VT Family - шаблон joomla Продвижение

Regulament de organizare si functionare al Scolii Gimnaziale C-tin Teodorescu Soldanu

 

 

Înregistrat la secretariat cu nr. 1105 /02.10.2017

REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCŢIONARE AL ŞCOLII GIMNAZIALE

„CONSTANTIN  TEODORESCU” ŞOLDANU

2017-2018

  ROF ŞCOALA
Avizat în Sedita Consiliului Profesoral din data de 25.09.2017
Aprobat in sedinta Consiliului de Administratie in data 29. 09.2017   PresedinteCA Botea Alexandru
Avizat in sedinta Consiliului reprezentativ al Parintilor din 28.109.2017  Presedinte CRP,Maldes Ionut


REGULAMENT

DE ORGANIZARE ŞI FUNCŢIONARE AL ŞCOLII GIMNAZIALE “CONSTANTIN TEODORESCU” ŞOLDANU

 

CAP. I - DISPOZIȚII GENERALE ART. 1

 1. Unitatea de învăţământ preuniversitar Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu”, cu sediul in comuna Şoldanu, strada Constantin Teodorescu nr.3, CIF 24834607, e-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.,  își desfășoară activitatea în subordinea Inspectoratului Şcolar Judeţean Călăraşi pentru procesul instructiv-educativ şi a Consiliului Local Şoldanu, pentru partea financiar- administrativă.
 2. În cadrul unităţii de învăţământ preuniversitar alŞcolii Gimnaziale “Constantin Teodorescu” se desfăşoară activităţi de învăţământ adresate elevilor aflaţi în învăţământul preşcolar, clasa pregătitoare, I – IV şi V-VIII, activităţi clasificate la codurile „8510” – Învățământ preșcolar”, „8520 – Învăţământ primar” si „8531 – Învăţământ secundar general” conform CAEN Rev.2.
  1. Grădiniţa  cu  Program  Normal  nr.  1  Şoldanu si Scoala Primara nr. 1 Negoesti   sunt  structuri  arondate Şcolii   Gimnaziale „Constantin Teodorescu” Soldanu.
 3. Pentru desfăşurarea activităţilor de învăţământ, Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” asigură elevilor înscrişi transportul de la domiciliu la şcoală şi înapoi cu microbuzul şcolar, aflat in proprietatea Primăriei si repartizat prin HCL nr.31/31.07.2016 in administrarea unităţii de învăţământ, prin activităţi clasificate la codurile „4939 – Alte transporturi terestre de călători n.c.a.” conform CAEN Rev. 2. Activităţile de transport sunt oferite tuturorelevilor înscrişi la ŞcoalaGimnazială

“Constantin Teodorescu” Şoldanu si structurilor arondate.

 1. Regulamentul de organizare şi funcţionare al unităţii de învăţământ preuniversitar Şcolii Gimnaziale “Constantin Teodorescu” este elaborat în conformitate cu prevederile Legii Educației Naționale Nr. 1/2011 cu modificările si completările ulterioare, cu OM 5079/2016-Regulamentul cadru de organizare si funcţionare a unităţilor din învăţământul preuniversitar, cu OM 4472/2016 – Statutul elevului si cu OM 4619/2014-Metodologia-cadru de organizare si funcţionare a consiliului de administraţie in unităţile de învăţământpreuniversitar.

ART. 2

Respectarea  regulamentului  este  obligatorie  pentru  personalul  de  conducere,     pentru

personalul didactic de predare, didactic auxiliar, nedidactic, pentru elevii şi părinţii care vin în contact cu unităţile de învăţământ preuniversitar Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” si structuri.

ART. 3

Unităţile de învăţământ preuniversitar Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” si structuri garantează drepturi egale de acces la toate nivelurile şi formele de învăţământ acreditat si/sau autorizat, indiferent de condiţia socială şi materială, de sex, de rasă, de naţionalitate, de apartenenţă politică sau religioasă, fără restricţii care ar putea constitui o discriminare ori o segregare; sunt organizate pe principii nediscriminatorii şi resping ideile, curentele şi atitudinile antidemocratice, xenofobe, şovine şi rasiste.


ART. 4

Unităţile de învăţământ preuniversitar Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” si  structuri au independenţa instituţională în organizarea şi desfăşurarea activităţilor specifice unităţilor de învăţământ si au asigurata finantarea din fonduri publice, fonduri extrabugetare si sponsorizari conform legislaţiei in vigoare.

ART. 5

Activitatea de instruire şi educaţie din cadrul unităţilor de învăţământ se desfăşoară  potrivit

principiilor Declaraţiei Universale a Drepturilor Omului, ale Convenţiei cu privire la drepturile copilului şi potrivit actelor normative generale şi speciale.

ART. 6

 1. Unitatea de învăţământ preuniversitar Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” Şoldanu si structuri sunt organizate şi funcţionează în baza legislaţiei generale şi speciale, a actelor normative elaborate de Ministerul Educaţiei Naţionale si Cercetării Ştiinţifice, a prezentului regulament şi a regulamentuluiintern.
 2. Regulamentul intern este aprobat de Consiliul de administraţie şi cuprinde reglementări specificee condiţiilor concrete de desfăşurare a activităţii, în concordanţă cu prevederile legale în vigoare.
  1. Regulamentul intern  a fost propus  şi dezbătut in Consiliul profesoral din data de14.10.2016
 3. Respectarea regulamentului intern este obligatorie pentru tot personalul salariat al unităţii de învăţământ preuniversitar Şcoala Gimnziala “Constantin Teodorescu” si, pentru elevii şi părinţii/reprezentanţii legali aiacestora.

ART. 7

În  incinta  unităţii de  învăţământ  preuniversitar Şcoala  Gimnazială  „Constantin Teodorescu” si  structuri sunt interzise, potrivit legii, crearea şi funcţionarea oricăror formaţiuni politice, organizarea şi desfăşurarea activităţilor de propagandă politică şi prozelitism religios, orice formă de activitate care încalcă normele convieţuirii sociale, care pun în pericol sănătatea fizică şi psihică a elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic.

ART. 8

 1. Anulşcolarîncepela1septembrieşiseîncheiela31augustdinanulcalendaristicurmător.
 2. Structura anului şcolar, respectiv perioadele de desfăşurare a cursurilor, a vacanţelor şi a sesiunilor de examene, se stabilesc prin ordin al Ministrului EducaţieiNaţionale.
 3. În situaţii obiective, ca de exemplu: epidemii, calamităţi naturale etc., cursurile şcolare pot fi suspendate pe o perioadădeterminată.
  1. Suspendarea cursurilor şcolare se poate face, dupăcaz:
 4. la nivelul unităţii de învăţământ, la cererea directorului, după consultarea reprezentantilor organizatiei sindicale si ai părinţilor, cu aprobarea inspectorului şcolargeneral;
 5. la nivelul grupurilor de unităţi din judet, la cererea inspectorului şcolar general, cu  aprobarea Ministerului EducaţieiNaţionale.
 6. la nivel regional sau naţional, dupa consultarea reprezentantilor organizatiilor sindicale, prin ordin al ministrului educaţieiNaţionale.
 7. Suspendarea cursurilor este urmată de măsuri privind parcurgerea integrală a programei şcolare până la sfârşitul semestrului, respectiv al anului şcolar, stabilite de consiliul de administraţie al unităţiideînvăţământsicomunicateinstitutieicareaaprobatsuspendareacursurilor.

CAP. II - ORGANIZAREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ŞCOALA GIMNAZIALĂ

“CONSTANTIN TEODORESCU” ŞOLDANU ŞISTRUCTURI

ART. 9

În unitatea de învăţământ preuniversitar Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” sistructuri, formaţiunile de studiu cuprind grupe (învăţământ preşcolar) si clase (învăţământ primar si gimnazial), conform prevedrilor legale.

ART. 10

 1. În unitatea de învăţământ preuniversitar Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” cursurile se desfăşoară în doua schimburi .
  1. Învăţământul preşcolar, primar, funcţionează, în programul de dimineaţă in intervalul orar 800 –1200.
  2. In învăţământul preşcolar, programul este 800 – 830 – primirea copiilor, 830 – 930 – activităţi pe sectoare (ALA1), 930 – 1100 – activităţi pe domenii experiential, 1130 – 1230 – jocuri si activităţi in aer  liber (ALA2), 1230 – 1300 – plecareacopiilor
  3. În învăţământul primar ora de curs este de 45 de minute, cu o pauză de 10 minute după fiecare oră şi o pauză de 20 minute după cea de-a doua oră de curs; exceptie fac clasa pregătitoare si clasa I, unde durata orelor de curs este de 35 minute; diferenta până la 50 minute este acoperita de activităţirecreative;
 2. Pentru clasele din învăţământul gimnazial, ora de curs este de 50 de minute, cu o pauză de 5 minute după fiecare oră; după a treia oră de curs se va stabili o pauză de 10minute.
 3. În situaţii speciale şi pe o perioadă determinată, durata orelor de curs şi durata pauzelor pot fi modificate, cu aprobarea inspectorului şcolar general, la propunerea bine fundamentată a Consiliului de administraţie al unităţii deînvăţământ.
 4. Prin hotărârea consiliului de administraţie, la cererea părinţilor, Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” si structuri, pot organiza activităţi cu elevii dupa orele de curs, prin programul “Şcoala dupaŞcoala”.
  1. Programul “Şcoala dupa Şcoala” se organizează in baza metodologiei aprobata de Ministerul Educatiei Naţionale si Cercetării Ştiinţifice. Acesta se poate organiza in parteneriat cu Comitetul Reprezentativ al Părinţilor din Şcoala Şoldanu (CRP.)

CAP. III - CONDUCEREA UNITĂȚII DE ÎNVĂȚĂMÂNT PREUNIVERSITAR ŞCOALA GIMNAZIALĂ

“Constantin Teodorescu” ŞOLDANU SECŢIUNEA 1 - CONDUCEREA UNITĂȚII

ART. 11

 1. Conducerea unităţii de învăţământ preuniversitar Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” este asigurătă în conformitate cu prevederilelegale.
 2. Unitatea de învăţământ preuniversitar Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” are următoarea structură deconducere:
  1. Consiliul deadministraţie;
  2. Director – conducereaexecutivă

 

 

 

 

SECŢIUNEA a 2-a

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

ART. 12

 1. Unitatea de învăţământ preuniversitar Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” este condusă de către Consiliul deadministraţie.
 2. Reprezentantul legal al unităţii de învăţământ preuniversitar Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” este Preşedintele Consiliului deadministraţie.
 3. Preşedintele Consiliului de administraţie, dispune deschiderea/închiderea de conturi bancare, desemnează persoanele cu drept de semnătură pentru aceste conturi, precum si persoanele împuternicite sa desfăşoare operaţiuni in relaţiile cubăncile.
 4. Consiliul de administraţie are drepturi depline în conducerea unităţii de învăţământ preuniversitar Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” Şoldanu si a structurii arondate, Si structuri.
  1. Consiliul de administraţie  îşi desfăşoară activitatea în baza unui regulament propriu care este parte a acestui regulament la Anexa1.
 5. Consiliul de administraţie al unităţii de învăţământ preuniversitar  Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” Şoldanu este formatdin:
  1. Preşedinte – DIRECTOR – BOTEA ALEXANDRU, cetăţean român, domiciliat in localitatea ŞOLDANU, Str. Lalelelor nr. 2, judetul Călăraşi, posesor a cărții de identitate seria KL nr. 255737, eliberată de PolitiaOltenita;
   1. Membru – prof. GOLEA FLORENTINA – reprezentantul Consiliului Profesoral, cetatean roman, domiciliat in municipiul Oltenita , posesor al cartii de identitate seria KL nr271817 eliberata de SPCLEPOltenita
   2. Membru – prof. IONITA ANISOARA – reprezentantul Consiliului Profesoral, cetatean roman, domiciliat in comuna ŞOLDANU, posesor al cartii de identitate seria KL nr.485352eliberata de SPCLEP Oltenita;
   3. Membru – inv. GHEORGHE LUMINITA - reprezentantul Consiliului Profesoral, cetatean roman, domiciliat in comuna ŞOLDANU, str. Principala, nr.2, posesor al cartii de identitate seria KL nr 373110,  eliberata de SPCLEPOltenita
   4. Membru – DOBRE VICTORITA- reprezentantul Consiliului Reprezentativ al Părinţilor, cetatean roman, domiciliat in comuna ŞOLDANU
   5. Membru – GAITAN MARIA - reprezentantul Consiliului Reprezentativ al Părinţilor, cetatean roman, domiciliat in comuna ŞOLDANU
   6. Membru VLASCEANU PETRICA - reprezentantul primarului, , cetatean roman, domiciliat in comuna ŞOLDANU,
   7. Membru STANCIU  DANUT GEORGE- reprezentantul Consiliului Local, cetatean roman, domiciliat in  comuna ŞOLDANU
   8. Membru POTECA VERGINICA -reprezentantul Consiliului Local, cetatean roman, domiciliat in comuna ŞOLDANU
   9. Reprezentantul organizatiei sindicale – SERBU CATALINA - cetatean roman, domiciliat inOltenita, str. Al. Iliescu nr 15 posesor al cartii de identitate seria KL nr. 467736 eliberata de SPCLEP Oltenita
   10. Secretar – PANA LILIANA - cetatean roman, domiciliat in comuna SOLDANU, posesor al cartii de identitate seria KL nr 166288 eliberata de SPCLEPOltenita

ART. 13

Organizare, modalitatea de funcţionare şi atribuţiile Consiliului de administraţie sunt cele

prevăzute în Anexa 1 la acest regulament – Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al Consiliului  deAdministraţie

SECŢIUNEA a 3-a DIRECTORUL

        ART. 14

 1. Directorul exercită conducerea executivă a unităţii de învăţământ, în conformitate cu atribuţiile conferite de lege, cu hotărârile Consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, precum şi cu alte reglementărilegale.
 2. Directorul este subordonat Consiliului de administraţie. Fişa postului şi fişa de evaluare ale directorului sunt elaborate de inspectorul general al ISJCălăraşi.
 3. Pentru asigurarea finanţării de bază, a finanţării complementare si a finanţării suplimentare, directorul încheie contract de management administrativ-financiar cu primarul localităţii Şoldanu pe baza modelului-cadru aflat în OM 5079/2016 – Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământulpreuniversitar.
 4. Directorul încheie contract de management educaţional cu inspectorul şcolar general al I.S.J. Călăraşi în baza modelului-cadru prevăzut în anexele aflate în OM 5079/2016 – Regulamentul cadru de organizare şi funcţionare a unităţilor din învăţământulpreuniversitar.
 5. Pe perioada exercitării mandatului, directorul nu poate deţine, conform legii, funcţia de preşedintesauvicepreşedinteîncadrulunuipartidpolitic,lanivellocal,judeţeansaunaţional.
  1. Directorul unităţii de învăţământ poate fi eliberat din funcţie la propunerea motivată a consiliului de administraţie a I.S.J. Călăraşi, la propunerea a 2/3 dintre membrii consiliului de administraţie al Şcolii Gimnaziale “Constantin Teodorescu” sau la propunerea consiliului profesoral cu votul a 2/3 dintre membri. În această ultimă situaţie este obligatorie realizarea unui audit în urma solicitării scrise a primarului, cu acordul inspectoratului   şcolar. Rezultatele auditului se analizează în consiliul de administraţie al inspectoratului şcolar. În funcţie de hotărârea consiliului de administraţie al inspectortului şcolar, inspectorul şcolar general emite decizia de eliberare din funcţie a directorului şcolii.
 6. În cazul vacantării funcţiei de director, conducerea interimară este asigurată, până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârşitul anului şcolar, de către un cadru didactic titular, numit prin detaşare în interesul învăţământului, prin decizia inspectorului şcolar general, în baza hotărârii consiliului de administraţie al I.S.J. Călăraşi, cu posibilitatea consultării consiliului profesoral al Şcolii Gimnaziale “Constantin Teodorescu” şi cu acordul scris al persoaneisolicitate.
 7. Directorul reprezintă unitatea de învăţământ în relaţiile cu terţe persoane fizice şi juridice, în limitelecompetenţelor.
 8. Directorul trebuie să manifeste loialitate faţă de unitatea de învăţământ preuniversitar Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” Şoldanu, credibilitate şi responsabilitate în deciziile sale, încredere în capacităţile angajaţilor, să încurajeze şi să susţină colegii, în vederea motivării pentru formare continuă şi pentru crearea în unitate a unui climat optim desfăşurării procesului deînvăţământ.
 9. Directorul are drept de îndrumare şi control asupra activităţii întregului personal salariat al unităţii de învăţământ preuniversitar Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” Şoldanu.
 10. Vizitarea unităţii de învăţământ şi asistenţa la orele de curs sau la activităţi şcolare/extraşcolare, de către persoane din afara unităţii de învăţământ, se fac numai cu aprobarea directorului cu respectarea prevederilor legale în vigoare. Fac excepţie de la această prevedere reprezentanţii instituţiilor cu drept de control asupra unităţilor de învăţământ.

ART. 15

 1. DrepturileşiobligaţiiledirectoruluiunităţiideînvăţământpreuniversitarŞcoalaGimnazială

„Constantin Teodorescu”, sunt cele prevăzute de lege, de prezentul regulament, precum şi de regulamentul intern si fisa postului.

 1. Norma didactică de predare a directorului şi/sau degrevarea de ore a acestuia se stabilesc  prin fişa postului in funcţie de reglementarile legale invigoare.
 2. Perioada concediului anual de odihnă al directorului este prevăzuta in contractul individual de munca,conformlegislaţieiinvigoaresiesteaprobatadeinspectorulşcolargeneralalI.S.J.Călăraşi.

ART. 16

 1. În realizarea funcţiei de conducere executiva, directorul are următoareleatribuţii:
 2. este reprezentantul legal al unităţii de învăţământ si realizează conducerea executiva aacesteia;
 3. asigură managementul strategic al unităţii de invatammant, in colaborare cu autoritatile administraţiei publice locale, dupa consultarea partenerilor sociali si a reprezentantilor părinţilor si elevilor;
  1. asigură managementul operaţional al unităţii deînvăţământ;
 4. asigură corelarea obiectivelor specificee unităţii de învăţământ cu cele stabilite la nivel naţional si local;
 5. coordoneaza procesul de obtinere a autorizatiilor si avizelor legale necesare functionarii unităţii de învăţământ;
  1. asigură aplicarea normelor de sanatate si securitate inmunca;
   1. prezintă anual un raport asupra calităţii educatiei din şcoala pe care o conduce, întocmit de Comisia de evaluare si asigurare a calităţii; raportul, aprobat de consiliul de administraţie, este prezentat in fata consiliului profesoral, comitetului reprezentativ al părinţilor si este adus la cunostinta autoritatilorprimarului,ConsiliuluilocalŞoldanusiI.S.J.Călăraşi; În realizarea funcţiei de conducere de ordonator de credite, directorul are următoareleatribuţii:
 6. propune consiliului de administraţie, spre aprobare, proiectul de buget si raportul de executie bugetara;
  1. raspunde de incadrarea in bugetul aprobat al unităţii deînvăţământ;
 7. se preocupa de atragerea de resurse extrabugetare, cu respectarea prevederilorlegale;
 8. raspunde de realizarea, utilizarea, pastrarea, completarea si modernizarea bazei material a unităţii deînvăţământ;
 1. În realizarea funcţiei de conducere de angajator, directorul are următoareleatribuţii:
 2. angajeaza personaluldin unitate prin încheierea contractului individual de munca;
 3. întocmeste, conform legii, fisele posturilor pentru personalul din subordine; raspunde de angajarea, evaluarea periodica, formarea, motivarea si incetarea raporturilor de munca ale personalului din unitate, precum si de selectia personaluluinedidactic;
 4. propune consiliului de administraţie vacantarea posturilor, organizarea concursurilor pe post si angajareapersonalului;
 5. indeplineste atribuţiile prevăzute de Metodologia-cadru privind mobilitatea personalului didactic din învăţământul preuniversitar, precum si de alte acte normative elaborate de Ministerul Educatiei Naţionale;
 1. Alte atribuţii ale directoruluisunt:

a)propune I.S.J. Călăraşi, spre aprobare, proiectul planului de şcolarizare, avizat de consiliul de administraţie ;

b)coordonează activitatea de elaborare a ofertei educaţionale a unităţii de învăţământ si o propune spre aprobare consiliului de administraţie;

c)coordoneaza si rapsunde de colectarea datelor statistice pentru sistemul naţional de indicatori pentru educatie, pe care le transmite I.S.J. Călăraşi si raspunde de introducerea datelor in Sistemul de Informaţii Integrat al Învăţământului din Romania (SIIIR);

d)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Regulamentul de organizare si funcţionare a Şcolii Gimnaziale “Constantin Teodorescu” si structuri.

 e)coordoneaza    efectuarea    anuala    a    recensamantului    copiilor/elevilor    din     circumscriptia şcolara/preşcolara;

f)stabileste componenta formatiunilor de studiu in baza hotărârii consiliului de administraţie; g)elaboreaza proiectul de incadrare cu personal didactic de predare, precum si schema de personal didactic auxiliar si nedidactic si le supune, spre aprobare, consiliului de administraţie;

h)numeste, dupa consultarea consiliului profesoral, in baza hotărârii consiliului de administraţie, educatoarele la grupe si invatatorii si profesorii diriginti la clase, precum si coordonatorul pentru proiecte si programe educative şcolare si extraşcolare;

i)numeste cadrul didactic care face parte din consiliul clasei, ce poate prelua atribuţiile profesorului diriginte, in conditiile in care acesta este indisponibil pentru o perioada de timp, din motive obiective; j)numeste, in baza hotărârii consiliului de administraţie, coordonatorul structurii Grădiniţa cu  Program Normal nr. 1Şoldanu ;

k)stabileste, prin decizie, componenta catedrelor si comisiilor din cadrul unităţii de învăţământ, in baza hotărârii consiliului de administraţie;

l)coordoneaza comisia de întocmire a orarului si il propune spre aprobare consiliului de administraţie; m)aprobă graficul serviciului pe şcoală al personalului didactic si al elevilor; atributiile acestora sunt precizate in regulamentul de organizare si funcţionare al unităţii de învăţământ;

n)propune consiliului de administraţie, spre aprobare, Calendarul activităţilor educative ale unităţii  deînvăţământ;

o)aprobă graficul desfasurarii lucrarilor scrise semestriale;

p)aprobă, prin decizie, regulamentele de funcţionare ale cercurilor, asociatiilor Ştiinţifice, tehnice, sportive si cultural-artistice ale elevilor din unitatea de învăţământ in baza hotărârii consiliului de administraţie;

q)elaboreaza instrumente interne de lucru, utilizate in activitatea de îndrumare, control si evaluare a tuturor activităţilor, care se desfăşoara in unitatea de învăţământ si le supune spre aprobare consiliului de administraţie;

r)asigură, prin responsabilii de comisii metdice, aplicarea planului de invatammant, a programelor şcolare si a metodologiei privind evaluare rezultatelor şcolare;

s)controleaza, cu sprijinul responsabililor de comisii metodice, calitatea procesului instructive- educativ, prin verificarea documentelor, prin asistente la orele de curs si prin participarea la diferite activităţi educative extracurriculare si extraşcolare;

t)monitorizează activitatea de formare continua a personalului din unitate;

u)monitorizează activitatea cadrelor didactice debutante si sprijina integrarea acestora in colectivul unităţii de învăţământ;

v)aprobă asistentele la orele de curs sau la activităţi educative şcolare/extraşcolare, a sefilor de comisii metodice, cu respectarea prevederilor legale in vigoare;

w)consemnează zilnic in condica de prezenta absentele si intarzirile de la orele de curs ale personalului didactic de predare, precum si intarzirile personalului didactic auxiliar si nedidactic, de la programul de lucru.

x)isi asuma, alaturi de consiliul de administraţie, raspunderea publica pentru performantele unităţii de învăţământ pe care oconduce;

y)numeste si controleza personalul care raspunde de sigiliul unităţii de învăţământ; z)asigură arhivarea documentelor şcolare si oficiale;

aa)raspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea si gestionarea actelor de studii; raspunde de întocmirea, eliberarea, reconstituirea, anularea, completarea, modificarea, rectificarea si gestionarea actelor de evidentşcolara;

bb)aprobă vizitarea unităţii de învăţământ, de către persoane din afara unităţii, inclusive de către reprezentanţii mass-media. Fac excepţie de la aceasta prevedere reprezentanţii instituţiilor cu drept de îndrumare si control asupra unităţii de învăţământ, precum si persoanele care participa la procesul de monitorizare si evaluare a calităţii sistemului de învăţământ;

 1. Directorul indeplineste alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie, potrivit legii, precum si orice alte atribuţii rezultand din prevederile legale in vigoare ssi contractile collective de munca aplicabile.
 2. Pentru realizarea atribuţiilor sale, directorul se consulta cu reprezentanţii organizatiei sindicale apartinand de Federatia Sindicatelor Libere din Invatmant si/sau, dupa caz, cu reprezentanţii salariatilordinunitateadeînvăţământ,inconformitatecuprevederilelegale.
 3. In lipsa, directorul are obligaţia de delega atribuţiile către un cadru didactic, membru al consiliului de administraţie. Neindeplinirea acestei obligaţii constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza conform legii; In lipsa directorului, atribuţiile sunt delegate doamnei invatatoare State Anisoara.
 1. 17

In exercitarea atribuţiilor si responsabilitatilor stabilite in conformitatea cu prevederile   art.

