiorii ierarhici, respectând disciplinamuncii;
 • se comportă civilizat în relatiile cu cadrele didactice, elevii, părinţii, colegii deserviciu, superiorii ierarhici şi organele decontrol;
 • va avea o tinută decentă şi corespunzătoare unui conducătorauto;
 • respectă regulamentul de ordine interioară al şcolii ;
 • îndeplineşte orice alte sarcini trasate deconducere;
 • comunică imediat coordonatorului de transport - telefonic sau prin orice alt mijloc - orice eveniment de circulaţie în care esteimplicat;
 • are obligaţia să nu schimbe pozitia autovehiculului implicat în accident, până la sosirea organelor politiei şi să asigure păstrarea urmelor la locul accidentului,dacă acesta a avut ca rezultat moartea, vătămarea integritătii corporale sau a sănătătii vreunei persoane sau dacă accidentul constituie infracţiune sau s-a produs ca urmare a uneiinfracţiuni;
 • să se prezinte la examinarea medicală şi psihologică atunci când este trimis de coordonatorul   de transport din unitatea deînvătământ;
 • respectă şi îndeplineşte cu strictete normele PSI şi protecţiamuncii.

CAPITOLUL IV

PARTICIPĂREA LA ACTIVITĂłI EDUCATIVE ŞCOLARE ŞI EXTRAŞCOLARE

Art. 15 (1) Efectuarea transportului pentru activităti educative şcolare şi extraşcolare (inclusiv excursiile) se va efectua de regulă, în afara orelor de curs sau învacante.

 1. Este interzisă cu desăvâşire perturbarea graficului de transport şcolar al elevilor la şi de la şcoală cu ajutorul microbuzelorşcolare.
 2. Transportul de elevi efectuat pentru activităti educative şcolare şi extraşcolare se supune regulilor transportului şcolar prevăzute de prezentulregulament.

Art. 16 Deplasarea echipajelor cu copii, la toate activitătile deservite de către microbuz se va face doar după aprobarea deplasării de către conducerea unitătii şcolare, respectiv  directorul institutiei, precum şi a inspectorului şcolar general/inspectorului şcolar general adjunct, după prelucrarea şi însuşirea elevilor a normelor de comportament şi sigurantă pe toată perioada efectuăriitransportului.

Art. 17 Directorul unitătii şcolare este cel ce are responsabilitatea numirii delegatului (conducătorului de grup) în cazul participării grupurilor de elevi la acest tip de activităţi;

Art. 18 Pe toată durata efectuării deplasării, conducătorii de grup vor fi direct răspunzători  de buna desfăşurare a deplasării, de integritatea fizică a elevilor, precum şi de respectarea programului şi a condiţiilor aprobate pentru deplasarearespectivă.

Art. 19 (1) În funcţie de durata şi lungimea traseului sunt absolut obligatorii  respectarea condiţiilor legale privind numărul conducătorilor auto şi a timpilor de repaus şi de marş.

(2) Conducerea unitătii şcolare va lua măsuri pentru asigurarea pe perioada deplasării a numărului de conducători auto necesari conform prevederilor legale.

Art. 20 Fiecare unitate şcolară detinătoare de microbuz de transport şcolar va întocmi şi păstra un dosar complet cu toate activitătile efectuate cu microbuzul şcolar, separat fată de activitătile zilnice, cu transportul elevilor la şcoală şi invers.

CAPITOLUL IV

Art. 21 ÎNDATORIRILE ELEVLOR

(1)imbaracarea-debarcarea se face din curtea şcolii sau de pe staţiile stabilite pe traseu;

 (2)îmbarcarea-debarcarea se face numai după ce microbuzul şcolar a staţionat; este interzis a părăsi locul stabilit pentru aşteptarea microbuzului până când acesta nu staţionează;

 (3)îmbarcarea-debarcarea elevilor se face în ordine, unul cate unul, fără a se crea imbulzeala şi numai pe usa destinata în acestsens;

 1. usa glisanta de acces în microbuz va fi închisa-deschisa numai de cadrul didactic însotitor sau de cătresofer;
 2. pe timpul transportului elevii sunt obligaţi sa stea pe scaune; este interzisă ridicarea de pe scaun;
 3. pe timpul transportului nu au voie sa se apropie sau sa se sprijine de usamicrobuzului;
 4. este interezis elevilor ca în timpul transportului sa foloseasca un ton ridicat sau sa arunce cu diferite obiecte întreei;
 5. este obligatoriu ca elevii sa pastreze curăţenia în mijlocul de transport (nu vor lasa hartii pe scaune sau pe jos, nu vor lasa recipienti din plastic, resturi de mancareetc);
 6. este interezis elevilor sa scrie pe scaune, huse, geamuri sau peretiimaşinii;
 7. nerespectarea oricarei dintre prevederile anterioare, duce la sancţiuni conform Regulamentului de Ordine Internă al ŞcoliiŞoldanu.

CAPITOLUL IV

Art. 22 ÎNDATORIRILE CADRULUI DIDACTIC ÎNSOTITOR

 1. Cadrul didactic însotitor va repecta graficul stabilit prin decizia directorului şcolii privind ziua şi oracursei;
 2. Supravegherea îmbarcarii-debarcarii elevilor la şcoala şi la staţiile de pe traseu; asigura traversarea strazii de către elevi în condiţii desiguranţa;
 3. Închide-deschide usa de acces înmicrobuz;
 4. Are gija ca pe tot parcursul deplasarii elevii sa stea pe scaune şi sa respecte îndatoririle ce lerevin;
 5. Urmareste respectarea staţiilor de către conducatorul microbuzului; orice nerespectare a staţiilor stablite la anexe prin prezentul regulament va fi adusa la cunoştinţă directorului;
 6. Anunţă profesorul de serviciu asupra nerespectarii îndatoririlor de cătreelevi;
 7. Întocmeste un raport daca s-au produs evenimente deosebite în timpul unei curse (gasit diferite obiecte ale elevilor, altercaţii verbale şi fizice între elevi, nemultumiri sau altercaţii verbale cu părinţii, deteriorarea interiorului microbuzului de către elevi, ranirea unor elevi la usa, îmbarcarea unor persoane care nu au calitatea de elev sau personal al şcoliietc)
 8. Cadrele didactice stabilite prin decizie pentru însotirea microbuzului nu au voie sa schimbe ziua sau cursa; în cazuri bine justificate, acestea pot depune o cerere la secretariatul unităţii.


CAPITOLUL V CHELTUIELI

Art. 23 (1) Cheltuielile cu utilizarea şi întretinerea microbuzelor de transport şcolar se estimează luând în considerare:

 • ruteleaprobate;
 • starea tehnică amicrobuzului;
 • taxele legaleobligatorii;
 • costurile reviziilor periodiceobligatorii;
 • costurile controalelor medicale obligatorii ale conducătorilorauto.

(2 Toate aceste cheltuieli vor fi incluse în proiectul de buget al scolii la începutul fiecărui an financiar (sau cu ocazia eventualelor rectificări de buget). După aprobarea bugetului de către consiliul local, executia bugetului revine unitătii de învătământ.

Art. 24 Nu se vor percepe sub nicio formă taxe de la elevi sau de la unitătile şcolare arondate pentru transportul elevilor de la domiciliu la şcoală şi de la şcoală la domiciliu.

Art. 25 Cu microbuzul şcolar, pot călători, fără plată, şi cadrele didactice şi didactice auxiliare ale unitătii şcolare detinătoare de microbuz, care nu dispun de locuintă şi cărora nu li se poate asigura o locuintă corespunzătoare în localitatea unde au postul.