16, directorul emite decizii si note de serviciu.

ART. 18

Directorul este preşedintele consiliului profesoral si prezidează sedintele acestuia.

 1. Drepturile  si  obligaţiile  directorului  unităţii  de  învăţământ  sunt  cele  prevăzute    de

legislatia in vigoare, de prezentul regulament si de contractul colectiv de munca aplicabil.

 1. Perioada concediului anual de odihna al directorului se aprobă de către inspectorul şcolargeneral.

CAP. IV – TIPUL ŞI CONŢINUTUL DOCUMENTELOR MANAGERIALE

ART. 19

Pentru optimizarea managementului Şcolii Gimnaziale “Constantin Teodorescu” Şoldanu,

elaboreaza documentele managerial astfel:

 1. Documente dediagnoză
 2. Documente deprognoza
 3. Documente deevidenta

ART. 20

 1. Documentele de diagnoză ale şcoliisunt:
 2. Rapoartele de activitate semestrială si anuale asupra activităţii desfăşurate -director;
 3. Rapoartele comisiilor si compartimentelor din unitatea de învăţământ –şefiicompartimente;
 4. Raportul anual de evaluare internă a calităţii -CEAC
  1. Conducerea Şcolii Gimnaziale “Constantin Teodorescu” Şoldanu poate elabora, in funcţie de situaţiile specifice, si alte documente de diagnoză pe domenii specifice, care sa contribuie la dezvoltareainstituţională si la atingerea obiectivelorspecifice


ART. 21

 

 

 

 

 

 

 

ART. 22


 1. Rapoartele anuale si semestriale de activitate se întocmesc de către directorulşcolii,
 2. Rapoartele semestriale si anuale de activitate se validează de către Consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale “Constantin Teodorescu” Şoldanu, la propunerea directorului, la începutul semestrului al II lea, respectiv, la începutul anului şcolar următor.
 3. Rapoartele semestriale si anuale de activitate sunt prezentate de director in Consiliul profesoral

Rapoartele semestriale si anuale de activitate sunt făcute publice pe


site-ul Şcolii Gimnaziale “Constantin Teodorescu” Şoldanu la adresa www.scoalasoldanu.ro, fiind informaţii de interes public.

ART. 23

Raportul anul de evaluare internă (RAEI)  se întocmeşte de către comisia pentru evaluarea si

asigurarea calităţii, se validează de către Consiliul de administraţie, la propunerea coordonatorului comisiei, si se prezintă spre analiză in cadrul Consiliului profesoral si aprobare in Consiliul de administratie.

ART.24

 Documentele de prognoză ale Şcolii Gimnaziale “Constantin Teodorescu” se întocmesc pe baza documentelor de diagnoză a perioadei anterioare sisunt: Planul de dezvoltare instituţional (PDI);

 1. Planuloperaţional;
 2. Planulmanagerial;
 3. Programul de dezvoltare a sistemului de controlmanagerial.
 1. In funcţie de situaţiile ivite, directorul poate elabora si alte documente de prognoza, in scopul optimizarii managementului unităţii deînvăţământ.

ART. 25

 1. Planul de dezvoltare instituţională constituie documentul de prognoza pe termen lung si se elaboreaza de către o comisie coordonata de către director, pentru o perioada de 3-5 ani. Acesta contine:
 2. prezentarea unităţii: istoric si starea actuala a resurselor umane, materiale si financiare, relatia cu comunitatea locala siorganigrama;
 3. analiza de nevoi, alcatuita din analiza mediului intern (de tip SWOT) si analiza mediului extern (de tipPESTE);
  1. viziunea, misiunea si obiectivele strategice aleunităţii;
 4. planificarea tuturor activităţilor unităţii de învăţământ, respectiv activităţii manageriala, obiective, termene,stadiaderealizare,resursenecesare,responsabilitati,indicatorideperformantasievaluare.
 5. Planul de dezvoltare instituţională se dezbate si se avizează de către consiliul profesoral al Şcolii si se aprobă de către consiliul deadministraţie.

ART. 26

 1. Planul managerial constituie documentul de actiune pe termen scurt si se elaboreaza  de

către director pentru o perioada de un an şcolar.

 1. Planul managerial contine adaptarea directiilor de actiune ale ministerului si inspectoratului şcolar la specificul unităţii, precum si a obiectivelor strategice a planului dedezvoltareinstituţionalăla perioada anului şcolarrespectiv.
 2. Planul managerial se dezbate si avizează in consiliul profesoral si se aprobă in consiliul de administraţie.

ART. 27

(1)Planul  operaţional  constituie  documentul  de  actiune  pe  termen  scurt,  se elaboreaza

pentru un an şcolar si reprezintă planul de implementare a proiectului de dezvoltare instituţionala. Planul operaţional se dezbate si se avizează de către consiliul profesoral si se aprobă de către consiliul de administraţie.

ART. 28

Directorul ia masurile necesare, in conformitate cu legislatia in vigoare, pentru elaborarea

si/sau dezvoltarea, sistemului de control intern managerial, inclusiv a procedurilor formalizate pe activităţi. Planul de dezvoltare a sistemului de control managerial intern va cuprinde obiectivele, actiunile, responsabilitatile, termenele, precum si alte componente necesare.

ART. 29

Documentele  manageriale de evidenta sunt:

 1. Statul defunctii;
 2. Organigrama unităţii deinvatamant;
 3. Schema orara a unităţii deînvăţământ;
 4. Planul deşcolarizare;
 5. Dosarul cu instrumente interne de lucru aledirectorului.

CAP. IV – PERSONALUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT SECTIUNEA 1 – DISPOZITII GENERALE

ART. 30

 1. In Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu”, personalul este format   din personal didactic,care poate fi de conducere (director) si de predare (educatoare, invatatoare, profesori), didactic auxiliar (secretar, administrator financiar) si personal nedidactic (femei de serviciu si muncitor intretinere)
 2. Selectia personalului didactic si a celui nedidactic din unitatea de învăţământ se face prin concurs/examen, conform normelorspecificee.
 3. Angajarea personalului didactic de predare, didactic uxiliar si nedidactic se realizează prin încheierea contractului individual de munca cu unitatea de învăţământ, prin reprezentantul  legal.

ART. 31

 1. Competententele, responsabilitatile, drepturile si obligaţiile personalului dinînvăţământ

sunt cele reglementate de legislatia in vigoare.

 1. Personalul din învăţământ trebuie sa indeplineasca conditiile de studii cerute pentru postul ocupat si sa fie apte din punctde vederemedical.
 2. Personalul din Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” si structuri, trebuie sa aiba o tinuta morala demna, in concordanta cu valorile pe care trebuie sa le transmita elevilor, o vestimentatie decenta, un comportament responabil si sa respecte regulamentele Şcolii si coduletic.
 3. Personalului din scoala ii este interzis sa desfăşoare actiuni de natura sa afecteze imaginea publica a elevului, viata intima, privata si familiaacestuia.
 4. Personalului din învăţământ ii este interzis sa aplice pedepse corporale, precum si sa agreseze verbal, fizic sau emotional elevii si/saucolegii.
 5. Personalul scolii are obligaţia de a veghea la siguranta elevilor, in incinta unităţii de învăţământ, pe parcursul desfasurarii programului şcolar si a activităţilor extracurriculare/extraşcolare.
 6. Personalul şcolii are obligaţia sa sesizeze, dupa caz, instituţiile publice de asistenta sociala/educaţionala specializata, directia generala de asistenta sociala si protectia copilului in legatura cu orice incalcari ale drepturilor copiului/elevului, inclusive in legatura cu aspect care ii afecteaza demnitatea, integritatea fizica sipsihica.

ART. 32

 1. Structuradepersonalsiorganizreaacestuiasestabilescprinorganigrama,prinstatele

de functii si prin proiectul de incadrare al unităţii şcolare.

 1. Prin organigrama şcolii se stabilesc: structura de conducere si ierarhia internă, organismele consultative, catedrele, comisiile si celelalte colective de lucru, compartimentele de specialitate sau alte structuri functionale prevăzute de legislatia invigoare.
 2. Organigrama se propune de către director la începutul fiecarui an şcolar, se aprobă de către consiliul de administraţie si se inregistreaza ca document oficial la secretariatul unităţii de învăţământ.

ART. 33

  (1) Coordonarea structurii Grădiniţei cu Program Normal nr. 1 Şoldanu se realizează de

către doamna IORDAN GEORGETA, conform Deciziei nr33/01.09.2017a directorului scolii.

 (2). Coordonator Scoala Primara Negoesti GHEORGHE LUMINITA , conform Deciziei nr. 32- 01.09.2017

ART. 34

Personalul didactic auxiliar si nedidactic este organizat in compartimente de specialitate si

se afla in subordinea directorului.

ART. 35

La  nivelul  Şcolii  Gimnaziale  “Constantin Teodorescu”  Şoldanu,  functioneaza     următoarele compartimente: secretariat si administrativ-financiar

ART. 36

La nivelul Şcolii Gimnaziale “Constantin Teodorescu” Şoldanu se constituie următoarele  comisii

metodice si comisii de lucru pe diferite domenii de activitate, in conformitate cu normele legale in vigoare:

 1. comisii cu caracter permanent

b)Comisia pentru evaluarea si asigurarea calităţii c)Comisia pentru curriculum

 1. Comisia pentru perfectionare si formarecontinua
 2. Comisia pentru sanatate si securitate in munca si pentru situaţii de urgenta f)Comisia pentru control managerialintern
 3. Comisia pentru prevenirea si eliminarea violentei, a faptelor de coruptie si discriminarii in mediul şcolar si de promovare ainterculturalitatii.
 4. Comisia pentru programe si proiecte educative.

j)Comsia pentru aplicarea OUG 62/2002

 1. comisii cu caracter temporar

c)Comisia de casare, de clasare si valorificare a materialelor rezultate d)Comisiile pentru organizarea examenelor

 1. Comisia pentru recensamantul populatieişcolare
 2. Comisia pentru acordarea ajutoarelor pentru achizitionarea unuipc g)Comisia pentru acordarea derechizite

h)Comisia pentru consiliere, orientare si activităţi extraşcolare i)Comisia pentru întocmirea orarului si a seriviciului pe şcoala

 1. comisii cu caracter ocazional

b)Comisia de licitatii c)Comisii de selectare oferte

f)Comisia pentru verificarea documentelor şcolare si a actelor de studii g)Comisia de cercetare disciplinara

 1. Alte comisii in funcţie de situatiaimpusa

ART. 37

Comisiile  cu  caracter permanent  isi desfăşoara activitatea  pe tot  parcursul  anului  şcolar,

comisiile cu caracter temporar doar in anumite perioade ale anului şcolar, iar comisiile cu caracter ocazional sunt infiintate ori de cate ori se impune constiturea unei astfel de comisii, pentru  rezolvarea unor probleme specificee aparute la nivelul unităţii deînvăţământ.

SECTIUNEA a 2 a – PERSONALUL DIDACTIC

ART. 38

Personalul  didactic  are  drepturile  şi  obligaţiile  prevăzute  de legislaţia  în  vigoare  şi    de

contractele colective de muncă aplicabile.

ART. 39

 1. Pentruîncadrareaşimenţinereaîntr-ofuncţiedidacticădeconducereşidepredaresau

într-o funcţie didactică auxiliară, personalul didactic are obligaţia să prezinte un certificat medical, eliberat pe un formular specific, elaborat de Ministerul Educatiei Naţionale si Cercetării Ştiinţifice si Ministerul Sănătăţii.

 1. Anual, pentru tot personalul şcolii (didactic şi nedidactic), Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” va asigura resurse bugetare pentru controlul medical specific cu un cabinet autorizat de medicinamuncii

ART. 40

 1. Cadrele  didactice  care  fac  dovada  absolvirii  unui  program  acreditat  de  formare     în

managementul educaţional, cu minim 60 de credite transferabile, pot face parte din corpul naţional de experţi în management educaţional în baza procedurii şi criteriilor stabilite prin metodologia aprobată prin ordin al ministrului Educaţiei Naţionale.

 1. Personalul didactic are obligaţia de a participa la activităţi de formare continuă, in conditiile legii; fiecare cadru didactic trebuie sa faca dovada acumularii a cel putin 90 de credite transferabile in ultimii 5ani.

ART. 41

Se interzice personalului didactic de predare sa conditioneze evaluarea elevilor sau calitatea

prestatiei didactice la clasa de obtinerea oricarui tip de avantaje de la elevi sau de la reprezentanţii legali ai acestora. Astfel de practice, dovedite de organelle abilitate, se sanctioneaza conform legii.

ART. 42

 1. In unităţile de învăţământ  se  organizează permanent, pe durata desfasurarii    cursurilor,

serviciul pe şcoala al cadrelor didactice, in zilele in care acestea au mai putine ore de curs.

 1. Modul de organizare si sarcinile profesorului de serviciu sunt prevăzute in P.O.
 2. Organizarea si monitorizarea serviciului pe şcoala se realizează de către comisia pentru întocmirea orarului si organizarea serviciului peşcoala.

ART. 43

 1. Programulpersonaluluididacticesteinconformitatecuprevederiledinfisapostuluisi

respectand orarul şcolii.

 1. Programul personalului didactic auxiliar se desfăşoara in doua schimburi

SECTIUNEA a 3 a – PERSONALUL NEDIDACTIC

ART. 44

 1. Personalul nedidactic din Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” si structurile isi desfăşoara activitatea in baza prevederilor Legii nr. 53/2003 – Codul Muncii,republicata,cumodificărilesicompletărileulterioaresialecontractelordemuncaaplicabile.
 2. Organizarea si desfasurarea concursului de ocupare a posturilor nedidactice din  şcoala sunt coordonate de director. Consiliul de administraţie al şcolii aprobă comisiile de concurs si validează rezultateleexamenelor.
 3. Angajarea personalului nedidactic in Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” si structuri, se face de către director, cu aprobarea consiliului de administraţie, prin încheierea contractului individual demunca.


ART. 45

 


 1. Activitatea personalului nedidactic este coordonata de administratorul de director

(2)Programulpersonaluluinedidacticsestabilestedecătredirector


potrivit nevoilor unităţii de învăţământ; programul este detaliat in regulamentul de ordine al şcolii si scris in fisa postului.

 1. Directorul stabileste sectoarele de lucru ale personalului de ingrijire, in funcţie de nevoile unităţii de invatammant. Sectoareledelucruvorfiprecizateinfisapostului.
 2. Directorul nu poate folosi personalul subordonat in alte activităţi decat cele necesare unităţii deînvăţământ.

CAP. V – EVALUAREA PERSONALULUI UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

ART. 46

 1. Evaluarea personalului didactic se face conform legislaţiei in vigoare si respectandPS6.2-

05 (Procedura privind evaluarea anuala a activităţii personalului didactic si didactic auxiliar)

 1. In conformitate cu prevederile legale, inspectoratele şcolare realizează auditarea periodica a resursei umane din învăţământul preuniversitar, in baza fiseipostului.
 2. Evaluarea personalului didactic se face in baza fisei de evaluare aprobata de către  consiliul de administraţie si adusa la cunostinta cadrelor didactice la începutul anului şcolar.

ART. 47

Evaluarea personalului nedidactic se face la sfârşitul anului calendaristic conform

prevederilor legale, ale regulamentului intern si aPS 6.2-06(procedura privind evaluarea anuala a activităţii personalului nedidactic, in baza fisei postului.

ART. 48

Conducerea unităţii de învăţământ va comunica in scris personalului didactic/nedidactic

rezultatul evaluarii conform fisei postului.


CAP. VI – RASPUNDEREA DISCIPLINARA A PERSONALULUI DIN UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT

ART. 49

Personalul didactic raspunde disciplinar conform Titlului IV, Sectiunea 11 din Legea Educatiei

Naţionale nr.1/2011, cu modificările si completările ulterioare.

ART. 50

Personalul  nedidactic  raspunde  disciplinar  in  conformitate  cu  prevederile  Legii  nr.  53 –

Codul Muncii, republicata, cu modificările si completările ulterioare

CAP. VII – ORGANISME FUNCTIONALE LA NIVELUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT SECTIUNEA 1 – CONSILIUL PROFESORAL

ART. 51

 1. Totalitatea cadrelor didactice Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” si structuri constituie  Consiliul profesoral al şcolii. Preşedintele Consiliului profesoral este directorul.
 2. Consiliul profesoral se intruneste lunar sau de cate ori este nevoie, la propunerea directorului sau la solicitarea a minimum o treime dintre cadreledidactice

ART. 52

Modul de organizare, de desfasurare a activităţii si atribuţiile sunt reglementate prin

propriul regulament de organizare si funcţionare care este parte a prezentului regulament la Anexa 2. SECTIUNEA a 2 a – CONSILIUL CLASEI

ART. 53

 1. Consiliul clasei functioneaza in Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” lanivelul

învăţământului primar si gimnazial si este constituit din totalitatea personalului didactic care preda la clasa respectiva, din cel putin un parinte delegat al comitetului de părinţi al clasei (de regula preşedintele comitetului de părinţi al clasei) si de un reprezentant al elevilor clasei (de regula liderul clasei) la clasele gimnaziale.

 1. Prsedintele consiliului clasei este invatatorul sau profesoruldiriginte.
 2. Consiliul clasei se intruneste cel putin o data pe semestru. El se poate intalni de cate ori situatiaoimpune,lasolicitareainvatatoruluisaudirigintelui,apărinţilorsauelevilor.

ART. 54

Consiliul clasei isi desfăşoara activitatea la nivelul fiecarei clase.

ART. 55

Modul  de  organizare,  de  desfasurare  a  activităţii  si  atribuţiile  sunt  reglementate     prin

propriul regulament de organizare si funcţionare care este parte a prezentului regulament la Anexa 3. SECTIUNEA a 3 a – CATEDRELE/COMISIILE METODICE

ART. 56

 1. In cadrul Şcolii Gimnaziale “Constantin Teodorescu” Şoldanu si structuri, comisiile metodice se constituie din minim 3 membri, pe cicluri de invatamant la învăţământ preşcolar si primar si pe discipline inrudite la ciclul gimnazial.
  1. In cadrul şcolii si a structurii arondate sunt constituite următoarele comisii metodice: a)Comisia metodica învăţământpreşcolar


b)Comisia metodica invatamant primar : pregatitoare-II; III-IV

 c)Comisia metodica Limba si comunicare

d)Comisia metodica Om, societate, arte , educatie fizica

e)Comisia metodica Matematica, stiinte, si  educatie tehnologica

f) Comisia metodica  a ariei curriculare Consiliere, orientare si activitati extrascolare

 1. Activitatea comisiei metodice este coordonata de responsabilul comisiei metodice, ales de către membrii comisiei si validat de către consiliul deadministraţie.
 2. Sedintele comisiei metodice se tin lunar sau de cate ori directorul ori membrii comisiei considera ca este necesar. Sedintele se desfăşoara dupa o tematica elaborata la nivelul comsiei sub îndrumarea responsabilului si aprobata de directorul unităţii deînvăţământ.

ART. 57

Modul  de  organizare,  de  desfasurare  a  activităţii  si  atribuţiile  sunt  reglementate     prin

propriul regulament de organizare si funcţionare pentru fiecare comisie, care este parte a prezentului regulament la Anexa 4.

CAP. VIII – RESPONSABILITATILE PERSONALULUI DIDACTIC DIN UNITATEA DE ÎNVĂŢĂMÂNT SECTIUNEA 1 – COORDONATORUL DE PROIECTE SI PROGRAME EDUCATIVE ŞCOLARE SI EXTRAŞCOLARE

ART. 58

 1. Coordonatorul  pentru  proiecte  si  programe  educative  şcolare  si  extraşcolare  esteun

cadru didactic titular ales de Consiliul profesoral si aprobat de Consiliul de administraţie in baza unor criterii specificee aprobate de către consiliul de administraţie.

 1. Coordonatorul pentru proiecte si programe educative şcolare si extraşcolare coordoneaza activitatea educativa din Şcoala, initiaza, organizează si desfăşoara  activităţi extraşcolare si extracurriculare la nivelul Şcolii Gimnaziale “Constantin Teodorescu” Şoldanu, in colaborare cu responsabilul comisiei diriginti, cu responsabilii comisiilor învăţământ preşcolar si învăţământ primar, cu consiliul reprezentativ al părinţilor din şcoala, cuConsiliul Reprezentativ al  Părinţilor din Şcoala Şoldanu, cu reprezentanţii Consiliului elevilor, cu reprezentanţii Consiliului local, cu Primaria si alti parteneri guvernamentali sauneguvernamentali.
 2. Coordonatorul pentru proiecte si programe educative şcolare si extraşcolare isi desfăşoara activitatea in baza prevederilor strategiilor ministerului educatiei privind educatia formala sinon-formala.
 3. Directorul Şcolii Gimnaziale “Constantin Teodorescu” stabileste atribuţiile coordonatorul pentru proiecte si programe educative şcolare si extraşcolare in funcţie de specificeulŞcolii.
 4. Coordonatorul pentru proiecte si programe educative şcolare si extraşcolare poate fi remunerat suplimentar din fonduri extrabugetare, conform prevederilor invigoare.

ART. 59

Coordonatorul   pentru   proiecte   si   programe   educative   şcolare   si   extraşcolare      are

următoarele atribuţii:

a)coordoneaza, monitorizează si evalueaza activitatea educative non-formala din Şcoala; b)avizează planificare activităţilor din cadrul programului activităţilor educative al Şcolii;

c)elaboreaza programul activităţilor educative şcolare si extraşcolare proprii, in conformitate cu planul de dezvoltare instituţional, cu directiile stabilite de I.S.J. Călăraşi si Ministerul Educatiei Naţionale, in urma consultării părinţilor sielevilor;

d)elaboreaza, propune si implementeaza proiecte si programe educative de interventie si prevenire a absenteismului, a abandonului şcolar, a violentei, a delicventei juvenile, precum si programe pentru dezvoltarea abilitatilor de viata, de educatie civica, promovarea sanatatii, programe pentru dezvoltarea abilitatilor de viata, de educatie civica, promovarea sanatatii, programe culturale, ecologice, sportive si turistice, educatie rutiera, protective civila;

e)identifica tipurile de activităţi extraşcolare care corespund nevoilor elevilor, precum si posibilitatile de realizare a acestora prin consultarea beneficiarilor primary si secundari ai educatiei;

f)analizează, semestrial, impreuna cu alte comisii existente din Şcoala, situatia disciplinara a elevilor si situatia frecventei acestora la orele de curs;

g)prezintă directorului Şcolii rapoarte privind activitatea educativa si rezultatele acesteia; h)disemineaza informaţiile privind activităţile educative derulate in Şcoala;

i)faciliteaza implicarea părinţilor si a partenerilor educaţionali in activităţile educative;

j)elaboreaza tematici si propune forme de desfasurare a consultatiilor cu părinţii, tutorii sau sustinatorii legali pe teme educative;

k)propune/elaboreaza instrumente de evaluare a activităţii educative nonformale desfăşurate la nivelul Şcolii;

l)faciliteaza vizite de studii pentru elevi, in tara si strainatate, desfăşurate in cadrul programelor de parteneriat educaţional.

ART. 60    Portofoliul coordonatorului pentru proiecte si programe educative şcolare si extraşcolare contine:

a)oferta educaţionala a unităţii de învăţământ;

b)planul annual si semestrial al activităţilor educative extraşcolare;

c)planificarea calendaristica a activităţiloe educative extraşcolare, inclusive in perioada vacantelor şcolare;

d)programe de parteneriat pentru realizarea activităţii educative extraşcolare; e)programe educative de preventive si interventie;

f)modalitati de monitorizare si evaluare a activităţii educative extraşcolare a elevilor; g)masuri de optimizare a ofertei educative extraşcolare;

h)rapoarte de activitate semestriale si anuale;

i)documente care reglementeaza activitatea extraşcolara, in format letric sau electronic, transmise de

         Călăraşi si Ministerul Educatiei Nationle, privind activitatea educative siextraşcolara’

ART. 61

 1. Ziuametodicapentrucoordonatorulpentruproiectesiprogrameeducativeşcolaresi

extraşcolare este in conformitate cu cea stabilita de I.S.J. Călăraşi.

 1. Activitatea desfasurata de coordonatorul pentru proiecte si programe educative şcolare  si extraşcolare se regaseste in raportul anual de activitate, prezentat de către director Consiliului de administraţie al Şcolii Gimnaziale “Constantin Teodorescu” Şoldanu. Activitatea educative şcolara si extraŞcoalara este parte a planului de dezvoltare instituţională aşcolii.

SECTIUNEA a 2 a – PROFESORUL DIRIGINTE

ART. 62

 1. Coordonatorul activităţii claselor de elevi de la învăţământul gimnazial dinŞcoala

Gimnazială “Constantin Teodorescu” Şoldanu, se realizează prin profesorii diriginti.

 1. Pentru activitatea de diriginte, cadrul didactic primeste o indemnizatie, conformlegii.
 2. Un cadru didactic poate indeplini atribuţiile de profesor diriginte la o singuraclasa.
 3. In cazul învăţământului preşcolar si primar, atribuţiile de diriginte revin educatorului sau invatatorului.

ART. 63

 1. Profesoriidirigintisuntnumitianual,decătredirectorulŞcolii,inbazahotărâriiConsiliului

de administraţie, dupa consultarea Consiliului profesoral.

 1. La numire dirigintilor se are in vedere principiul continuitatii, astfel incat o clasa sa aiba acelasi diriginte pe parcursul unui ciclu deînvăţământ.
 2. De regula, poate fi numit diriginte un cadru didactic titular sau suplinitor (numai in situatia in care numarul de cadre didactice titulare din Şcoala nu acopera necesarul fata de numarul de clase) care are cel putin o jumatate de norma in Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu”Şoldanu si care preda la clasarespectiva.

ART. 64

 1. Activităţile specifice funcţiei de diriginte sunt prevăzute intr-o anexa la fisapostului

cadrului didactic investit cu aceasta responsabilitate.

 1. Planificarea activităţilor dirigintelui se realizează, semestrial si anual, de către acesta, conform proiectului de dezvoltareinstituţionalăsi nevilor educaţionale ale colectivului de elevi pe care il coordoneaza si se avizează de către directorul Şcolii. Dirigintele propune elevilor si părinţilor o tematica din care acestia aleg fiecare, dupa care acesta face centralizarea si alege tematica in funcţie de algerilefăcute.
 2. Profesorul diriginte isi proiecteaza si isi desfăşoara activitatea potrivit sarcinilor prevăzute in planul anual de dezvoltareinstituţionalăal Şcolii, in acord cu particularitatile educaţionale ale clasei respective.
 3. Profesorul diriginte isi desfăşoara activitatea de support educaţional, consiliere si orientare profesionala pentru elevii claasei pe care o coordoneaza. Activităţile se referala:

a)teme stabilite in concordant cu specificeul varstei, cu interesele si solicitarile elevilor, pe baza programelor şcolare in vigoare elaborate pentru aria curricular “Consiliere si orientare”

b)teme de educatie pentru snatate si de promovare a unui stil de viata sanatos, educatie rutiera, educatie civica, educatie si pregatire antiinfractionala a elevilor, protective civila, educatie antiseismica, antidrog, prevenirea si combaterea traficului dde persoane, teme de prevenire a violentei etc., in conformitate cu prevederile actelor normative si ale strategiilor Naţionale, precum si in baza parteneriatelor stabilite de Ministerul Educatiei Naţionale, in colaborare cu alte ministere, instituţii, organizatii.

 1. Orele destinate activităţilor de support educaţional, consiliere si orientare profesionala, se consemnează in condica de prezenta a cadrelor didactice, conform planificarii aprobate de către directorulŞcolii.
 2. Dirigintele desfăşoara activităţi educative extraşcolare, activităţi pe care le  stabileste dupa consultarea elevilor si a oărinţilor, in concordanta cu specificeul varstei si nevoile indentificate pentru colectivul respectiv deelevi.
 3. Activităţile de suport educaţional, consiliere si orientare profesionala pentru elevii clasei pe care o coordoneaza, sunt obligatoriisi sunt desfăşurate de diriginte, in cadrul orelor de dirigientie sau in afara orelor de curs, dupa caz. In situatia in care aceste activităţi se desfăşoara in afara orelor de curs, dirigintele stabileste, consultand colectivul de elevi, un interval orar pentru desfasurarea activităţilor de support educaţional, intr-un spatiu prestabilit si destinat acestei activităţi, cu aprobarea directorului. Intervalul orar este anuntat de către profesorul diriginte elevilor, părinţilor si celorlalte cadre didactice. Planificarea orei destinate acestei activităţi se realizează cu aprobarea directoruluiŞcolii,iarorarespectivaseconsemneazăincondicadeprezentaacadrelordidactice.

 ART. 65

(1)Pentru a se asigură o comunicare constanta, prompta si eficienta cu părinţii, dirigintele

realizează activităţi de suport educaţional si consiliere pentru părinţi, tutori sau sustinatori legali. (2)Pentru  realizarea  unei  comunicari  constante  cu  părinţii,  tutorii  sau  sustinatorii legali,

profesorul diriginte stabileste o ora pe saptamana in care este la dispozitia acestora, pentru prezentarea situaţiei şcolare a elevilor, pentru discutarea problemelor educaţionale sau comportamente specifice acestora.

(3)Planificarea orelor dedicate intalnirilor cu părinţii, tutorii sau sustinatorii legali de la fiecare clasa se aprobă de către director, se comunica elevilor si părinţilor, tutorilor sau sustinatorilor legali ai acestora si se afiseaza la avizierul Şcolii.

ART. 66

Profesorul diriginte are următoarele atribuţii:

1.Organizează si coordoneaza: a)activitatea colectivului de elevi; b)activitatea consiliului clasei;

c)sedintele cu părinţii, tutorii sau sustinatorii legali la începutulsi sfârşitul semestrului, si ori de cate ori estecazul;

d)actiuni de orientare şcolara si profesionala pentru elevii clasei; e)activităţi educative si de consiliere;

f)activităţi extracurriculare in Şcoala si in afara acesteia; 2.Monitorizează:

a)situatia la invatatura a elevilor; b)frecventa la ore a elevilor;

c)participarea si rezultatele elevilor la concursurile si competitiile şcolare; d)comportamentul elevilor in timpul activităţilor şcolare si extraşcolare:

e)participare elevilor la programe sau proiecte si implicarea acestora in activităţi de voluntariat. 3.Colaboreaza cu:

a)profesorii clasei si coordonatorul pentru proiecte si programe educative şcolare si extraşcolare pentru informarea privind activitatea elevilor, pentru solutionarea unor situaţii specifice activităţilor şcolare si pentru toate aspectele care vizează procesul instructive-educativ, care-I implica pe elevi; b)cabinetele de asistenta psihopedagica, in activităţi de consiliere si orientare pentru elevii clasei; c)conducerea şcolii, pentru organizarea unor activităţi ale colectivului de elevi, pentr initierea unor proiecte educaţionale cu elevii, pentru rezolvarea unor problem administrative referitoare la intretinerea si dotarea salii de clasa, inclusive in scopul pastrarii bazei material, pentru solutionarea unor problem sau situaţii deosebite aparute in legatura cu colectivul de elevi.

d)comitetul de părinţi al clasei si cu părinţii, tutorii sau sustinatorii legali pentru aspectele care vizează activitatea elevilor si evenimentele importante la care acestia participa si cu alti parteneri implicate in activitatea educative şcolara siextraşcolara;

e)compartimentul secretariat, pentru întocmirea documentelor şcolare si a actelor de studii ale elevilor clasei;

f)persona desemnata de conducerea Şcolii pentru gestionareaSistemului de Informaţii Integrat al Învăţământului din Romania (SIIIR), in vederea completării si actualizarii datelor referitoare la elevii clasei;

 1. Informeaza:

a)elevii si părinţii, tutorii sau sustinatorii legali ai acestora despre prevederile Regulamentului de Organizare si Funcţionare al Şcolii Gimnaziale “Constantin Teodorescu” Şoldanu si Regulamentul de ordine internă al şcolii;

b)elevii si părinţii acestora cu privire la reglementarile referitoare la examene/testari Naţionale si cu privire la alte documente care reglementeaza activitatea si parcursul şcolar al elevilor;

c)părinţii, tutorii sau sustinatorii legali despre situatia şcolara, despre comportamentul elevilor, despre frecventa acestora la ore; informarea se realizează in cadrul intalnirilor cu părinţii, in scris sau in mediul on-line, de cate ori estenevoie;

d)părinţii, tutorii sau sustinatorii legali in cazulin care elevul inregistreaza de la 10 absente in sus; e)părinţii, tutorii sau sustinatorii legali, in scris, in legatura cu situaţiile de corigenta, sanctionarile disicplinare, neîncheierea situaţiei şcolare sau repetentie;

 1. Indeplineste alte atribuţii stabilite de conducerea unităţii de învăţământ, in conformitate cu reglementarilein vigoare sau cu fisapostului.

ART. 66

Profesorul diriginte are si alte atibutii:

a)raspunde de pastrarea bunurilor cu care este dotata sala de clasa, alaturi de elevi, părinţi, tutori sau sustinatori legali si de cosiliul clasei, in bazaar procesului-verbal de inventarierea a bunurilor din clasa incheiat la începutul anului şcolar;

b)completeaza catalogul clasei cu datele personale aleelevilor;

c)motiveaza absentele elevilor, in conformitate cu reglemetarile in vigoare;

d)încheie situatia şcolara a fiecarui elev la sfârşit de semestru si de an şcolar si o consemnează in catalog si in carnetul de elev;

e)realizează ierarhizarea elevilor la sfârşit de an şcolar pe baza rezultatelor obtinute de acestia la invatatura si purtare;

f)propune consiliului de administraţie acordarea deburse pentru elevi, in conformitate cu prevederile legale;

g)completeaza documentele specificee colectivului de elevi pe care il coordoneaza, respectiv, catalogul clasei, carnetele de elevi, fisa psihopedagigica;

h)întocmeştecalendarul activităţilor educative extraşcolare ale clasei; i)elaboreaza portofoliul dirigintelui.

ART. 67

Dispozitiile articolelor 65 si 66 se aplica in mod corespunzator si educatorilor si invatatorilor.

CAP. IX – COMISII LA NIVEL DE ŞCOALA

SECTIUNEA 1 – COMISIA PENTRU PREVENIREA SI COMBATEREA VIOLENTEI , A FAPTELOR DE CORUPTIE SI A DISCRIMINARII IN MEDIUL ŞCOLAR SI DE PROMOVARE A INTERCULTURALITATII

ART. 68

La  nivelul  Şcolii  Gimnaziale  “Constantin Teodorescu”  Şoldanu  functioneaza  Comisia pentru prevenirea si combaterea violentei, a faptelor de coruptie si a discriminarii in mediul şcolar si de promovare a interculturalitatii, conform Strategiei cu privire la reducerea fenomenului de violenta in unităţile de învăţământ.

ART. 69

Componeta comisiei este următoare:

a)doi reprezentanti al Consiliului Profesoral b)un reprezentant al Primăriei

c)un reprezentant al părinţilor

d)un reprezentant al Postului de politie

ART. 70

Componenta nominala a comisiei se stabileste prin decizie internă a directorului Şcolii, dupa

discutarea si aprobarea ei in Consiliul de Administraţie.

ART. 71

Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” Şoldanu, in cadrul Comisiei pentru prevenirea si

combaterea violentei, a faptelor de coruptie si a discriminarii in mediul şcolar si de promovare a interculturalitatii, elaboreaza si adopta anual propriul plan operaţional al unităţii şcolare privind reducerea fenomenului violentei in mediul şcolar.

ART. 72

In  conformitate  cu  prevederile  legislaţiei  in  vigoare,  respectiv  cu  prevederile     Planului

territorial si local de actiune pentru cresterea gradului de siguranta a elevilor si a  personalului didactic si prevenirea delicventei juvenile in incinta si in zonele adiacente Şcolii Gimnaziale “Constantin Teodorescu” Şoldanu, asigurarea unui mediu securizat in unitatea de învăţământ se realizează de cătrePrimariaŞoldanu,PostuldepolitieŞoldanu,I.S.J.Călăraşisiunitateaşcolara.

ART. 73

Comisia  Comisia  pentru  prevenirea  si  combaterea  violentei,  a  faptelor  de  coruptie  si a

discriminarii in mediul şcolar si de promovare a interculturalitatii este responsabila de punerea in aplicare, la nivelul unităţii de învăţământ a prevederilor Planului teritorial si local de actiune pentru cresterea gradului de siguranta a elevilor si a personalului didactic si prevenirea delicventei juvenile in incinta si in zonele adiacente Şcolii Gimnaziale “Constantin Teodorescu” Şoldanu, a Strategiei Naţionale Anticoruptie in Educatie. In acest sens, Comisia pentru prevenirea si combaterea violentei, a faptelor de coruptie si a discriminarii in mediul şcolar si de promovare a interculturalitatii:

a)are obligaţia de a colabora cu autotitatile administraţiei publice locale, cu reprezentanţii politiei si  ai jandarmeriei pentru a creste siguranta unităţii deînvăţământ;

b)elaboreza rapoarte privind securitatea preşcolarilor/elevilor din Şcoala;

c)propune conducerii unităţii de învăţământ masuri specificee, rezultate dupa analiza factorilor de risc si a situaţiei specificee, care sa aiba drept consecinta cresterea gradului de siguranta a preşcolarilor/elevilor si a personalului din unitate si prevenirea delicventei juvenile in incinta si in zonele adiacente Şcolii.

e)colaborarea cu părinţii, tutorii sau sustinatorii legali, mediatorii şcolari, Consiliul Elevilor, asistentul social al Primăriei, Directia Judeţeana de Asistenta Sociala si Protectia Copilului, Consiliul Naţional pentru Combaterea Discriminarii, ogranizatii nonguvernamemntale in domeniuldrepturilor omului si alti factori interesatiin scopul preenirii si combaterii cazurilor de discriminare si a promovarii interculturalitatii;

f)propunerea unor actiuni specificee, la nivelul claselor din Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” Şoldanu, care sa contribuie la cunoasterea si valorizarea celuilalt, la promovarea interculturalitatii; g)elaborarea si implemnetarea unuor coduri de conduita, care sa reglementeze comportamentele nondiscripimatorii in Şcoala. Politica Şcolii in acest sens, si procedurile folosite, trebuie sa fie clare, coerente, consecvente aplicate sis a presupuna atat sanctiuni cat si o abordare constructivista; h)identificarea si analiza cazurilor de discriminare si inaintarea de propuneri de solutionare a acestora, consiliului de administraţie, directorului Şcolii sau consiliului profesoral, dupa caz; i)prevenirea si medierea conflictelor aparute ca urmare a aplicarii masurilor ce vizează respectarea principiilor Şcoliiinclusive;

j)sesizarea autoritatilor competente in cazulidentificarii formelor grave de discriminare; k)monitorizarea si evaluarea actiunuilor intreprinse pentru prevenirea si combaterea discriminarii si promovarea interculturalitatii;

l)elaborareasi monitorizarea implementrii planului de desegregare, acolounde este cazul; m)elaborarea, annual, a unui raport care care sa contina referiri la actiunile intreprinse pentru prevenirea discriminarii si al rezultatele obtinute in rezolvarea cazurilor de discriminare si/sau, dupa caz, segregare. Raportul elaborat de comsie devine parte a raportului anual asupra activităţii desfăşurate de unitatea de învăţământ.

ART. 74

In Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” Şoldanu, se stabilesc conditiile de acces pentru personal, elevi si vizitatori in baza POAd.03 – Procedura de acces a persoanelor straine in incinta unitatii scolare

SECTIUNEA  a 2 a – COMISIA DE CONTROL MANAGERIAL INTERN

ART. 75

 1. La nivelul Şcolii Gimnaziale “Constantin Teodorescu” se constituie, prin decizia directorului, in baza hotărârii Consiliului de administraţie, Comisia de control managerial intern, in conformitate cu prevederile OMFP nr. 946/2005 pentru aprobarea codului controlului intern/managerial, modificat si completat.
 2. Componenta, modul de organizare si de lucru, precum si alte elemente privind aceasta comisie sre regasesc in Regulamentul de organizare propriu, care este parte a acestui regulament la Anexa5

 

SECTIUNEA  a 3 a – ALTE COMISII DIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ “CONSTANTIN TEODORESCU”

ART. 76

 1. La nivelul Şcolii Gimnaziale “Constantin Teodorescu” se constituie si functioneazacomisiile

prevăzute la art. 36 din prezentul regulament.

 1. Componenta nominala a comisiilor se stabileste prin decizia directorului, in bazahotărârii Consiliului de administraţie alşcolii.

ART. 77

Organizare, atribuţiile si modul de lucru, sunt stabilite prin regulamente proprii care sunt

parte integranta  a acestui regulament la Anexele 6-8

CAP. X– STRUCTURA, ORGANIZAREA SI RESPONSABILITATILE PERSONALULUI DIDACTIC, AUXILIAR SI NEDIDACTIC

 

SECTIUNEA  1 – COMPARTIMENTUL SECRETRIAT

ART. 78

 1. Compartimentul secretariat din Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu”Şoldanu

cuprinde postul de secretar.

 1. Compartimentul secretariat este subordonat directorului Şcolii si stabileste sarcinile stabilite de reglementarile legale si/sau atribuite, prin fiselepostului.
 2. Secretariatul functioneaza in program de lucru cu elevii, părinţii, tutorii sau sustinatorii legalisaualtepersoaneinteresatedinafaraŞcolii,inbazaunuiprogramdelucruaprobatdedirector in baza hotărârii Consiliului de administraţie. Programul specifice de lucru este detaliat in Regulamentul de ordine internă al Şcolii Gimnaziale ‘Constantin Teodorescu”Şoldanu.

ART. 79

Compartimentul secretariat are următoarele responsabilitati:

a)asigură transmiterea informaiilor la nivelul PJ – Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” Şoldanu si a structurilor arondate;

b)întocmirea, actualizarea si gestionarea bazelor de date de la nivelul Şcolii si gradinitei; c)întocmirea, inaintarea spre aprobare directorului si transmiterea situaţiilor statistice si a celorlalte categorii de documente solicitate de către autoritati si instituţii competente, de către Consiliul de administraţie ori de catre directorul şcolii;

 1. inscrierea preşcolarilor/şcolarilor pe baza dosarelor personale, tinerea, organizarea si actualizarea permanenta a evidentei acestora si rezolvarea problemelor privind miscarea preşcolarilor/elevilorin baza hotararilor consiliului deadministraţie;
 2. inregistrarea si verificarea dosarelor pentru acordarea burselor sau a altor drepturi care se acorda elevilor potrivitlegii;

f)rezolvarea problemelor specifice  pregatirii si desfasurarii examenelor si evaluarilor Naţionale, ale examenelor de admitere si de ocupare a posturilor vacante, conform atribuţiilor specifice din fisa postului;

g)completarea, verificarea si pastrarea in conditii de securitate a documentelor, arhivarea documentelor create si intrate in Şcoala, referitoare la situatia şcolara a elevilor si a statelor de functii pentru personalul unităţii;

h)procurarea, completarea, eliberarea si evident actelor de studii si a documentelor şcolare, in conformitate cu prevederile Regulamentului privind regimul juridic al actelor de studii si al documentelor de evident şcolara in învăţământul preuniversitar, aprobat prin ordin al ministrului educatiei Naţionale;

i)selectionarea, evidenta si depunerea documentelor şcolare la Arhivele Naţionale, dupa expirarea termenului de pastrare stabilit prin Nomenclatorul arhivistic al Şcolii Gimnaziale “Constantin Teodorescu” avizat de Directia Judeţeana a ArhivelorStatului;

j)pastrarea si aplicarea stampilei Şcolii pe documentele avizate si semnate de persoanele competente, in situatia existentetei deciziei directorului in acest sens;

 1. întocmirea si/sau verificarea, respectiv, avizarea documentelor/documentatiilor potrivit legislaţiei in vigoare sau a fiseipostului;
  1. întocmirea statelor depersonal;
  2. întocmirea,actualizareasigestionareadosarelordepersonalaleangajatilorunităţiideînvăţământ; n)calcularea drepturilor salariale sau de alta natura in colaborare cu serviciul contabilitate; o)gestionarea corespondentei unităţii deînvăţământ;
  3. întocmirea si gestionarea procedurilor activităţilor desfăşurate la nivelulcompartimentului, in conformitate cu prevederilelegale;

q)pastrarea legaturii cu toate compartimentele de specialitate din cadrul I.S.J. Călăraşi, din cadrul Consiliului Local si a Primăriei Şoldanu sau din cadrul altor instituţii sau autoritati competente in rezolvarea problemelor specifice;

r)rezolvarea oricaror altor problem care, potrivit actelornormative in vigoare, contractelor colective de munca aplicabile, hotararilor Consiliului de administraţie sau deciziilor directorului, sunt stabilite in sarcina sa;

ART. 80

 1. Secretarul Şcolii Gimnaziale “Constantin Teodorescu” pune la dispozitia cadrelordidactice condica de prezenta, fiind responsabil de siguranta acesteia repsectand POScr 10 – Procedura privind evident  prezentei, invoirilor si concediilor
 2. Secretarul raspunde de securitatea si integritatea cataloagelor. La sfaristul orelor de curs verifica, impreuna cu profesorul de serviciu, consemnand intr-un proces-verbal existenta tuturor cataloagelor.
 3. In perioada cursurilor, cataloagele se pastreaza in cancelarie, intr-un fiset securizat, iar in perioada vacantelor şcolare, la secretariat, in aceleasi conditii desecuritate.
 4. Insituaţiispeciale,atribuţiileprevăzutelaalin.(1)si(2)potfiindeplinite,prindelegarede sarcini, si de cadre didactice sau personal didactic auxiliar, din cadrul Şcolii, cu acordul prealabil al personaluluisolicitat.
 5. In scopul asigurii continuitatii activităţii, condorm PO 08Elaborarea deciziilor, directorul unităţii de învăţământ emite decizie privind delegarea sarcinilor si atribuţiilor secretarului pentru un cadru didactic din Şcoala, pentru perioadele in care, din motive obiective secretarul nu este in Şcoala (concediu medical, concediu de odihnaetc.).
 6. Se interzice conditionarea eliberarii adeverintelor, foilor matricole, caracterizarilor si a oricaror acte de studii sau documente şcolare, de obtinerea de beneficiimaterial.

SECTIUNEA  a 2 a – COMPARTIMENTUL FINANCIAR

ART. 81

 1. Serviciul financiar reprezintă structura organizatorica din cadrul ŞcoliiGimnaziale

“Constantin Teodorescu” Şoldanu in care sunt realizate: fundametarea si executia bugetului, evident contabila, întocmirea si transmiterea situtiilor financiare, precum si orice alte activităţi cu privire la finantarea si contabilitatea instituţiilor, prevăzute de legislatia in vigoare, de contractele de munca aplicbile, de regulamentul de organizare si funcţionare al Şcolii si de regulamentul intern;

 1. Serviciul financiar cuprinde administratorul financiar, denumit in continuare generic, contabil sicasierul;
 2. Serviciul financiar este subordonat directorului Şcolii Gimnaziale “Constantin Teodorescu” Şoldanu.

ART. 82

Compartimentul financiar are următoarele atribuţii si responsabilitati principale:

a)desfasurea activităţii financiar-contabile a unităţii şcolare, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare;

b) gestionarea, din punct de vedere financiar, a intregului patrimoniu al unităţii de învăţământ, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare si cu hotararile consiliului de administraţie; c)întocmirea proiectului de buget, pe baza PO Ctb 12 – Elaborarea bugetului  de venituri si cheltuieli bugetare  si extrabugetare, conform legislaţiei in vigoare si a contractelor de munca aplicabile;

d)informarea periodica a consilului de administraţie cu privire la executia bugetara; e)organizarea contabilitatii veniturilor si cheltuielilor;

f)consemnarea in documente justificative a oricarei operaţii care afecteaza patrimonial unităţii de învăţământ si inregistrarea in evident contabila a documentelor justificative, in conformitate cu prevederile legale in vigoare;

 1. întocmirea si verificarea statelor de plata in colaborare cu serviciulsecretariat;
 2. valorificarearezultatelorprocesuluideinventariereapatrimoniului,insituaţiileprevăzutedelege si ori de cate ori consiliul de administraţie consideranecesar;

i)întocmirea lucrarilor de inchidere a exercitiului financiar-contabil;

 1. indeplinireaobligaţiilorpatrimonialealeŞcoliifatadebugetuldestat,bugetulasigurărilorsocialede stat, bugetul local si fata deterti;
  1. implementarea procedurilor decontabilitate;

l)avizarea, in conditiile legii, a proiectelor de contracte sau de hotarari ale consilului de administraţie prin care se angajeaza fondurile sau patrimonial unităţii;

m)asigurarea si gestionarea documentelor si instrumentelor financiare cu regim special; n)întocmirea, cu respectarea normelor legale in vigoare, a documentelor privind angajarea, lichidarea, orodnantarea si plata cheltuielilor bugetare, realizand procedurile legale in vigoare si PO-Ctb 24 SCIM;

n)orice alte atribuţii specifice serviciului, rezultand din legislatia in vigoare si hotararile consiliului de administraţie si deciziile directorului, stabilite in sarcina sa;

ART. 83

 1. Intreaga activitate financiara a unităţilor de învăţământ se organizează si se desfăşoaracu

respectarea legislaţiei in vigoare.

 1. Acivitatea financiara a unităţii de învăţământ se desfăşoara pe baza bugetelor propriicare cuprind, la partea de venituri, fondurile provenite din cele trei forme de finantare de baza, complementara si suplimentara, din venituri proprii sau de alte surse, iar partea de cheltuieli, sumele alocate pentru fiecare capitol si subcapitol ale clasificatieibugetare;

ART. 84

Pe baza bugetelor aprobate de către autoritatile competente, directorul si Consiliul de

administraţie al Şcolii Gimnaziale “Constantin Teodorescu” actualizează si definitiveaza programele anuale de achizitii publice resectand procedura specificea, stabilind si celelalte masuri ce se impunpentru asigurarea incadrarii tuturor categoriilor de cheltuieli in limitele fondurilor alocate.

ART. 85

 1. Este interzisa angajarea de cheltuieli, daca nu este asigurăta sursa de finantare. (2)Resursele extrabugetare ale Şcolii Gimnaziale “Constantin Teodorescu” Şoldanu suntfolositeexclusiv de aceasta, conform hotărârii consiliului de administraţie.

SECTIUNEA  a 3 a – COMPARTIMENTUL ADMINISTRATIV

ART. 86

 1. Compartimentul administrativ din Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” estecoordonat de director  si este alcatuit din personalul nedidactic al unităţii de învăţământ. Compartimentul administrativ este subordonat directorului Şcolii Gimnaziale Şoldanu. ART. 89

Compartimentul administrativ are următoarele atribuţii si responsabilitati principale:

a)gestionarea bazei materiale a Şcolii Gimnaziale “Constantin Teodorescu” sistructuri

b)realizarea reparatiilor si lucrarilor de intretinere, igienizare, curatenie si gospodarire a Şcolii; c)asigurarea intretinerii terenurilor, cladirilor primite in administrare prin HCL a tuturor componentelor  bazei tehnico-materiale;

d)realizarea demersurilor necesare obtinerii autorizatiilor de funcţionare a şcolii;

e)receptionarea bunurilor, serviciilor si a lucrarilor, printr-o comisie constituita la nivelul unităţii de învăţământ;

 1. inregistrareamodificărilorprodusecupivirelaexistenta,utilizareasimiscareabunurilordin gestiune si prezentarea actelor justificative serviciuluifinanciar;

g)evidenta consumului de materiale;

h)punerea in aplicare a masurilor stabilite de către conducerea Şcolii, pe linia sanatatii si securitatii in munca, a situaţiilor de urgenta si a normelor P.S.I.;

i)întocmirea proiectului anual de achizitii publice cu privire la capitolul bunuri si servicii si a documentatiilor de atribuire a contractelor, impreuna cu departamentul contabilitate;

j)orice alte atribuţii specifice compartimentului, rezultand din legislatia in vigoare, hotararile consiliului de administraţie si deciziile directorului, stabilite in sarcina sa.

ART. 87

Evidenta, organizarea, actualizarea documentelor contabile, prezentarea situaţiilor

financiare referitoare la patrimoniu si administrarea bazei didactico-materiale a şcolii se realizează in conformitate cu prevederile legislaţiei in vigoare.

ART. 88

 1. Inventarierea bunurilor aflate in proprietatea sau in administrarea unităţilorde

învăţământ se realizează in conformitate cu prevederile legale, de către comisia de inventariere, numita prin decizia directorului

ART. 89

(1)Modificările care se opereaza in listele ce cuprind bunurile aflate in proprietatea şcolii se

supun aprobarii consiliului de adminitratie de către director, la propunerea administratorului de parimoniu, in baza solicitării compartimentelor functionale;

ART. 90

Bunurile aflate in proprietatea unităţii de învăţământ sunt administrate de către consiliul de

administraţie a şcolii.

ART. 91

Bunurile, care sunt temporar disponibile si care fac parte din baza didactico-materiala

unităţii de învăţământ,pot fi inchiriate, cu aprobarea consiliului de administraţie, in conformitate cu dispozitiile legale in vigoare.

SECTIUNEA a 4 a – CENTRUL DE DOCUMENTARE SI INFORMARE

 

ART. 92

In Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” functioneaza Centrul de Documentare si Informare.

 1. In Centrul de Informare si Ducumentare activeaza profesorul documentarist. (3)Accesul elevilor si cadrelor didactice in CDI se face in baza programului propusde

profesorul documentarist si aprobat de directorul Şcolii.

(4)Precizarile legate de regulamentul intern al CDI se gasesc in capitoul dedicat acestuia in ROI al Şcolii.

CAP. XI – BENEFICIARII PRIMARI AI ÎNVĂŢĂMÂNTULUI DIN ŞCOALA GIMNAZIALĂ “CONSTANTIN TEODORESCU” ŞOLDANU

SECTIUNEA  1 – Dobandirea si exercitărea calităţii de beneficiar primar al educatiei

ART. 93

In Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” si G.P.N. Şoldanu, beneficiarii primari ai

educatiei sunt preşcolarii si elevii.

 

ART. 94

 1. Dobandireacalităţiidebeneficiarprimaraleducatieisefaceprininscriereainunitateade

învăţământ. Preşcolarii sunt asimilati calităţii de elev. Elevii, alaturi de cadrele didactice de conducere, de predare, didactice auxiliare si nedidactice si ceilalti actori implicate, fac parte ddin comunitatea şcolara.

 1. Învăţământul din Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” si structuri, este centrat pe elev. Toate deciziile majore ce ii privesc sunt luate dupa consultarea ConsiliuluiElevilorsau/siConsiliuluiReprezentativalPărinţilor.
 2. Inscrierea se aprobă de către consiliul de administraţie cu respectarea OM 5079/2016 si a altor reglementari specificee, urmare a solicitării scrise primite din partea părinţilor, tutorilor sau sustinatorilorlegali.

ART. 95

 1. Inscrierea in învăţământul preşcolar se face prin depunerea cererii tip, a copiilordupa

actele de identitate ale părinţilor si copilului si a adeverintei medicale tip conforma cu legislatia in vigoare la secretariatul Şcolii Gimnaziale “Constantin Teodorescu”.

 1. Inscrierea in clasa pregătitoare/clasa I, se face conform metodologiei aprobate prin ordinul ministrului educatieiNaţionale.
 2. Elevii promovati vor fi inscrisi de drept in anul următor de studiu, daca nu exista prevederi specifice de admitere in clasarespective.

ART. 96

 1. In situatia in care, pe durata clasei pregătitoare ori a clasei I, elevul acumuleaza absente

urmare a unor probleme de sanatate sau se observa, din cauza inscrierii anticipate din punct de vedere al varstei, manifestari de oboseala sau de neadaptare şcolara, printii, tutorii sau sustinatorii legali pot depune la secretariatul Şcolii Gimnaziale “Constantin Teodorescu” solicitare de retragere a copilului in vederea reinscrierii in clasa pregătitoare, respctiv in calsa I in următoarul an şcolar.

 1. In situatia solicitării de retragere mentionata la alin. (1), Şcoala va consilia părinţii, tutorii sau sustinatorii legali privind nevoia de a lua decizii in interesul educaţional al elevului si ii vor informa ca solicitarea nu poate fi solutionata decat in situatia in care evaluarea dezvoltarii psihosomatice atesta necesitateareinscrierii.
 2.  Evaluarea dezvoltarii psihosomatice a elevilor, mentionata la alin. (2), se efectueaza sub coordonarea Centrului judeţean de resurse si asistenta educaţional.

ART. 97

 1. Calitatea de beneficiar primar al educatiei se exercită prin frecventarea cursurilor siprin

participarea la activităţile existente in programul Şcolii Gimnaziale “Constantin Teodorescu”;

 1. Calitatea de elev se dovedeste prin carnetul de elev, vizat la începutul fiecarui an şcolar  de cătredirector.

ART. 98

 1. Prezenta  beneficiarilor  primari  ai  educatiei  la  fiecare  ora  de  curs  sau  activitate    de

grădiniţa se verifica de fiecare cadru didactic, care consemnează in catalog in mod obligatoriu fiecare absenta.

 1. Motivarea absentelor se face de către educatorul/invatatorul/profesorul diriginte al clasei/grupeiinziuaprezentariiactelorjustificativedecătrepărinţi,tutori,sustinatorilegali.
 2. Părinţii, tutorii sau sustinatorii legali au obligtia de a prezenta personal educatorului/invataorului/profesorului pentru învăţământ preşcolar/primar, profesorului diriginte actele justifictive pentru absentele copiluluisau;
 3. Actele pe baza carora se face motivareaa absentelor sunt: adeverinta eliberata de  medicul de familie sau medicul de specialitate, adeverinta, certificat medical, foaie de extrnare sau scrisoare medicala eliberata de unitatea sanitara in cazul in care elevul a fostinternăt.
 4. In limita a 20 de ore pe semestru, absentele pot fi motivate doar pe baza cererilor scrise ale parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal, adresate educatorului, invatatorului sau profesorului diriginte, avizate in prealabil de directorulŞcolii.
 5. Actele pe baza carora se face motivarea absentelor vor fi prezentate in termen de maxim 7 zile de la reluarea activităţii elevului si vor fi pastrate de către educator/invatator/diriginte până la sfârşitulsemestrului,dupacarevorfidepusepebazadesemnăturălaseretariatulŞcolii
 6. Nerespectarea termenului prevăzut de alin. (6) atrage, de regula, declararea absentelor nemotivate.
 7. Directorul Şcolii aprobă motivarea absentelor elevilor care participa la olimpiadele si concursurile şcolare la nivel local, zonal, judeţean, naţional si internătional la cererea scrisa a invatatorilor/profesorilor diriginti/profesorilorîndrumatori.

ART. 99

Elevii din Şcoala Gimnziala “Constantin Teodorescu” Şoldanu, retrasi, se pot reinmatricula, la

cerere, numai la începutul anului şcolar la aceeasi scoala.

ART. 100

Elevii aflati in situaţii speciale –cum ar fi nasterea unui copil, detentie, care au persoane in

ingrijire, si alte asemenea, sunt sprijiniti  sa finalizeze învăţământul obligatoriu.

ART. 101

Nerespectarea de către elevi a indatoririlor si obligaţiilor prevăzute la art. 14 din Statutul

elevului, se sanctioneaza in conformitate cu art. 16, alin (4), lit a-f, din acelasi statut.

ART. 102                                 

Drepturile, obligaţiile,  recompensele si sanctiunile beneficiarilor primari ai educatiei sunt cele prevăzute in regulmentul de ordine interioara al Şcolii Gimnaziale “Constantin Teodorescu”  Şoldanu.

SECTIUNEA  a 2 a – Consiliul Elevilor

ART. 103

(1)In  Şcoala  Gimnazială  “Constantin Teodorescu”  Şoldanu,  functioneaza  Consiliul    Elevilor,

format din liderii claselor din învăţământul primar (clasele II-IV) si din învăţământul gimnazial. (2)Alegerea liderului clasei se face o data pe an, la începutul semestrului I prin vot secret.

Elevii vor fi singurii responsabili de alegerea liderului. Invatatorilor si dirigintilor claselor le  este interzis sa influenteze decizia elevilor.

 1. Consiliul Elevilor este structura consultativa si partener al Şcolii si reprezintă interesele elevilor din Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu”Şoldanu.
 2. Prin consiliul elevilor, elevii isi exprima opinia in legatura cu problemele care ii afecteaza in moddirect.
 3. Coordonatorul de proiecte si programe coordoneaza activitatea consiliului si tine legatura in corpul profesoral si consiliulelevilor.
 4. Intreaga activitate a consiliului elevilor este reglementata de propriul regulament de organizare si funcţionare care este parte a prezentului regulament la Anexa9

 

 

CAP. XII – ACTIVITATEA EDUCATIVA EXTRAŞCOLARA IN ŞCOALA GIMNAZIALĂ “CONSTANTIN TEODORESCU” ŞOLDANU SI STRUCTURI

ART. 104

Activitatea educativa extraşcolara a Şcolii Gimnaziale “Constantin Teodorescu” Şoldanu este

conceputa ca mediu de dezvoltare personala, ca modalitate de formare si intarire a culturii organizationale a unităţii de învăţământ si ca mijloc de imbunatatire a motivatiei, frecventei si performantelor şcolare, precum si de remediere a unor problem comportamentale ale elevilor

ART. 105

 1. Activitatea educative extraşcolara din Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” Şoldanusi structuri se desfăşoara in afara orelor de curs
 2. Activitatea educativa extraşcolara din scoala se poate desfasura in incinta spatiului şcolar, fie in afaraacestuia.

ART. 106

 1. Activităţileeducativeextraşcolaredesfăşurateinscoalapotfi:culturale,civice,artistice,

tehnice, aplicative, stiinţifice, sportive, turistice, de educatie rutiera, anteprenoriale,  pentru protective civila, de educatie pentru sanatate, de voluntariat.

 1. Activităţile educative extraşcolare pot consta in: proiecte si programe educative, concursuri, festivaluri, expozitii, campanii, schimburi culturale, excursii, serbari, expeditii,  scoli,  tabere si caravane tematice, dezbateri, sesiuni de formare, simpozioane, vizite de studio, vizite, ateliere deschiseetc.
  1. Activitatea educativa poate fi proiectata atat la nivelul fiecarei grupe/clase de preşcolari/şcolari, de către educator, invatator, profesor diriginte, cat si la nivelul unităţii de învăţământ de către coordonatorul pentru proiecte si programe educative şcolare siextraşcolare.   Activităţile educative extraşcolare sunt stabilite in consiliul profesoral al unităţii de învăţământ, impreuna cu consiliul elevilor, in conformitate cu optiunile elevilor si ale părinţilor, tutorilor sau sustinatorilor legali, precum si cu resursele de care dispunescoala.
 2. Pentru organizarea activităţilor extraşcolare sub forma excursiilor, taberelor, expeditiilor si a altor activităţi de timp liber care necesita deplasarea din localitatea de domiciliu, trebuie sa se respecte prevederile stabilite de regulamentul aprobat prin ordin alministrului.
 3. Calendarul activităţilor educative extrşcolare este aprobat de consiliul de administraţie al unităţii deînvăţământ.

ART. 107

Evaluarea activităţii educative extraşcolare la nivelul unităţii de învăţământ se centreaza pe:

(a)gradul de dezvoltare si diversificare a setului de competente cheie; (b)gradul de responsabilizare si integrare sociala;

(c)adoptarea unei culturi organizationale demne  si decente;

(d)gradul de formare a mentalitatii specifice invatarii pe tot parcursul vietii;

ART. 108

 1. Evaluarea  activităţii  educative  extraşcolare  la  nivelul  scolii  se face de către coordonatorul pentru proiecte si programe educative şcolare si extraşcolare.
 2. Raportul anual privind activitatea educativa extrascoalara derulata la nivelul unităţii de învăţământesteprezentatsidezbătutinconsiliulprofesoralsiaprobatdeconsiliuldeadministraţie.
 3. Raportul anual privind activitatea educativa extraşcolara derulata la nivelul unităţii de învăţământ este inclus in raportul anual privind calitateaeducatiei.

CAP. XIII – EVALUAREA BENEFICIARILOR PRIMARI AI EDUCATIEI IN ŞCOALA GIMNAZIALĂ “CONSTANTIN TEODORESCU”  SI STRUCTURI

 

SECTIUNEA  1  – EVALUAREA REZULTATELOR INVATARII. ÎNCHEIEREA SITUAŢIEI ŞCOLARE

ART. 109

Evaluarea are la baza identificarea nivelului la care se afla elevul raportat la competentele

specificee ale fiecarei discipline in scopul optimizarii invatarii.

ART. 110

 1. InŞcoalaGimnazială“Constantin Teodorescu”Şoldanu,evaluareaserealizezalanivelde

disciplina.

 1. In scoala noastra evaluarea se centreaza pe competente, ofera feed-back real elevilor, părinţilor si cadrelor didactice si sta la baza planurilor individuale deinvatare.


ART. 111

 

şcolar.


 1. Evaluarea rezultatelor la invatatura se realizează permanent, pe toata  durata  anului (2)La sfârşitul clasei pregătitoare, evaluarea dezvoltarii fizice, socio-emotionale, cognitive, a


limbajului si a comunicarii precum si a dezvoltarii capacitatilor si atitudinilor fata de invatare ale copilului, realizata pe parcursul intregului an şcolar, se finalizeza prin completarea unui raport, de către cadrul didactic responsabil, in baza unei metodologii aprobate prin ordin al ministrului  educatiei.

ART. 112

 1. Instrumentele de evaluare se stabilesc in funcţie de varsta si de particularitatile

psihopedagogice ale beneficiarilor primari ai educatiei si de specificeul fiecarei discipline. Acestea pot fi:

a)chestionari orale; b)lucrari scrise;

c)experimente si activităţi practice; d)referate si proiecte:

e)interviuri; f)portofolii; g)probe practice;

h)alte instrumente stabilite de comisiile metodice din Şcoala si aprobate de către director sau elaborate de către Ministerul Educatiei Naţionale sau Inspectoratul Şcolar al Judetului Călăraşi.

 1. In învăţământul primar si cel gimnazial din Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” Şoldanu, elevii vor avea la fiecare disciplina cel putin o evaluare prin lucrare scrisa pesemestru.

ART. 113

Testele   de   evaluare,   lucrarile   semestriale   scrise   (teze),   examenele   de   corigenta  se

elaboreaza pe baza cerintelor stabilite de programele şcolare, parte a Curriculumului naţional.

ART. 114

 1. Rezultatele evaluarii se exprimaprin:

a)aprecieri descriptive privind dezvoltarea copilului – nivel preşcolar si clasa pregătitoare; b)calificative  - clasele I-IV;

c)note de la 10 la 1 in învăţământul gimnazial.

 1. Rezultatele evaluarii se consemnează in catalog, cu cerneala albastra, sub forma Calificativ/data sau Nota/data, cu exceptia celor de la învăţământul preşcolar, care sunt trecute in raportul anual deevaluare.

ART. 115

 1. Pentru nivelul preşcolar, rezultatele evaluarii se comunica si se discuta cu părinţii,  tutorii

sau sustinatorii legali.

 1. Calificativele/notele acordate se comunica in mod obligatoriu elevilor, se trec in catalog si in carnetul de elev de către cadrul didactic care leacorda;
 2. Numarul de calificative/note acordate semestrial fiecarui elev, la fiecare disciplina de studiu, exclusiv nota de la lucrarea semestrială (teza), limba si literatura romana si matematica la clasele V-VII si limba si literatura romana, matematica si istorie/geografie (la alegerea elevului), la clasa a VIII a, trebuie sa fie cel putin egal cu numarul de ore saptamanal prevăzut de planul cadru de învăţământ. Fac exceptie disciplinele cu o ora de curs pe saptamana, la care numarul minim de calificative/note este dedoua.
 3. Elevii aflati in situaţii de corigenta vor avea cu cel putin un calificativ/o nota in plus fata  de numarul de calificative/note prevăzute de alin. (3), ultimul calificativ/ultima nota fiind acordat, de regula,inultimeledouasaptamanialesemestrului,cuconditiacaacestasafieprezentlaore.
 4. Disciplinele, la care se sutin lucrari scrise semestriale (teze), precum si perioadele de desfasurare a acestora se stabilesc prin ordin am ministruluieducatiei.
  1.    Notele la lucrarile scrise semestriale (teze) se analizează cu elevii intr-o ora special dedicata acestui scop si se trec in catalog cu cerneala rosie. Lucrarile semestriale scrise (tezele) se pastreaza la secretariatul Şcolii, până la sfârşitul anuluişcolar 

ART. 116

 1. La sfârşitul fiecarui semestru si la încheierea anului şcolar, cadrele didactice   au obligaţia

sa încheie situatia şcolara a elevilor claselor I-VIII in conditiile prezentului regulament.

 1. La sfaristul fiecarui semestru, invatatorul/profesorul diriginte consulta consiliul clasei pentru acordarea mediei la purtare, prin care sunt evaluate frecventa si comportarea elevului, respectarea de către acesta regulamentulor Şcolii Gimnaziale “Constantin Teodorescu”Şoldanu.
 2. La sfârşitul fiecarui semestru, invatatorul/profesorul diriginte consulta consiliul clasei pentru elaborarea aprecierii asupra situaţiei şcolare a fiecaruielev.

ART. 117

 1. La  fiecare  disciplina  de  studiu  media  semstrială  este  calculata  din  numarul  de  note

prevăzut de prezentul regulament.

 1. La disciplinele de studiu la care nu se sustine lucrare scrisa semestrială (teza), media semestrială se obtine din rotunjirea mediei aritmetice a notelor la cel mai apropiat numar intreg. La o diferenta de 50 de sutimi, rotunjirea se face in favoareaelevului.
  1. Media la evaluarea periodica (media notelor in afara tezei) este media aritmetica a notelor inscrise in catalog ca medie calculata cu doua zecimale exacte, fararotunjire.
 2. La disciplinele de studiu la care se sustine lucrare scris semestrială (teza), media semestrială se calculeaza astfel: “media semestrială = (3M+T)/4”, unde “M” reprezintă media la evaluarea periodica, iar “T” reprezintă nota obtinuta la lucrarea scrisa semestrială (teza). Nota aastfel obtinuta se rotunjeste la cel mai apropit numar intreg. La o diferenta de 50 de sutimi, rotunjirea se face in favoareaelevului.
 3. Media anuala la fiecare disciplina este data de media aritmetica a celor doua medii semestriale, calculate cu doua zecimale exacte, fara rotunjire. In cazul in care elevul a fost sctutit medical peun semestru la disciplina educatie fizica si sport, calificativul/media de pe semestrul in care elevul nu a fost scutit, devine calificativul/mediaanuala.
 4. Nota la lucrarea scrisa semestrială (teza) si mediile semestriale si anuale se consemnează in catalog cu cernealarosie.
 5. Media anuala generala se calculeaza ca medie aritmetica, fara rotinjire, a mediilor anuale de la toate disciplinele si de lapurtare.


ART. 118


(1)La clasele I-IV se stabilesc calificative semestriale si anuale la fiecare disciplina e studiu. (2)Pentru aceste clase calificativul semestrial pe disciplina de studiu se stabileste astfel: se


aleg doua calificative cu frecventa cea mai mare, acordate in timpul semestrului, dupa care, in perioadele de recapitulare si de consolidare a materiei, in urma aplicarii unor probe de evaluare sumativa, cadrul didactic, cadrul didactic poate opta pentru unul din cele doua calificative.

(3)Pentru aceste clase, calificativul anual la fiecare disciplina este dat de unul dintre calificativele semestriale stabilite de cadrul didactic in bza următoarelor criterii:

a)progresul sau regresul performantei elevului; b)raportul efort-performanta realizata; c)cresterea sau descresterea motivatiei elevului;

d)realizarea unor sarcini din programul suplimentar de pregatire sau de recuperare, stabilite de  cadruldidacticsicareaufostaduselacunostintaparintelui,tutoreluisausustinatoruluilegal.

 

ART. 119

 1. La clasele I-IV, calificativele semestriale si anuale pe disciplina se consemnează in catalog

de către invatator/profesor de specialitate. Calificativele la purtare se consemnează in catalog de către invatatorul clasei. La clasele V-VIII, mediile semestriale si anuale pe disciplina se consemneaaza in catalog  de către cadrul didactic care a predate disciplina respective. Mediile la purtare se consemnează in catalog de către profesorii diriginti aiclaselor.

ART. 120

 1. Eleviiscutitideefortfizicauobligaţiadeafiprezentilaoreledeeducatiefizicasisport.

Acestor elevi nu li se acorda calificative/note si nu li se încheie media la aceasta disciplina in semestrul sau in anul in care au fost scutitimedical.

 1. Pentru elevii scutiti medical, profesorul de educatie fizica si sport va consemna in catalog, la rubric respective, “scutit medical in semestrul…” sau “scutit medical in anul şcolar…”, specificeand totodata documentul medical, numarul si data eliberarii acestuia. Documentul medical va fi atasat in dosarul personal al elevului, aflat la secretariatul unităţii deînvăţământ.
 2. Elevii scutiti medical, semestrial sau anual, nu sunt obligati sa vina in echipament sportiv la orele de educatie fizica si sport, dar trebuie sa aiba incaltaminte adecvata pentru salile de sport. Absenta la aceste ore se consemnează incatalog.
  1. Pentru integrarea in colectiv a elevilor scutiti medical, in timpul orei de educatie fizica si sport, cadrul didacticle poate atribui sarcini organizatorice: arbitraj, cronometrare, masurare, supraveghere, inregistrarea unor elemente tehnice, tinerea coruluietc.

ART. 121

 1. Părinţii,  tutorii  sau sustinatorii legali  ai  elevilor  din  scoala care doresc ca elevii sa participe la orele de religie, isi exprima optiunea in scris , intr-o cerere adresata unităţii de învăţământ, in care precizează si numele cultului solicitat.
 2. Schimbarea optiunii de a frecventa ora de religie se face tot prin cerere scrisa adresata unităţii deînvăţământ.
 3. In situatia in care părinţii/tutorii sau sustinatorii legali ai elevului, decid in cursul anului şcolar, schimbarea optiunii de a frecventa ora de religie, situatia şcolara a elevului respective pentru anul in curs, se va incheia fara disciplinareligie.
 4. In mod similar se va proceda si pentru elevul caruia, din motive obiective, nu I s-au asigurăt conditiile necesare pentru frecventarea orelor la aceastadisciplina.
 5. Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” Şoldanu le va asigură elevilor aflati in situaţiile prevăzute de alin. (3) si (4) activităţi educaţionale alternative: ora de lectura la CDI, consultare de informaţii bibliografice pe internet, pregatirea temelor, auditii muzicale, pictura. Toate aceste tipuri deactivităţitrebuiesafieaprobateprinhotărâreaconsiliuluideadministraţie.

ART. 122

Sunt declarati promovati elevii care, la sfaristul anului şcolar, obtin la fiecare disciplina se

studiu cel putin media anuala 5,00/calificativul “suficient”, iar la purtare media anuala 6,00/calificativul “suficient”.

ART. 123

Sunt declarati amanati, semestrial sau anual, elevii carora nu li se poate definitiva   situatia

şcolara la una sau la mai multe discipline de studiu din următoarele motive:

a)au absentat, motivate si nemoivat, la cel putin 50% din numarul de ore de curs prevăzut intr-un semestru la disciplinele respective;

b)au fost fost scutiti de frecventa de către directorul scolii in urma unor solicitari oficiale, pentru perioada participarii la festivaluri si concursuri cultural-artistice si sportive, interne sau internătional, cantonamente si pregatire specializata;

c)au urmat studiile, pentu o perioada de timp, in alte tari;

d)nu au un numar suficient de calificative/note, pentru încheierea mediei/mediilor sau nu au calificativele/mediile semestriale sau anuale la diciplinele respective, consemnate in catalog de către cadrul didactic, din alte motive decat cele de mai sus, neimputabile cadrului didactic de predare.

ART. 124

 1. Elevii  declarati  amanati  pe  semestrul  I  isi  vor  incheia  situatia  şcolara  in  primele    4

saptamani de la revenirea la scoala.

 1. Încheierea situaţiei şcolare a elevilor prevăzuti la anin. (1) se face pe baza calificativelor/notelor consemnate in rubrica semestrului I, datate la momentulevaluarii.
 2. Încheierea situaţiei şcolare a elevilor amanati pe semestrul al II lea, a celor declarati amanati pe semestrul I si care nu si-au incheit situatia şcolara conform prevdereilor alin. (1) si (2) sau amanati anual se face intr-o perioada stabilita de consiliul de administraţie, inaintea sesiunii de corigente. Elevii amanati, care nu promoveaza la una sau doua discipline de studiu in sesiunea de examene de încheiere a situaţiei şcolare a elevilor amanati, se pot prezenta in sesiunea de examene decorigenta.

ART. 125

 1. Sunt declarati corigenti elevii care obtin calificativele “insuficient”/medii anuale sub 5,00

la cel mult doua discipline de studiu, precum si elevii amanati care nu promoveaza examenul de încheiere a situaţiei şcolare, la cel mult doua discipline de studiu.

 1. Pentru elevii declarati corigenti se organizează anual o singura sesiune de examene de corigenta, intr-o perioada stabilita de minister; consiliul de administraţie al Şcolii Gimnaziale “Constantin Teodorescu” Şoldanu stabileste calendarul sustinerii examenelor de corigenta pentru fiecare disciplina stabilind data siora.
 2. Părinţii, tutorii sau sustinatorii legali vor fi instiintati de situaţiile de corigenta prin formularul specifice din PS 7.5-03 – Promovarea siabsolvirea.
 3. PS 7.5-03 este procedura specifica ce stabileste pasii de urmat pentru organizarea si sustinerea examenelor decorigenta.

ART. 126

 1. Sunt declaratirepetenti:

a)elevii care au obtinut calificativul “insuficient”/medii anuale sub 5,00 la mai mult de doua discipline de invatmat;

b)elevii care au obtinut la purtare calificativul anual “insuficient”/media anuala mai mica decat 6,00; c)elevii corigenti care nu se prezintă la sesiunea de examen de corigenta;

d)elevii amanati care nu se prezintă al sesiunea de încheiere a situaţiei şcolare la cel putin o disciplina;

 1. La sfârşitul clasei pregătitoare si al clasei I, elevii nu pot fi lasati repetenti. Elevii care, pe parcursul clasei, au manifestat dificultati de invatare, mentionate in raportul de evaluare pentru clasa pregătitoare si evaluarile finale pentru clasa I, privind dezvoltarea fizica, socio-emotionala, cognitiva, a limbajului si a comunicarii, precum si a dezvoltarii capacitatilor si atitudinilor de invatare, raman in colectivele in care au invatat si vor intra, pe parcursul anului şcolar următor intr-un program de remediere/recuperare şcolara, relizat de invatatorul clasei impreuna cu un specialist de la Centrul Judeţean de Resurse si Asistenta EducaţionalaCălăraşi

ART. 127

Elevii declarati repetenti se pot inscrie in anul şcolar următor in clasa pe care o repeta, in

aceeasi Şcoala, inclusiv cu depasirea numarului maxim de elevi la clasa prevăzut de lege, sau se pot transfera la o alta unitate de învăţământ.

ART. 128

 1. Dupa încheierea sesiunii de corigenta, elevii care nu au promovat la o singura disciplina de învăţământ au dreptul sa solicite reexaminarea. Aceasta se acorda de către director, in cazuri justificate, o singuradata.
 2. Cererea de reexaminare se depune la secretariatul unităţii de invatammant, in termen de 24 de ore de la afisarea rezultatelor examenului decorigenta.
 3. Reexaminarea se desfăşoara in termen de doua zile de la data depunerii cererii, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor noului anşcolar.
 4. Comisia de reexaminare se numeste de către director si este formata din calte cadre didactice decat cele care u facutexaminarea.

ART. 129

 1. Pentru elevii declarati corigenti sau amanati pe an şcolar, examinarea se face din toata materia studiata in anul şcolar, conform programeişcolare.
 2. Pentru elevii amanati pe un semestru, examinarea in vederea situaţiei şcolare, se face numai din materia parcursa pe acelsemestru.
  1. Nu se sustin examene de diferenta pentru disciplinele din curriculum la decizia scolii; (4)in  cazul  elevilor  transferati,  acestia  preiau  disciplinele  optionale  ale  clasei  in  carese

transfera. In situatia transferului elevului la începutul semestrului al II lea sau in cursul acestuia, mediile semestriale obtinute la disciplinele optionale ale clasei, la sfârşitul semestrului al II lea, devin medii anuale pentru disciplina respective.

 1. In cazul transferului pe parcursul anului şcolar, parintele, tutorele sau sustinatorul legal al elevului isi asuma in scris responsabilitatea insusirii de către elev a continutului programei şcolare parcursepânăinmomentultransferului,ladisciplineleoptionale,launitateaprimitoare.
  1. In situatia mentionata la alin. (4), in foaia matricola vor fi trecute si disciplinele optionale pe care le-a parcurs elevul la unitatea de invatammant de la care se transfera, la care are situatia şcolara incheiata pe primul semestru, cat si pe cele ale clasei din unitatea de învăţământ in care se transfera. In acest caz, media semestrială de la fiecare din aaceste discipline optionale, devine medie anuala.

ART. 130

 1. Obligaţiadeafrecventaclaseleprimaresigimnazialelaformacufrecventainceteazala

varsta de 18 ani. Persoanele care nu si-au finalizat învăţământul obligatoriu până la aceasta varsta si care au depasit cu cel mult 3 ani varsta clasei isi pot continua studiile, la cerere, la forma de învăţământ cu frecventa redusa.

 1. Personele care au depasit cu cel mult 3 ani varsta clasei in care puteau fi inscrise care nu au absolvit învăţământul primar până la varsta de 15 ani, precum si persoanele care au depasit cu mai mult de 3 ani varsta clasei in care putesu fi inscrisi si care nu si-au finalizat învăţământul gimnzial  până la varsta de 19 ani, pot continua studiile, la solicitarea acestora, si in programul “A doua sansa”, conform metodologiei aprobate prin ordin al ministruluieducatiei.

ART. 131

(1)Elevii care au urmat cursurile intr-o unitate de învăţământ din alta tara sau la   organizatii

furnizoare    de    educatie    care   organizează    si    desfăşoara    pe    teritoriul    Romaniei    activităţi corespunzatoare unor sisteme educaţionale din alte tari,pot dobandi calitatea de elev inRomania numai  dupa recunoasterea sau               echivalarea de către Inspectoratul  Şcolar Judeţean Călăraşi; (2)Eleviimentionatilaalin.(1)vorfiinscrisicaaudientipânălafinalizareaproceduriide echivalare,indiferentdemomentulincarepărinţii,tutoriisausustinatoriilegaliaiacestorasolicita

şcolarizarea.

 1. Activitatea elevilor audienti va fi inregistrata in cataloage provizorii, toate mentiunile privind evaluarile si frecventa urmand a fi trecute in cataloagele claselor dupa încheierea recunoasterii si a echivalarii studiilor parcurse in strainatate si dupa promovarea eventualelor examene dediferenta.
 2. Alegerea nivelului clasei in care va fi inscris elevul ca audient se face de către o comisie formata din cadre didactice care predau la nivelul de studiu pentru care se solicita inscrierea, stabilita la nivelul Şcolii Gimnaziale “Constantin Teodorescu” Şoldanu, din care face parte directorul si un  consilierşcolar.
 3. Evaluarea situaţiei elevului si decizia mentionta la alin. (4) vor tine cont de: varsta si nivelul dezvoltarii psiho-comportamentale a elevului, de recomandarea părinţilor, de nivelul obtinut in urma unei evaluari orale sumare, de perspectivele de evolutieşcolara.
 4. In cazul in care părinţii, tutorii sau sustinatorii legali nu sunt de acord cu recomandarea comisiei, privind nivelul clasei in care va fi inscris elevul audient, elevul va fi inscris in clasa pentru  care opteaza părinţii, pe raspunderea acestora, asumata prinsemnătură.
 5. Dosarul de echivalare va fi depus de către părinţii, tutorii sau sustinatorii legali ai elevului la unitatea de învăţământ la care este inscris elevul ca audient. Unitatea de învăţământ transmite dosarulcătreI.S.J.Călăraşi,intermendecelmult5ziledelainscriereaelevuluicaaudient.
 6. In cazul in care părinţii, tutorii sau sustinatorii legali nu au depus dosarul in 30 de zile de la inscrierea elevului ca audient, acesta va fi inscris in clasa următoare ultimei clase absolvite in Romania sau in clasa stabilita de comisia prevăzuta la alin.(4).
 7. in termen de maxim 15 zile de la primirea avizului favorabil al Inspectoratului Şcolar Judeţean Călăraşi privind recunoasterea si echivalarea studiilor, elevul audient este inscris in  catalogul clasei si i se transfera din catalogul provizoriu toate mentiunile cu privire la activitatea desfasurata – note, absenteetc.
  1. in situatia in care studiile făcute in strainatate sau la organizatii furnizoare de educatie care organizează si desfăşoara pe teritoriul Romaniei activităţi corespunzatoare unor sisteme educaţionale din alte tari, nu au fost echivalate sau au fost echivalate partial, iar intre ultima clasa echivalata si clasa la care este inscris elevul ca audient exista una sau mai multe clase ce nu au fost parcurse/promovate/echivalate, comisia prevăzuta la alin. (4) solicita inspectoratului şcolar, in scris, in termen de maxim 30 de zile, examinarea elevului in vederea încheierii situaţiei şcolare pentru anii neechivalati sau care nu au fost parcursi oripromovaati.
 8. In contextual prevăzut la alin. (10) inspectoratul şcolar constituie o comisie de evaluare format din cadre didactice sic el putin un inspector şcolar de specialitate care evalueaza elevul, in termen de cel mult 20 de zile, pe baza programelor şcolare in vigoare, la toate disciplinele din planul cadru de invatammant, pentru clasele neechivalate sau care nu au fost parcurse sau promovae. Comisia va functiona in unitatea de învăţământ in care urmeaza sa fie inscris elevul. Dupa promovarea tuturor examenelor, elevul este inscris in clasa următoare ultimei clase promovate, fie prin recunostere si echivalare, fie prin promovarea exammenelor prevăzute la alin. (10). Modul de desfasurare  si rezultatele evaluarii vor fi trecute intr-un proces verbal care se pastreaza in unitatea  de învăţământ in care elevul urmeaza sa frecventeze cursurile. Aceasta procedura se aplica si in cazul persoanelor, indiferent de cetatenie sau statut, care solicita continuarea studiilor si inscrierea in sistemul romanesc, care revin in tara fara a prezenta documente care sa ateste studiile efectuate in strainatate  sau  la  organizatii  furnizoare  de  educatie  care  organizează  si  desfăşoara  peteritoriul Romaniei activităţi corespunzatoare unor sisteme educaţionale din alte tari, care nu sunt inscrise in Registrul Special al ARACIP;
 9. Elevul este examint in vederea completării foii matricole cu notele aferente fiecarei discipline, din fieare an de studiu neechivalat, in ordine inversa, începand cu ultimul an de studiu. Daca elevul nu promoveaza examenele prevăzute la alin. (10) la trei sau mai multe discipline, acesta este evaluat, dupa caz, pentru o clasa inferioara. Daca elevul nu promoveaza examenul de diferenta, la cel mult doua discipline, acesta este examinat pentru clasele inferioare, apoi sunt afisate rezultatele evaluarii. Daca parintele, tutorele sau sustinatorul legal solicita reexaminarea in termen  de 24 de ore de la afisarea rezultatelor primei examinari, se aprobă reexaminarea. In cazulin care nu se promoveza nici in urma reexaminarii, elevul este inscris in prima clasa inferioara pentru care a promovat examenele la toatedisciplinele.
 10. Pentru persoanele care nu cunosc limba romana, inscrierea in învăţământul romanesc  sefaceconformreglementariloraprobateprinordinalministruluieducatieiNaţionale.
 11. Copiilor lucratorilormigranti li se aplica prevederile legale in vigoare privind accesul in învăţământul obligatoriu dinRomania.
  1. elevilor straini care doresc sa urmeze studiile in învăţământul romanesc li se aplica preederile elaborate de Ministerul Educatiei Naţionale privind şcolarizare elevilor straini in învăţământul preuniversitar dinRomania.

ART. 132

 1. Copiilor din Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” Şoldanu, care urmeaza sa  continue

studiile in alte tari pentru o perioada determinata de timp, li se rezerva locul in scoala de unde pleaca la solicitarea scrisa a parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal.

 1. In cazul in care o persoana, indiferent de cetatenie sau statut, solicita inscrierea la Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” Şoldanu dupa începerea cursurilor noului an şcolar, se aplica procedura referitoare la recunoastere si echivalare, si dupa caz, cea prevăzuta la articolele precedente, daca nu i se poate echivala anul şcolar parcursinstrainatate;
 2. In cazul in care revenirea elevului plecat in strainatate pe parcursul anului şcolar are loc dupa începerea cursurilor noului an şcolar, se aplica procedura referitoare la recunoasterea si echivalare, si dupa caz, cea prevăzuta de articolele precedente, daca nu li se poate echivala anul  şcolar parurs instrainatate.

ART. 133

 1. ConsiliulProfesoralalŞcoliiGimnaziale“Constantin Teodorescu”,valideazăsituatiaşcolaraa

elevilor, pe clase, in sedinta de inchidere a cursurilor semestriale/anuale, iar secretarul consiliului o consemnează in procesul verbal, mentionandu-se numarul elevilor promovati, numarul si numele elevilor corigenti, repetenti, amanti, precum si numele elevilor cu medii la purtare mai mici de 7.00.  Inbazaprocesuluiverbaldesedintaseemitehotărâreaconsiliuluiprofesoral.

 1. Situatia şcolara a elevilor corigenti, amanati, repetenti sau cu medii scazute al purtare se comunica in scris părinţilor, tutorilor sau sustinatorilor legali de către invatator/diriginte, in cel mult 10 zile de la incheiarea cursurilor fiecarui semestru/anşcolar.
 2. Pentru elevii corigenti sau amanati invatatorul/dirigintele clasei comunica in scris părinţilor, tutorerului sau sustinatorului legal, programul examenelor de corigenta si perioada de încheiere a situaţieişcolare.
 3. Nu pot fi făcute publice, fara acordul parinteului, tutorelui sau sustinatorului legal, documentele coresunzatoare elevului documentele corespunzatoare elevului, cu exceptia situaţiei prevăzutedeLegea272/2004privindprotectiasipromovareadrepturilorcopiluluirepublicata.

SECTIUNEA  a 2 a  – EXAMENELE ORGANIZATE LA NIVELUL UNITĂŢII DE ÎNVĂŢĂMÂNT

ART. 134

 1. Examenele organizare la nivelul Şcolii Gimnaziale “Constantin Teodorescu” Şoldanusunt:

a)examen de corigenta pentru elevii declarati corigenti la încheierea cursurilor anuale si pentru elevii declarati corigenti dupa sustinerea examenelor din sesiunea pentru elevii amanati.

b)examen de inchiderea a situaţiei şcolare pentru elevii declarati amanati;

c)examen de diferenta pentru elevii a caror inscriere in unitatea de învăţământ este conditionata de promovarea unor astfel de examene.

 1. Se interzice organizarea unor examinari in vederea inscrierii elevilor in prima clasa a învăţământului primar. Examinarea de specialitate, in acest caz, se va face numai in situatia in care parintele, tutorele sau sustinatorul legal decide inscrierea copilului in clasa intai, respectiv clasa pregatitoare,inaintedevarstastabilitaprinlegesiserealizeazădecătreCentrulJudeţeandeResurse si Asistenta EducaţionlaCălăraşi.

ART. 135

 1. Pentru desfasurarea examenelor desfăşurate in Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu”

Şoldanu, exista 2 tipuri de probe: scrise si orale.

 1. Directorul unităţii de învăţământ stabileste, prin decizie, in baza hotărârii Consiliului de Administraţie, componeta comisiilor si datele de desfasurare a examenelor. Comisia de corigente are un preşedinte si cate doua cadre didactice examinatoare pentru fiecare disciplina. Comisia este responsabila si de realizareasubiectelor.
 2. La toate examenele, evaluarea elevilor se face de cadre didactice de aceeasi specialitate, sau dupa caz, din aceeasi ariecurricular.
 3. Pentru evaluarea elevilor corigenti, unul dintre cadrele didactice este este cel care a predate elevului disciplina in timpul nului şcolar.In mod exceptional, in situatia in care intre elev si profesoresxistaunconflictcarearputeaviciarezultatulevaluarii,incomisiadeevaluareestenumit unaltcadrudidacticdeaceeasispecialitate,sau,dupacaz,dinaceeasiariecurricular.

ART. 136

 1. Proba scrisa a examenelor are o durata de 45 de minute pentru învăţământul primar side

90 de minuate pentru învăţământul gimnazial, din momentul transcrierii subiectelor pe table sau a primirii de către elev a foii cu subiectele. Proba scrisa contine doua variante de subiecte, dintre care elevul trateaza o singura varianta, la alegere.

 1. Proba orala a examenelor se desfăşoara prin dialog cadru didactic-elev, pe baza biletelor de examen. Numarul biletelor de examen este de doua ori mai mare decat numarul elevilor care sustin examenul la disciplina respectiva. Fiecare subiect contine doua subiecte. Elevul poate schimba biletul de examen o singuradata.
 2. Fiecare cadru didactic examinator acorda elevului cate o nota la fiecare proba sustinuta de acesta. Notele de la probele orale sau practice sunt intregi. Notele de la probele scrise pot fi si fractionare. Media aritmetica a notelor acordate la cele doua sau trei probe, rotunjita la nota intreaga cea mai apropiata reprezintă nota finala la exmenul de corigenta, fractiunile de 50 de sutimi rotinjindu-se in favoareaelevului.
  1. Media obtinuta de elev la examenul de corigenta este media aritmetica, calculata cu douazecimale,fararotunjire,anotelorfinaleacordatedeceidoiexaminatori.Intrenotelefinale acordate de cei doi examinatori nu se accepta o diferenta mai mare de un punct. In caz contrar, medierea o face preşedintele comisiei deexamen.
 3. La clasele la care evaluarea se face pe baza calificativelor se procedează astfel: dupa corectarealucrarilorscrisesidupasustinereaexamenuluioral,fiecareexaminatoracordacalificativul sau global; calificativul final al elevului la examenul de corigenta se stabileste de comun acord intre cei doi examinatori.

ART. 137

 1. Elevul corigent este declarat promovat la disciplina, daca obtine cel putincalificatativul

“suficient”/media 5,00.

 1. Sunt declarati promovati anual elevii care obtin, la fiecare disciplia la care sustin examenul de corigenta, cel putin calificativul “suficinet”/medaia5,00.
 2. Media obtinuta la examenul de corigenta, la cel de încheiere a situaţiei şcolare pentru eleviiamanatipentruunan,constituiemediaanualaadisciplineirespectivesiintrainclacululmediei generaleanuale.
 3. La examenul de încheiere a situaţiei şcolare pentru elevii amnati pe semestrul al doilea, media obtinuta constituie media semestrială a elevului la disciplinarespectiva.

ART. 138

 1. Elevii corigenti sau amanati, care nu se pot prezenta la examene pe motive temeinice,

dovedite cu acte, depuse in cel mult 7 zile lucratoare de la data examenului, sunt examinati la o data ulterioara, stabilita de consiliul de administraţie, dar nu mai târziu de începerea cursurilor noului an şcolar.

 1. In situaţii exceptionale, respectiv internări in spital, imobilizari la pat etc., dovedite cu acte, inpectorul şcolar poate aprobă sustinerea examenului si dupa începerea cursurilor noului an şcolar.

ART. 139

 1. Rezultateleobtinutelaexameneledeîncheiereasituaţieişcolare,laexamenelepentru

elevii amanati si la examenele de corigenta, inclusiv cele de reexaminare, se consemnează in catalogul de examen de către cadrele didactice examinatoare si se trec in catalogul clasei de către secretarul Şcolii, in termen de 5 zile de la afisarea rezultatelor, dar nu mai târziu de data începerii noului an şcolar, cu exceptia situaţiilor prevăzute la art. 142, alin. (2), cand rezultatele se consemnează in catalogul clasei in termen de 5 zile de la afisare.

 1. In catalogul de examen se consemnează calificativele/notele acordate la fiecare disciplina, nota finala acordata de către fiecare cadru didactic examinator sau calificativul global, precum si media obtinuta de elev la examen, respectiv calificativul final. Catalogul de examen se semnează de către examinatori si de către preşedintele comisiei, imediat dupa terminarea examenului.
 2. Preşedintele comisiei de examen preda secretarului Şcolii toate documentele specifice acestorexamene:cataloageledeexamen,lucrarilescrisesiinsemnarileelevilorlaprobaorala.Aceste documente se predau imediat dupa finalizarea examenului, dar nu mai târziu de data începerii cursurilor noului an şcolar, cu exceptia situaţiilor prevăzute de art. 142, alin.(2).
 3. Lucrarile scrise si foile cu insemnarile elevului la proba orala a examenului se pastreaza in arhiva Şcolii timp de unan.
 4. Rezultatul la examenele de corigenta si la examenele de încheiere a situaţiei pentru elevii amanati, preum si situatia şcolara anuala a elevilor se afiseaza la loc vizibil, a doua zi dupa încheierea sesiuniideexamensiseconsemneazăinprocesulverbalalprimeisedinedeconsiliuprofesoral.
  1. Dupa terminarea sesiunii de examen, de încheiere a situaţiei de corigenta sau de reexaminare, invatatorul/profesorul diriginte consemnează in catalog situatia Şcoalara a elevilor care au participat la acesteexamene.

SECTIUNEA  a 3 a  – TRANSFERUL BENEFICIARILOR PRIMARI AI EDUCATIEI

ART. 140

Elevii Şcolii Gimnaziale “Constantin Teodorescu” Şoldanu, au dreptul sa se transfere de la o clasa la alta, de la o unitate de învăţământ la alta in conformitate cu prevederile cu OM 5079/2016 si a regulamentului de organizare si funcţionare al scolii la care se face transferul.

ART. 141

Transferul elevului se face cu aprobarea consiliului de administraţie la care se face transferul

si cu avizul consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ de la care se face trasferul.

ART. 142

 1. In învăţământul preşcolar, primar si gimnazial, elevii se pot transfera de la o grupa laalta,

de la o clasa la alta, in aceeasi unitate de învăţământ sau de la o unitate de învăţământ la alta, in limita efectivelor maxime de preşcolari/elevi de la grupa/clasa.

 1. In situaţii exceptionale, in care transferul nu se poate face in limitele efectivelormaxime de preşcolari/elevi la grupa/clasa, I.S.J. Călăraşi poate aprobă depasirea efectivului maxim, in scopul efectuariitransferului.

ART. 143

 1. Transferurile in care se pastreaza forma de învăţământ se efectueaza, de regula,in

perioada intersemestrială sau a vacantei de vara. Prin exceptie, transferurile de la nivelul preşcolar se pot face oricand in timpul anului şcolar, tinand cont de interesul superior al copiului.

 1. Transferul elevilor in timpul semestrului se poate efectua, in mod exceptional,cu respectarea prevederilor prezentului regulament, in următoarelesituaţii:

a)la schimbarea domiciliului părinţilor intr-o alta localitate;

 1. in cazul unei recomandari medicale, efectuata pe baza unei experţize medicale efectuate de directia de sanatatepublica
  1. in alte situaţii exceptionale, cu aprobarea consiliului de administraţie al Şcolii Gimnaziale“Constantin Teodorescu”Şoldanu.

ART. 144

Gemenii, tripletii etc. se pot transfera la clasa celui cu media mai mare sau invers, la cererea

parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal, cu aprobarea directorului unităţii de învăţământ.

ART. 145

 1. Elevii din Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” si preşcolarii din structuri sepot

transfera in învăţământul particular, cu acordul unităţii primitoare si in conditiile stabilite de propriul regulament de organizare si funcţionare a acesteia.

 1. Preşcolarii si elevii din învăţământul particular sau confesional se pot transfera in Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” Şoldanu in conditiile prezentuluiregulament.

ART. 146

 1. Pentru copii cu cerinte educative speciale, in funcţie de evolutia acestora, se potface

propuneri de reorientare dinspre învăţământul special/special integrat si invers.

 1. Propunerea de reorientare se face de către cadrul didactic care a lucrat cu copilul in cauzasaudecătrepărinţi,tutorisausustinatorilegaliaicopiluluisidecătreconsilierulpsihopedgog şcolar. Decizia de reorientare se ia de către comisia de experţiza din cadrul Centrului Judeţean de Resurse si Asistenta Educaţionala Călăraşi, cu acordul părinţilor, tutorilor sau sustinatorilor legali.

ART. 147

Dupa aprobarea transferului, unitatea de învăţământ primitoare este obligate sa solicite

situatia şcolara a elevului in termen de 5 zile lucratoare. Unitatea de învăţământ de la care se solicita transferul este obligata sa trimita la unitatea de învăţământ primitoare , situatia şcolara a celui transferat, in termen de 10 zile lucratoare de la primirea solicitării. Până la primirea situaţiei şcolare de către unitatea de învăţământ la care s-a transferat, elevul transferat participa la cursuri in calitate de audient.

CAP. XIV – EVALUAREA SCOLII GIMNAZIALE “CONSTANTIN TEODORESCU” SI A STRUCTURILOR

SECTIUNEA  1  – DISPOZITII GENERALE

ART. 148

Evaluarea instituţională se realizează in conformitate cu prevederile legale, in doua forme

fundamentale:

 1. inspectia de evaluare instituţională a unităţii de învăţământ; b)evaluarea internă si externa a calităţiieducatiei.

ART. 149

 1. Inspectiadeevaluare instituţionalăaŞcoliiGimnaziale“Constantin Teodorescu”Şoldanu

reprezintă o activitate de evaluare generala a performantelor Şcolii, prin raportare explicita la politicile educaţionale, la scopurile si obiectivele dezirabile propuse, la standardele asumate in funcţionarea acestora.

 1. Inspectia de evaluareinstituţională a Şcolii Gimnaziale “Constantin Teodorescu” Şoldanu se realizează de către I.S.J. Călăraşi si Ministerul Educatiei Naţionale prin inspectia şcolara generala a unităţii de învăţământ, in confrmitate cu reglementarile Regulamentului de inspectie a unităţilor de învăţământ eleborat de Ministerul EducatieiNaţionale.
 2. Conducerea Şcolii Gimnaziale “Constantin Teodorescu” Şoldanu si personalul didactic nu pot refuza inspectia şcolara, cu exceptia situaţiilor in care din cauze obiective probate cu acte  doveditoare acestia nu-si pot desfasura activităţileprofesionale.

SECTIUNEA a 2 a – EVALUAREA INTERNĂ A ŞCOLII GIMNAZIALE “CONSTANTIN TEODORESCU” ŞOLDANU SI A STRUCTURILOR

ART. 150

 1. Calitateaeducatieireprezintăoprioritatepermanentapentruunitateadeînvăţământsi

este centrata permanent pe rezultatele elevilor;

 1. Evaluarea internă se realizează potrivit legislaţiei in domeniul asigurării calităţii in învăţământulpreuniversitar;
 2. In conformitate cu prevederile legale, la nivelul Şcolii Gimnaziale “Constantin Teodorescu” sia structuriiarondate,seconstituieComisiapentruEvaluareasiAsigurareaCalităţii(CEAC).
 3. Pe baza legislaţiei in vigoare, Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu”  Şoldanu elaboreaza si adopta propria strategie si propriul regulament defuncţionare al CEAC.
 4. Intreaga activitate a CEAC se desfăşoara in baza propriului ROF


(4)Conducerea Şcolii Gimnaziale “Constantin Teodorescu” Şoldanu este direct responsabila de calitatea educatiei furnizate.

SECTIUNEA a 3 a – EVALUAREA EXTERNA A ŞCOLII GIMNAZIALE “CONSTANTIN TEODORESCU” ŞOLDANU SI A STRUCTURILOR

ART. 151(1)Evaluarea externa a calităţii educAtiei in Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” Şoldanu, se realizează in conformitate cu prevederile legale in vigoare, de către Agentia Romana de Asigurare a Calităţii in Învăţământul Preuniversitar.

 1. Şcoala Gimnziala “Constantin Teodorescu” Şoldanu, se supune prcesului de evaluare in conditiilelegii.
 2. Evaluarea si acreditarea se fac la nivelul Şcolii Gimnaziale “Constantin Teodorescu” Şoldanu, conform prevederilorlegale.

CAP. XV – PARTENERII EDUCAŢIONALI

 

SECTIUNEA 1  – DREPTURILE PĂRINŢILOR, TUTORILOR SAU SUSTINATOILOR LEGALI

ART. 152

Părinţii, tutorii sau sustinatorii legali ai preşcolarului sau elevului sunt parteneri educaţionali

principali ai Şcolii Gimnaziale “Constantin Teodorescu” Şoldanu.

ART. 153

Parintele,  tutorele  sau  sustinatorul  legal  ai  preşcolarului/şcolarului  are  acces  la    toate

informaţiile legate de sistemul de invtamant care privesc educatia copiilor lor;

ART. 154

Părinţii, tutorii sau sustinatorii legali ai preşcolarului/elevului au dreptul de a fi sustinuti   de

sistemul de învăţământ, pentru a se educa si de a-si imbunatati aptitudinile de parteneri in relatia famile-Şcoala;

ART. 155

 1. Şcoala  Gimnazială  “Constantin Teodorescu”  are  obligaţia  de  a  informa  periodicparintele,

tutorele sau sustinatorul legal cu privire la situatia copilului.

 1. Parintele, tutorele sau sustinatorul legal au dreptul de a primi informaţii numai privitoare la propriulcopil.

ART. 156

 1. Parintele,  tutorele  sau  sustinatorul  legal  al  copilului  are  acces  in  incinta  unităţii   de

învăţământ daca:

a)a fost solicitat/programat pentru o discutie cu un cadru didactic sau cu cirectorul unităţii de învăţământ;

b)desfăşoara activităţi in comun cu cadrele didactice;

c)depune o cerere/alt document la secretriatul unităţii de învăţământ;

d)participa la intalnirile programate cu educatorul/invatatorul/profesorul diriginte; (e)participa la actiuni organizate de asociatia de părinţi.

 1. Accesul in spatial şcolar se face in bazaPO Ad 03– Procedura de acces a persoanelor straine in incinta unitatii scolare


ART. 157

(1)In Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu”, functioneaza  Comitetul reprezentativ al parintilor

ART. 158

 1. Parintele,tutorelelesausustinatorullegalalcopilului/elevuluiaredreptulsasolicitate

rezvolvarea unor stari conflictuale in care este implicat propriul copil, prin discutii amiabile, cu salariatul unităţii de învăţământ implicat, cu educatoare/invatatoarea/profesorul de specialitate/profesorul diriginte, cu directorul unităţii de învăţământ. Parintele/tutorerele sau sustinatorul legal al preşcolarului/elevului are dreptul de a solicita ca la discutii sa participe si reprezentantul părinţilor. In situatia in care discutiile amiabile nu conduc la rezolvarea conflictului, parintele/tutorele sau sustinatorul legal are dreptul de a se adresa conducerii unităţii de învăţământ, printr-o cerere scrisa, in vederea rezolvarii problemei.

 1. In cazul in care au fost parcurse etapele mentionate la alin. (1), fara rezolvarea starii conflictuale, parintele, tutorele sau sustinatorul legal al copilului/elevului are dreptul de a se adresa  in scris I.S.J. Călăraşi pentru a media si rezolva situatiaconflictuala

SECTIUNEA a 2 a – INDATORIRILE PĂRINŢILOR, TUTORILOR SAU SUSTINATOILOR LEGALI

ART. 159

(1Potrivit prevederilor legale, parintele, tutorerele sau sustinatorul legal are obligaţia de a

asigură frecventa şcolara a elevului in învăţământul obligatoriu si de a lua masuri pentru şcolarizarea elevului până la finalizarea studiilor.

 1. Parintele, tutorele sau sustinatorul legal care nu asigură şcolarizarea elevului, pe perioada învăţământului obligatoriu, poate fi sanctionat cu amenda cuprinsa intre 100 si 1000 lei ori este obligat sa presteze munca in folosulcomunităţii.
 2. Constatarea contraventiei si aplicarea amenzilor contravetionale prevăzute la alin. (2) se realizează de către persoanele împuternicite de primar in acest scop, la sesizarea consiliului de administraţie alscolii.
 3. La inscrierea copilului/elevului in Şcoala Gimnziala “Constantin Teodorescu” Şoldanu sau structuri ,parintele, tutorele sau sustinatorul legal are obligaţia de a prezenta documentele medicale solicitate, in vederea mentinerii unui climat sanatos la nivel de grupa/clasa pentru evitarea degradarii starii de sanatate a celorlalti preşcolari/elevi din scoala sigrădiniţa.
 4. Parintele, tutorele sau sustinatorul legal al elevului are obligaţia ca, cel putin o data pe luna, sa ia legatura cu educatorul/invatatorul/profesorul de specialitate/profesorul diriginte pentru a cunoaste evolutia copilului/elevului. Prezenta parintelui, tutorelui sau sustinatorului legal va fi consemnata in caietul educatorului/invatatorului/profesorului diriginte, cu nume, data si semnătură, pe formularul tip redactat la nivel descoala.
 5. Parintele, tutorele sau sustintorul legal al copilului/elevului raspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimonial scolii, cauzate deelev.
 6. Parintele, tutorele sau sustinatorul legal al copilului/elevului din învăţământul preşcolar/primar are obligaţia sa-l insoteasca până la intrarea in scoala/grădiniţa, iar la terminarea orelor de curs sa-l preia. In cazul in care parintele, tutorele sau sustinatorul legal nu poate sa desfăşoare o astfel de activitate, împuterniceste o altapersoana.
 7. Parintele, tutorelele sau sustinatorul legal ale elevului din învăţământul primar sau gimnazial, are obligaţia de a solicita, in scris, retragerea elevului in vederea inscrierii acestuia intr-o unitate de învăţământ dinstrainatate.


ART. 160

Se interzice oricaror persoane agresarea fizica, psihica, verbal etc., a copiilor/elevilor si a

personalului unităţii de învăţământ.

ART.161

(1)Respectarea acestui regulament si a Regulamentului cadru de organizare si   functionaare

a învăţământului preuniversitar este obligatorie pentru părinţi, tutori sau sustinatori legali. (2)Nerespectarea  dispozitiilor  art.  159,  alin  (6)  si  a  art.  160  si  161  atrage  raspunderea

persoanelor vinovate conform dreptului comun.

SECTIUNEA a 3 a – ADUNAREA GENERALA A PĂRINŢILOR

ART. 162

 1. Adunarea  generala a părinţilor  este  constituita din toti părinţii, tutorii  sau   sustinatorii

legali ai copiilor/elevilorde grupa/clasa.

 1. Organizarea si funcţionarea Adunarii generale a părinţilor se fac in baza propriului regulament de organizare si funcţionare care este parte integranta a prezentului regulament la Anexa 11

SECTIUNEA a 4 a – COMITETUL DE PĂRINŢI

ART. 163

 1. In  Şcoala  Gimnazială “Constantin Teodorescu”  si structuri, la  nivelul  fiecarei

grupe/clase, se infiinteaza si functioneaza comitetul de părinţi.

 1. Modul de organizareai funcţionare al comitetelor de părinţi sunt reglementate de  propriul regulament, prevăzut la Anexa11

 

SECTIUNEA a 5 a – CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR

ART. 164

 1. La nivelul Şcolii Gimnaziale “Constantin Teodorescu” functioneaza Consiliul reprezentatival

părinţilor.

 1. Consiliul reprezentativ al părinţilor este compus din preşedintii comitetelor de părinţi de la grupe/clase ale scolii.
 2. Modul de organizare si funcţionare al comitetelor de părinţi sunt reglementate de  propriul regulament, prevăzut la Anexa11.

SECTIUNEA a 6 a – CONTRACTUL EDUCAŢIONAL

ART. 165

 1. Şcoala   Gimnazială  “Constantin Teodorescu”  Şoldanu   încheie   cu   părinţii,   tutorii sau

sustinatorii legali, in momentul inscrierii preşcolarului/elevilor, in registrul matricol, un contract educaţional in care sunt inscrise drepturile si obligaţiile reciproce ale partilor.

 1. Contractul educaţional este prevăzut la Anexa 12 a acestui regulament si a fost aprobat prin HCA nr 21/17.02.2015


ART. 166

 1. Contractul educaţional este valabil pe toata durata de şcolarizare in unitatea de

învăţământ. In cazul trecerii de la învăţământul preşcolar la cele primar, se încheie un nou contract. Contractul incheiat la începutul clasei pregătitoare este valabil până la finalizarea ciclului gimnazial.

 1. Eventualele modificări se pot realiza printr-un act additional acceptat de ambele parti si care se ataseaza contractuluieducaţional.

ART. 167

 1. Contractul  educaţional  se  încheie  in  doua  exemplare  originale,  unul  pentru  parinte,

tutore sau sustinator legal, altul pentru unitatea de învăţământ si isi produce efectele de la data semnarii.

 1. Consiliul de administraţie monitorizează modul de indeplinire a obligaţiilorprevăzute in contractualeducaţional.
 2. Comitetul de părinţi al clasei urmareste modul de indeplinire a obligaţiilor prevăzute in contractual educaţional de către fiecare parinte, tutore sau sustinator legal si adopta masurile care se impun in cazul incalcarii prevederilor cuprinse in acestdocument.

SECTIUNEA a 7 a – ŞCOALA SI COMUNITATEA. PARTENERIATE/PROTOCOALE INTRE UNITĂŢILE DE ÎNVĂŢĂMÂNT SI ALTI PARTENERI EDUCAŢIONALI

ART. 168

Consiliul   local   si   Primaria   Şoldanu,   precum   si   reprezentanti   ai   comunităţii  locale

colaboreaza cu consiliul de adimistratie si cu directorul, in vederea atingerii obiectivelor unităţii de învăţământ.

ART. 169

Şcoala  Gimnazială  “Constantin Teodorescu”  Şoldanu    poate   realiza

parteneriate cu asociatii, fundatii, instituţii de educatie si cultura, organisme economice si organizatii guvernamentale si nonguvernamentale sau alte tipuri de organizatii in interesul beneficiarilor directi ai educatiei.

ART. 170

Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” Şoldanu, de sine statator sau in parteneriat cu

autoritatile administraţiei publice locale si cu alte instituţii su organism publice sau private; case de cultur, furnizori de formare continua, parteneri sociali, organizatii nonguvernamenlate sau alte tipuri de organizatii, pot organiza la nivel local centre ce comunicare de invatare permanenta, pe baza unor oferte de servicii educaţionale adaptate nevoilor specifice diferitelor grupuri-tinta de interese.

ART. 171

Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” Şoldanu, in conformitate cu legislatia in vigoare,

poate initia, in parteneriat cu Primaria Şoldanu, cu Asociatia Părinţilor din Şcoala Şoldanu sau cu alte tipuri de asociatii, fundatii si organizatii, in baza hotărârii consiliului de administraţie activităţi de tip “Şcoala dupa Şcoala”.

ART. 172

 1. Parteneriatul  cu  autoritatile  administraţiei  publice  locale  are  ca  scop  derularea     de

activităţi/programe educaţionale in vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite de scoala.


 1. Activităţile desfăşurate in parteneriat nu pot avea conotatii politice, de propaganda electoral, de prozelitism religios si nu pot fi contrare morale sau legilorstatului.
 2. Autoritatile administraţiei publice locale asigură conditiile si fondurile necesare pentru implementarea su respectarea normelor de sanatate si securitate in munca si pentru asigurarea securitatii copiilor/elevilor si a personalului in perimiterulunităţii.

ART. 173

 1. ŞcoalaGimnazială“Constantin Teodorescu”încheieprotocoaledeparteneriatcuorganizatii

nonguvernamentale, unităţi medicale, politie, jandarmerie, instituţii de cultura,  asociatii confesionale, alte organisme, in vederea atingerii obiectivelor educaţionale stabilite prin proiectul de dezvoltare instituţional al Şcolii.

 1. Protocolul contine prevederi cu privire la responsabilitatile partilor implicate, cu respectarea prevederilor legale invigoare.
 2. In cazul derularii unor activităţi in afara perimterului unităţii de învăţământ, in protocol se vaspecificeaconcretcareipartiiirevineresponsabilitateaasigurăriisecuritatiicopiilor/elevilor.
  1. Bilantul activităţilor realizate va fi facut public, prin afisare la sediul Şcolii, pe site-ul Şcolii, prin comunicate de presa si prin alte mijloace deinformare.
 3. Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” Şoldanu încheie protocoale de parteneriat si poate derula activităţi commune cu unităţi de învăţământ din strainatate, avand ca obiectiv principal dezvoltarea personalitatii elevilor, respectandu-se legislatia invigoare.
 4. Reprezentanţii părinţilor, tutorilor sau sustinatorilor legali se vor implica direct in buna derulare a activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se deruleaza in unitatea deînvăţământ.

CAP. XVII – DISPOZITII FINALE SI TRANZITORII

ART. 174

Se interzice constituirea de fonduri de protocol sau al oricarui fond destinat derularii

examenelor/evaluarilor Naţionale/concursurilor de orice tip.

ART. 175

In Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu”si structuri, fumatul este interzis,

conform legislaţiei in vigoare.

ART. 173

In Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu”  Şoldanu se asigură

dreptul fundamental la invatatura si este interzisa orice forma de discriminare a preşcolarilor/elevilor si a personalului din unitate.


ART. 174

abroga.


La data intrarii in vigoare a prezentului regulamment, orice dispozitie contrara in scoala, se


ANEXE

 

Anexa 1 – REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE CAPITOLUL I – DISPOZITII GENERALE

Art. 1 – Prezentul regulament se aplica pentru Consiliul de administraţie din Şcoala Gimnazială ,,Constantin Teodorescu’’ Şoldanu.

Art. 2 – Acest regulament este realizat in baza prevederilor Legii nr.1/2011 actualizata – Legea Educatiei Naţionale, a OM nr. 5079/2016 si a Regulamentului de organizare si funcţionare a Şcolii Gimnaziale “Constantin Teodorescu” si a structurilor,aprobat prin HCA,in sedinta C.A. din data de 01.09.2016, a OUG nr. 49/2014 si a OMEN 4619 din 22.09.2014

Art. 3 – Conducerea unităţii de învăţământ este realizata de către Consiliul de administraţie, acesta fiind organul cu rol decizional.

CAPITOLUL II – CONSTITUIREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Art. 4 – Consiliul de administraţie din Şcoala Gimnazială Constantin Teodorescu Şoldanu este constituit din 9 membri dupa cum urmeaza:

 1. 4 cadre didactice alese de către Consiliul Profesoral al Şcolii in prezenta a cel putin2/3 din numarul acestora prin vot secret pe baza propunerilor făcute de care cadrele didactice; directorul scolii este membru de drept al consiliului si este cuprins in cota alocata cadrelor didactice;
 2. primarul localităţii Şoldanu sau un reprezentant numit deacesta;
 3. 2 reprezentanti ai Consiliuluilocal;
 4. 2 reprezentanti ai părinţilor numiti conform regulamentului de către Comitetul Reprezentativ al Părinţilor dinscoala;
 5. Liderul organizatiei sindicale din scoala asista la sedintele consiliului, are acces la toate documentele acestuia dar nu are drept devot;
 6. La sedintele CA in care se dezbat problematici privind elevii, preşedintele consiliului are obligaţia de a convoca reprezentantul elevilor desemnat de Consiliulul elevilor; acesta are statut deobservator.

Art. 5 –(1) In sedinta de constituire a noului Consiliu de administraţie sau de cate ori acesta sufera modificări in structura, se constuituie o comisie de validare a mandatelor fiecarui membru formata din 3 membri ai consiliului.

 1. Comisia de validare va verifica validitatea mandatului fiecarui membru pe baza următoarelor documente:

-Hotărârea consiliului profesoral prin care s-au stabilit cei patru reprezentanti din partea acestuia prin vot secret; pentru director, trebuie prezentata copie dupa decizia de numire in funcţie;

-Hotărârea comitetului reprezentativ al părinţilor prin care s-au desemnat cei doi reprezentanti in consiliul de administraţie;

-Hotărârea Consiliului local prin care au fost desemnati cei doi membri in partea acestuia;

-Decizia primarului localităţii prin care isi anunta desemnarea sau numeste reprezentantul in consiliul de administraţie

 1. In urma procesului-verbal incheiat dupa sedinta de constituire si HCA, directorul unităţii de învăţământemitedeciziadeconstituireaconsiliuluideadministraţie;incazulincarestructura consiliului sufera schimbari, se va emite o noua decizie cu nouastructura.
  1. Mandatul consiliului de administraţie este de un an şcolar; la începutul fiecarui an şcolar, dar nu mai târziu de începerea cursurilor, consiliul de administraţie in exercitiu hotaraste declansarea procedurii de constituire a noului consiliu deadministraţie.
   1. LadataemiteriidecătredirectoradecizieideconstituireanouluiCA,vechiulCAsedizolva;
   2. Pentru constituirea consiliului de administraţie se folosestePO 02
   3. Membriiconsiliuluideadministraţieauaceleasidrepturisiobligaţiiinexercităreamandatului;
   4. Calitatea de membru al CA este incopatibililacu:
 2. calitateademembriinacelasiCAasotului,sotiei,fiicei,fiului,rudelorsiafinilorpânălagradulIV;
  1. primirea unei sanctiuni disciplinare in ultimii 3ani;
 3. condamnareapenala.


Art. 6 – (1) Preşedintele Consiliului de Administraţie este directorul unităţii de învăţământ;

(2) Preşedintele Consiliului de administraţie desemnează prin decizie un cadru didactic care nu este membru in consiliu in funcţia de secretar, cu acordul acestuia.

Art. 7 (1) Mandatul de membru in consiliul de administraţie poate inceta in următoarele situaţii:

 1. inregistreazatreiabsentenemotivateincursulunuianşcolardelasedinteleCA;
  1. inlocuirea, in scris, de către autoritatea care a desemnat persoanarespectiva;
 2. ca urmare a renuntarii inscris;
 3. caurmareacondamnariipentrusavarsireauneiinfractiuni,dispusaprinhotărârejudecatoreasca definitiva;
  1. caurmareasuspendarii/incetariicontractuluiindividualdemunca,incazulcadrelordidactice
   1. urmare a aplicarii unei hotararijudecatoresti
 4. Revocarea membrilor CA se face cu votul a 2/3 din membrii CA in următoarelesituaţii:
  1. savarsireadefaptecaredaunzeazăinteresuluiînvăţământuluisiprestigiuluiunităţiideînvăţământ;
   1. neindeplinirea atribuţiilorstabilite.
 5. Directorulunităţiideînvăţământemitedeciziaprincareseconstatapierderea,dedreptsauprin revocare, a calităţii de membru in CA; decizia se comunica persoanei, si, dupa caz, autoritatii/structurii care adesemnat-o.

CAPITOLUL III – FUNCŢIONAREA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE

Art. 8 – (1)Membrii CA, observatori si invitati sunt convocati cu cel putin 72 de ore inainte de data sedintei pentru sedintele ordinare.

 1. Incadrulsedintelorextraordinare,convocareasefacecucelputin24deoreinainte
 2. Procedura de convocare se considera indeplinita daca s-a realizat prin unul din următoarele mijloace: posta, fax, e-mail sau prinsemnătură.

Art. 9 – Prezenta membrilor la sedintele CA este obligatorie, si pentru cadrele didactice intra in atribuţiile specifice in fisa postului.

Art. 10 – (1) Consiliul de administraţie se intruneste lunar (sedinta ordinara), precum si de cate ori este necesar la solicitarea

 1. preşedinteleCA;
  1. a doua treimi din numarul membrilorCA;
 2. a doua treimi din numarul membrilorCP;
  1. a doua treimi din numarul membrilor ConsiliuluiElevilor;
  2. a doua treimi din numarul membrilor Consiliului reprezentativ alpărinţilor.
  3. Convocarea CA de către doua treimi din numarul membrilor se face numai pe baza unei cereri adresatadecătreacestiacătrepreşedinteleconsiliuluisiinregistratalasecretariat;.
 3. Lasedinteleconsiliuluideadministraţie,infuncţiedetematicaabordatasepotinvitasipersoane din afara consiliului de administraţie din scoala sau din afaraei.


Art. 11 – (1)La sfârşitul fiecarei sedinte a consiliului, toti membri si invitatii au obligaţia sa semneze procesul-verbal de sedinta dupa ce acesta a fost citit in intregime de către secretar; preşedintele consiliului raspunde de acest lucru.

(2) Lipsa cvorumului de semnaturi anuleaza valabilitatea punerii in aplicare a respectivelor hotarari.

Art. 12 – (1)Sedinta CA este legal constituita in prezenta a jumatate plus unu din membri (adica 5 membri);

 1. Aprobarea hotararilor se face cu 2/3 din numarul membrilor prezenti cu exceptia celor prevăzute la art. 93 din Legea 1/2011 (privind angajarea, motivarea, evaluare, recompensarea si raspunderea disciplinara) cand se iau cu majoritatea de 2/3 din totalul membrilor prinvot secret.
  1. In conditii exceptionale, cand adoptarea hotararilor prevăzute de art. 93 nu se poate face conform alin. 2, la următoare sedinta covrumul necesar adoptarii deciziilor este de jumatate plus unu din numarul membrilor Consiliului de Administraţie si acestea se adopta cu majoritate de 2/3 din numarul celorprezenti;
 2. Deciziileprivindbugetulsaupatrimoniulscoliiseiaucumajoritateasimpladintotalulmembrilor consiliului deadministraţie.
 3. Hotararile CA care vizează personalul din unitate, cum ar fi procedurile pentru ocuparea posturilor, restrangerea de activitate, acordarea calificativelor, aplicarea de sanctiuni si alte asemenea, se iau prin votsecret;
 4. Membriiconsiliuluideadministraţiecareseaflainconflictdeinteresnuaudreptulsaparticipela vot.
 5. Daca dupa trei convocari consecutive, CA nu se intreuneste in sedinta cu repectarea prevederilor art.11alin1,estereluataproceduradereconstituireaCAsaudupacaz,deconstituireaunuinouCA;
  1. Inaceastasituaţie,directorulunităţiideînvăţământemiteonouadecizieprivindcomponentCA;

Art. 13 –(1) Discutiile, punctele de vedere ale participantilor se consemnează in procesul-verbal de sedinta si sunt asumate de acestia prin semnătură;

(2) La sfaristul sedintei, membrii consiliului de administraţie participanti, observatorii si invitati semnează procesul-verbal incheiat;

Art. 14 - Procesele-verbale se scriu în Registrul de procese-verbale ale consiliului de administraţie, care se înregistrează în unitatea de învăţământ pentru a deveni document oficial, se leagă şi se numerotează. Pe ultima foaie preşedintele ştampilează şi semnează, pentru autentificarea numărului paginilor şi a registrului.

Art. 15 - In baza proceselor-verbale, se emit hotararile consiliului de administraţie; acestea sunt semnate de către preşedinte si secretar;

Art. 16 - In baza hotararilor, directorul emite decizii;

Art. 17 –(1) Documentele Consiliului de Administraţie sunt:

 1. graficul si ordinea de zi a sedintelor ordinare aleCA;
  1. convocatoarele CA (conform art. 8, alin. 3);
 2. Registrul deprocese-verbale;
 3. Dosarul care contine anexele proceselor-verbale (informari, rapoarte, tabele, liste, solicitari, memoriietc)
  1. Registrul de evidenta a hotararilor deconsiliu;
  2. Dosarul cu hotararile adoptate, semnate depreşedinte.


(2) Toate documentele se pastreaza in biroul directorului intr-un fisier securizat ale carui chei se gasesc la preşedintele CA si la secretarul consiliului

Art. 18 – (1) Hotararile CA se redacteaza de către secreatarul acestuia pe baza proceselor-verbale in suficiente exemplare, dupa caz, si se semnează de către preşedinte.

 1. Hotararile CA se afiseaza la avizier si se posteaza pe pagina web aŞcolii.
 2. HotararileCAsuntobligatoriipentrutoatepersonalefizicesijuridiceimplicateinmoddirectsau indirect in activitatea unităţii deînvăţământ;
 3. HotararileCApotficontestatelainstantadeconteciosadministrative,prinrespectareaprocedurii prealabile reglementate de Legea conteciosului administrative nr. 554/2004 cu modificările si completărileulterioare.

CAPITOLUL IV – ATRIBUŢII PRSEDINTE SI SECRETAR

Art. 19 Preşedintele Consiliului de Administraţie are unrmatoarele atribuţii: a)conduce sedintele CA;

b)semnează hotararile adoptate si documentele aprobate de către CA; c)intreprinde demersurile necesare pentru inlocuirea membrilor CA;

d)desemnează ca secretar al CA o persoana din randul personalului didactic din unitatea de învăţământ care nu este membru CA, cu acordul persoanei desemnate;

e)colaboreaza cu secretarul CA in privinta redactarii documentelor necesare desfasurarii sedintelor, convocarii membrilor/observatorilor/invitatilor si comunicarii hotararilor adpotate in conditiile legii; f)verifica la sfârşitul fiecarei sedinte daca toate persoanele participante (membi, observatory, invitati) au semnat procesul-verbal de sedinta;

Art. 20 – (1)Secretarul CA nu are drept de vot si are următoarele atribuţii:

a)asigură convocarea in scris (daca nu este posibil, aceasta se va face telephonic, prin fax sau mail) a membrilor CA, observatorilor siinvitatilor;

b)scrie lizibil si inteligibil procesul-verbal al sedintei in care consemnează inclusive punctele de vedere ale observatorilor si invitatilor, in registrul de procese-verbale ale CA;

c)afiseaza hotararile adoptate de CA al unităţii in cancelarie si pe hol si le incarca pe site Şcoala; d)transmite reprezentantilor organizatiei sindicale din Şcoala in copie, procesul-verbal de sedinta, anexele acestuia, dupa caz si hotararile luate.

e)raspunde de arhivarea documentelor rezultate din activitatea CA

(2)Responsabilitatile secretarului CA sunt preluate, in absenta acestuia, de către un cadru didactic desemnat de preşedintele CA.

CAPITOLUL V – ATRIBUŢIILE CONSILULUI DE ADMINISTRAŢIE

 

Art. 21 – (1) Consiliul de administraţie are următoarele atribuţii: a)adoptă tematica si graficul sedintelor;

b)aprobă ordinea de zi a sedintelor;

c)stabileste responsabilitatile membrilor consiliului si proceduri de lucru;

d)aprobă regulamentul intern si regulamentul de organizare si funcţionare cu repectarea prevedrelor legale;


e)isi asuma alaturi de director raspunderea publica pentru performantele unităţii de învăţământ; f)particularizează, la nivelul unităţii de învăţământ, contractual educaţional tip aprobat prin ordin al ministrului educatiei Naţionale in care sunt inscrise drepturile si obligaţiile reciproce ale unităţii de învăţământ si ale părinţilor in momentul inscrierii la Şcoala a preşcolarului sau şcolarului; g)validează statele de personal pentru toate categoriile de personal din unitate, care urmeaza sa sie trasnmis iSJ Călăraşi la începutul fiecarui an şcolar sau de cate ori apar modificări;

 1. validează raportul general privind starea si calitatea învăţământului din scoala si promoveaza masurileameiorative;
 2. aprobă comisia de elaborare a PDI, precum si comisiile de revizuire a acestuia; aprobă PDIsi modificările ulterioare ale acestuia si PM aldirectorului;

j)aprobă proiectul de buget al unităţii de învăţământ, tinand cont de toate cheltuielile necesare ale unităţii in conformitate cu procedura SCIM specificea din scoala si legislatia in vigoare si contractele de munca aplicabile; proiectul de buget astfel adoptat se inregistreaza la ordonatorul superior de credite;

k)intreprinde demersuri ca unitatea de învăţământ sa se incadreze in limitele de buget allocate; l)avizează executia bugetara la nivelul unităţii de învăţământ si raspunde, impreuna cu directorul, de incadrarea in bugetul alocat, conform legii;

m)aprobă modalitatile de realizare a resurselor extrabugetare ale unităţii de învăţământ si stabileste utilizarea acestora in concordanta cu planurile operaţioanle din PDI si PM pentru anul in curs; resursele extrabugetare realizate de unitatea de învăţământ din activităţi specifice (arendare teren arabil scoala etc) din donatii sau sponsorizari sau din alte surse legal constituite raman in totalitate la dispozitia acesteia;

n)aprobă utilizarea excedentelor anuale realizate din executia bugetului de venituri si cheltuieli ale activităţilor finantate integral din venituri proprii, reportate in anul calendaristic următor, cu aceeasi destinatie sau pentru finantarea altor cheltuieli ale unităţii de învăţământ;

o)avizează planurile de investitii;

p)aprobă acordarea burselor şcolare conform legislaţiei in vigoare;

q)aprobă acordarea premiilor pentru personalul din unitatea de învăţământ, conform legislaţiei in vigoare;

r)aprobă acoperirea partiala sau integrala a cheltuielilor de deplasare sau participare la manifestarile Ştiinţifice in tara sau strainatate pentru personalul didactic, in limita fondurilor sau din fonduri extrabugetare;

s)aprobă lunar decontarea cheltuielilor aferente navetei cadrelor didactice din unitatea de învăţământ, in baza solicitarilor depuse de acestea.

ş)aprobă procedure elaborate la nivelul unităţii de învăţământ;

t)aprobă extinderea activităţii cu elevii, dupa orele de curs, prin programul “Şcoala dupa Şcoala” in funcţie de resursele existente si de posibilitatile unităţii de învăţământ;

ţ)aprobă curriculumul la decizia Şcolii cu repectarea prevederilor legale; u)aprobă orarul Şcolii;

v)aprobă masuri de optimizare a activităţii scoli propuse de consiliul profesoral;

x)stabileste component si atribuţiile comisiilor pe domenii de activitate din unitatea de învăţământ; y)aprobă tipurile de activităţi educative extraşcolare care se organizează in unitatea de învăţământ, durata acestora,modul de organizare si responsabilitatile stabilite in consiliul profesoral;

z)aprobă proiectul de incadrare întocmit de director cu personal didactic de predare, precum si schema de incadrare cu personal didactic auxiliar si nedidactic;

aa)aprobă repartizarea personalului de predare pentru învăţământ preşcolar pe grupe, a celui pentru învăţământ primar pe clase si a dirigintilor;

ab)desemnează coordonatorul pentru proiecte si programe educative şcolare si extraşcolare;


ac)organizeza concursul pentru ocuparea posturilor didactice auxiliare si nedidactice, aprobă comisiile in vederea organizarii si desfasurarii concursului, validează rezultatele concursului si aprobă angajarea pe post in conditiile legii;

ad)relizează annual evaluare personalului conform legislaţiei in vigoare;

ae)avizează, la solicitarea directorului unităţii de învăţământ, pe baza medicului de medicina muncii, realizarea unui examen medical de specialitate, in cazurile de inaptitudine profesionala de natura psihocomportamentala, pentru salariatii unităţii de învăţământ;

af)avizează, la solicitarea a jumatate pus unu din membrii CA, pe baza recomandarii medicului de medicina muncii, realizarea unui examen medical de specialitate, in cazurile de inaptitudine profesionala de natura psihocomportamentala, pentru director;

ag)indeplineste atribuţiile de incadrare si mobilitate a personalului didactic de predare prevăzute in Metodologia cadru de mobilitate a personalului de predare;

ah)aprobă modificare, suspendarea si incetarea contractului individual de munca a personalului din unitate;

ai)propune eliberarea din funcţie a directorului unităţii de învăţământ cu votul a 2/3 din membrii CA sau cu votul a 2/3 din membrii CA si comunica propunerea ISJ Călăraşi’

aj)aprobă fisa individuala a postului pentru fiecare salariat, care constituie anexa a contractului individual de munca si o revizuieste dupa caz;

ak)aprobă perioadele de efectuare ale tuturor salariatilor din unitatea de învăţământ, pe baza cererilor individuale scrise ale acestora, in funcţie de interesele învăţământului si a celui in cauza, tinand cont de procedura SCIM din Şcoala, de calendarul unităţii de învăţământ si de examenele Naţionale;

al)indeplineste atribuţiile prevăzute de legislatia in vigoare privind raspunderea disciplinara a elevilor, a personalului didactic, didactic auxiliar si nedidactic;

am)aprobă, in conditiile legii, pensionarea personalului din unitatea de învăţământ; an)aprobă, in limitele bugetului alocat, participarea la programe de dezvoltare profesionala a angajatilor unităţii de învăţământ;

ao)administreaza baza materiala a unităţii de învăţământ.

Art. 22- Membrii consiliului de administraţie coordonează şi răspund de domenii de activitate, pe baza delegării de sarcini stabilite de preşedintele consiliului, prin decizie.

Art. 23 – (1)Comsiile permanente stabilite in cadrul consilului de administraţie sunt:

-comisia pentru activitatea instructiv-educativa

-comisia relaţii cu beneficiarii educaţionali si instituţii locale, judetene, Naţionale si internăţionale

-comisia personal didactic, didactic auxiliar si nedidactic.

(2) Consiliul de administraţie poate constitui in funcţie de problemele ivite in activitatea de conducere si comisii cu caracter nepermanent.

Art. 24 – Acest regulament devine obligatoriu din momentul aprobarii lui de către consiliul de administraţie.


Anexa 2 – REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI PROFESORAL

Art. 1 Prezentul regulament este întocmit in conformitate cu art. 57-59 din OM 5079/2016, cu art. 98 din Legea 1/2011 cu completările si modificările ulterioare si cu Regulamentul de organizare si funcţionare al Şcolii Gimnaziale “Constantin Teodorescu” Şoldanu.

Art. 2 Acest regulament este parte integranta a Regulamentului de organizare si funcţionare a Şcolii Gimnaziale “Constantin Teodorescu” Şoldanu, constituindu-se ca anexa a acestuia.

Art. 3 Consiliul profesoral este constituit din totalitatea cadrelor didactice din Şcoala, indiferent de statutul acestora: titular, suplinitor calificat sau necalificat, detasat, plata cu ora.

Art. 4 Preşedintele Consiliului profesoral este directorul unităţii de învăţământ.

Art. 5 Consiliul profesoral se intalneste lunar, in baza unei tematici propuse de director si aprobate de consiliu (sedinta ordinara) sau la propunerea directorului sau la solicitarea a minim o treime dintre cadrele didactice (sedinta extraordinara).

Art. 6 (1) Cadrele didactice au dreptul sa participle la toate sedintele Consiliilor profesorale din unităţile unde isi desfăşoara activitatea, obligaţia principal fiind de a participa la sedintele Consiliului profesoral din unitatea de învăţământ unde, la începutul anului şcolar, declara ca are norma de baza.

(2) Absenta nemotivata de la sedintele consiliului profesoral se considera abatere disciplinara.

Art. 7 Consiliul profesoral se intruneste legal in prezenta a cel putin doua treimi din numarul total al membrilor.

Art. 8 (1) Hotararile Consiliului profesoral se adopta prin vot deschis sau secret, cu cel putin jumatate plus unu din numarul total al membrilor consiliului profesoral si sunt obligatorii pentru personalul unităţii de învăţământ, precum si pentru beneficiarii primari ai educatiei.

(2) Modalitatea de vot se stabileste la începutul sedintei.

Art. 9 Directorul unităţii de învăţământ numeste, prin decizie, secretarul consiliului profesoral, in baza votului cadrelor didactice. Secretarul are obligaţia de a redacta lizibil si inteligibil procesele- verbale ale sedintelor consiliului profesoral.

Art. 10 La sedintele consiliului profesoral, directorul poate invita, in funcţie de tematica dezbătuta, reprezentanti desemnati ai părinţilor, ai consiliului elevilor si ai administraţiei publice locale; invitatia se va face in scris cu cel putin 48 de ore inainte de către directorul unităţii de învăţământ.

Art. 11 La sfârşitul fiecarei sedinte a consiliului profesoral, toti membrii si invitatii au obligaţia sa semneze procesul-verbal de sedinta (numele in clar si semnătură);

Art. 12 Procesele-verbale se scriu in registrul de procese-verbale al consiliului profesoral. Registrul de procese-verbale este document oficial, caruia i se aloca numar de inregistrare si I se numeroteaza paginile. Pe ultima pagina, directorul unităţii de învăţământ semnează pentru certificarea numarului paginilor registrului si aplica stampila unităţii de învăţământ.

Art. 13 Registrul de procese-verbale al consiliului profesoral este insotit obligatoriu de un dosar care contine anexele proceselor-verbale (rapoarte, programe, informari, tabele, liste, solicitari, memorii, sesizari etc.), numerotate si indosariate pentru fiecare sedinta. Registrul si dosarul se pastreaza intr-un fisier securizat, ale carui chei se gasesc la secretarul si directorul unităţii de învăţământ.

Art. 14 Consiliul profesoral are următoarele atribuţii:

 1. analizeazăsidezbateraportulgeneralprivindstareasicalitateaînvăţământuluidinunitateade învăţământ, care se facepublic;
 2. alege, prin vot secret, membrii consiliului de administraţie care provin din randul cadrelor didactice;
 3. dezbate,avizeazăsipropuneconsiliuluideadministraţie,spreaprobare,planuldedezvoltare instituţională ascolii;
  1. dezbate si aprobă rapoartele de activitate, programele semestriale, planul anual de activitate, precum si eventualele completări si modificări aleacestora;
 4. aprobă raportul privind situatia şcolara semestrială si anuala prezentata de fiecare invatator/diriginte, precum si stuatia şcolara dupa încheierea sesiunii de amanari, diferente, corigente;
  1. hotaraste asupra tipului de sanctiune disciplinara aplicata elevilor care savarsescabateri;
 5. propune acordarea recompenselor pentru elevi si pentru personalul salariat al unităţii de învăţământ, conform reglementarilor invigoare;
 6. validează notele la purtare mai mici decat 7,precum si calificativele la purtare mai mici decat “bine”;
  1. avizeazăofertacurricularaladeciziascoliisiopropuneconsiliuluideadministraţiespreaprobare;
   1. avizează proiectul planului deşcolarizare;
 7. validează fisele de autoevaluare ale personalului didactic al unităţii de învăţământ, in baza carora se stabileste calificativulanual;
 8. formuleaza aprecieri sintetice privind activitatea personalului didactic si didactic auxiliary, care solicitaacordareagradatieidemeritsauaaltordistinctiisipremii,potrivitlegii,pebazaraportuluide autoevaluare a activităţii desfăşurate deacesta;
 9. propune consiliului de administraţie programele de formare continua si dezvoltare a cadrelor didactice;
 10. propuneconsiliuluideadministraţiepremiereasiacordareatitluluide“Profesorulanului”cadrelor didactice cu rezultate deosebite in activitatea didactica in unitatea deînvăţământ;
 11. dezbate, la solicitarea Ministerului Educatiei, a ISJ Călăraşi sau din proprie initiative, proiecte de acte normative si/sau administrative cu character normative, care reglementeaza activitatea instructiv-educativa, formuleaza propuneri de modificare sau de completare aacestora;
 12. dezbate problem legate de continutul sau organizarea activităţii instructive-educative din unitatea deînvăţământ;propuneconsiliuluideadministraţiemasurideoptimizareaprocesuluididactic’
 13. alege, prin vot secret, cadrele didactice membre ale Comisiei pentru evaluarea si asigurarea calităţii, in conditiilelegii;
 14. propune elevi pentru bursele de merit acordate semestrial inŞcoala;
  1. indeplineste alte atribuţii stabilite de consiliul de administraţie, rezultand din legislatia in vigoare si din contractele collective de muncaaplicabile;
   1. propuneeliberareadinfuncţieadirectoruluiunităţiideînvăţământpotrivitlegii.


Art. 15 Documentele consiliului profesoral sunt:

 1. tematica si graficul sedintelor consiliuluiprofesoral;
  1. convocatoare ale consiliuluiprofesoral;
 2. registrul de procese verbale ale consiliului profesoral, insotit de dosarul cu anexele proceselor- verbale.


Anexa 3 – REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI CLASEI

 

Art. 1 Prezentul regulament este întocmit in conformitate cu art 60-64 din OM 5079/2016 si cu Regulamentul de organizare si funcţionare al Şcolii Gimnaziale “Constantin Teodorescu” Şoldanu.

Art. 2 In Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” Şoldanu, consiliul clasei este constituit din totalitatea personalului didactic care preda la clasa respectiva, din cel putin un parinte delegat al comitetului de părinţi si pentru toate clasele, cu exceptia celor din ciclul primar, de reprezentantul elevilor din clasa respective.

Art. 3 Preşedintele consiliului clasei este invatatorul/dirigntele clasei respective.

Art. 4 Consiliul clasei se intruneste cel putin o data pe semestru. El se poate intalni ori de cate ori situatia o impune, la solicitarea invatatorului, dirigintelui, a reprezentantilor părinţilor si ai elevilor.

Art. 5 Consiliul clasei isi desfăşoara activitatea la nivelul fiecarei clase, avand următoarele obiective:

 1. armonizează activităţile didactice cu nevoile educaţionale aleelevilor;
  1. evaluarea obiectiva a progresului educaţional alelevilor;
 2. coordonareainterventiilormultiplealeechipeipedagogice,invedereaoptimizariirezultatelor elevilor, in sensul atingerii obiectivelor educaţionale, stabilite prin colectivulclasei;
  1. stabilireasipunereainaplicareamodalitatilordesprijinireaelevilorcuunritmlentdeinvatare;

Art. 6 Consiliul clasei are următoarele atribuţii:

 1. analizează semestrial progresul şcolar si comportamentul fiecaruielev;
 2. stabilestemasurideasistentaeducaţionala,atatpentrueleviicuproblemedeinvataresau comportament, cat si pentru elevii cu rezultatedeosebite;
 3. stabileste notele la purtare penru fiecare elev al clasei, in funcţie de comportamentul acestora in unitateadeînvăţământsiinafaraacesteia,si,propuneconsiliuluiprofesoralvalidareamediilormai mici decat 7 sau a calificativelor “sufficient” sau “insuficient”, pentru învăţământulprimar.
  1. propune recompense pentru elevii cu rezultatedeosebite;
 4. participa la intalniri cu părinţii si elevii ori de cate ori este nevoie, lasolicitarea invatatorului/dirigintelui sau a cel putin1/3 dintrepărinţi;
 5. propune invatatorului/dirigintelui , din proprie initiativa sau la solicitarea directorului ori a consiliuluiprofesoral,dupacaz,sanctiuniledisciplinareprevăzutepentruelevi,inconformitatecu legislatia invigoare;

Art. 7 Hotararile consiliului clasei se adopta cu votul a jumatate plus unu din totalul membrilor, in prezenta a 2/3 din numarul acestora.

Art. 8 Hotararile adoptate in sedintele consiliului clasei se inregistreaza in registrul de procese-verbale ale consiliului clasei. Registrul de procese-verbale ale consiliului clasei este insotit in mod obligatoriu, de dosarul care contine anexe ale proceselor-verbale’;

Art. 9 Mediile la la purtare mai mici decat 7 sunt propuse spre avizare de către profesorul diriginte consiliului clasei. Avizarea se face cu jumatate plus unu din totalul membrilor, in prezenta a celputin2/3 din numarul acestora. Ulterior, propunerile avizate sunt inaintate spre aprobare consiliului de administraţie;

Art. 10 Documentele consiliului clasei sunt:

 1. tematica si graficul sedintelor consiliuluiclasei;
  1. convocatoarele la sedintele consiliuluiclasei;
 2. registrul de procese-verbale ale consiliului, insotit de dosarul cu anexeleproceselor-verbale;


Anexa 4 – REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCŢIONARE AL COMISIILOR METODICE DIN ŞCOALA

COMISIA METODICA ÎNVĂŢĂMÂNT PREŞCOLAR

Art 1. Prezentul regulament de organizare si funcţionare este întocmit conform cu Legea Învăţământului nr 1/2011, Regulamentului de organizare si funcţionare a învăţământului preuniversitar aprobat prin OMEN 5079/2016.

Art 2. Comisia metodica învăţământ preşcolar se constituie in modul următor:

 • GPN nr. 1 Şoldanu si GPN nr. 1 NEGOESTI – 4 cadre, dupa cumurmeaza:

Popescu Nicoleta – GPN nr.1Şoldanu Iordan Georgeta– GPN nr.1Şoldanu Dalvarea Niculina– GPN nr. 1Şoldanu

                              Gheorghe Luminita– GPN nr.1 Negoesti

Art 3.Activitatea comisiei metodice este coordonata de responsabilul comisiei metodice, ales de către membri comisiei si validat de către consiliul de administraţie al scolii si se desfăşoara in conformitate cu acest regulament si PO13 – Procedura privind functionarea comisiilor metodice

Art 4.Tematica sedintelor este elaborata la nivelul comisiei metodice sub îndrumarea responsabilului, si este aprobata de direcorul unităţii de învăţământ.

Art 5. Atribuţiile comisiilor metodice sunt următoarele:

 1. stabileste modalitatile concrete de implementare a curriculumului naţional, adecvate specificeului unităţii de învăţământ si nevoilor educaţionale ale elevilor, in vederea realizarii potentialului maxim al acestora si atingerii standardelorNaţionale’
  1. elaboreazaofertadecurriculumladeciziascoliisiopropunespredezbatereconsiliuluiprofesoral;
 2. elaboreaza programe de activităţi semestriale si anuale, menite sa conduca laatingerea obiectivelor educaţionale asumate si la progresul şcolar alelevilor;
 3. consiliaza cadrele didactice debutante, in procesulde elaborare a proiectarii didactice si a planificarilorsemestriale;
  1. elaboreaza instrumentele de evaluare si denotare;
  2. analizează periodic performantele şcolare aleelevilor;
 4. monitorizează parcurgerea programei şcolare la fiecare clasa si modul in care serealizează evaluarea elevilor la disciplina/disciplinelerespective;
  1. planifica si organizează instruirea practica aelevilor;
  1. implementeaza standardele de calitatespecificee;
  2. relizează si implementeaza proceduri de imbunatatire a calităţii activităţiididactice;
   1. monitorizează modul de desfasurare a evaluarilorNaţionale;

Art 6. Seful de comisie metodica are următoarele sarcini

  1. stabilesteatribuţiilesiresponsabilitatilefiecaruimembrualcomisiei;atributiadesefdecomisie metodica este consemnata in fisapostului;
 1. evalueaza, pe baza unor criterii de performanta stabilite la nivelul unităţii de învăţământ, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, activitatea fiecarui membru alcomisiei;
  1. propune participarea membrilor comisiei la cursuri deformare;
 2. raspunde in fata directorului, a consiliului de administraţie si a inspectorului şcolar de specialitate de activitatea profesionala a membrilorcomisiei;
 3. areobligaţiadeaparticipalaactiunileşcolaresiextraşcolareinitiateinunitateadeînvăţământ,cu acceptul conduceriiacesteia;
  1. efectueazaasistentelaore,conformplanuluimanagerialalcatedreisaulasolicitareadirectorului;
 4. elaboreaza,semestrialsilunar,lacerereadirectorului,informariasupraactivităţiicomisiei,pecare le prezintă in consiliulprofesoral;
  1. indeplineste orice alte atribuţii stabilite de consiliul deadministraţie.


Art 7 Sedintele comisiei metodoce se tin lunar sau ori de cate ori directorul sau membrii comisiei considera ca este necesar.

Art 8. Dosarul comisiei metodice trebuie sa contina următoarele documente:

 1. tabel cu membrii comisiei (nume si prenume, funcţia, grad didactic, anul ultimei perfectionari, observatii);
  1. planulmanagerialanualsisemestrial(dupastructuraplanuluimanagerialaldirectorului);
 2. programul de activităţi, anual sisemestrial;
  1. responsabilitatile membrilor in cadrul comisieimetodice
 3. propunei pentru oferta educaţionala a Şcolii si strategia acesteia (obiective, finalitati, resurse materiale si umane), curriculum la deciziaŞcolii;
 4. lista cu material didactic existent in Şcoala pentru membrii comisiei si cu materiale propuse a se realiza)
  1. rapoartele de activitate asupra activităţii comisiei (semestrial sianual)

hi) propunerile pentru acordarea calificativelor pentru cadrele didactice din comisie, cu motivarea acestora;

 1. procese verbale incheiate la fiecare activitatedesfasurata;
  1. materialele realizate pentru fiecare activitate (referate, proiecte, planuri de lectie, planificari, proiectari, teste de evaluare, prelucrarea rezultatelor la teste, fise de munca independenta, softuri educaţionale realizateetc);
   1. tabel cu prezenta membrilor la activităţilecomisiei;
 2. dosarele rezultate in urma concursurilor şcolare sustinute la faza peŞcoala;
  1. procedurile si isntructiunile de lucruprimite;
 3. probeledeevaluareinitiala,semestrialăsianuala(itemi,descriptori,centralizaresiinterpretare rezultate, plan demasuri);
  1. programele de pregatire suplimentara a elevilor (remediale si dedezvoltare);
  2. schemele orare aleclaselor;
 4. cv-urile membrilor comisieimetodice.
  1. copie dupa decizia emisa de director privind constituireacomisiei.

Art 9. Prezenta membrilor la activităţile comisiei este obligatorie, constituind unul dintre punctele din fisa postului; absenta nemotivata de la activităţile comisiei este considerata abatare disciplinara;

Art. 10. Activităţile comisiei se vor desfasura prin rotatie la fiecare dintre gradinite

Art. 11. Din momentul aprobarii, se anuleaza orice alte prevederi existente la nivel de Şcoala legate de comisiile metodice si care contravin acestui regulament.


COMISIA METODICA ÎNVĂŢĂMÂNT PRIMAR

 

Art 1. Prezentul regulament de organizare si funcţionare este întocmit conform cu Legea Învăţământului nr 1/2011, Regulamentului de organizare si funcţionare a învăţământului preuniversitar aprobat prin OMEN 5079/2016.

Art 2. Comisia metodica învăţământ primar se constituie in modul următor:

 • la nivel de ciclu primar, dupacumurmeaza

Pregatitoare , I ,  II:

                            State Anisoara

                           Ciurea Doina

                           Pana Liliana

                          Pitoi Georgeta

                          Turcu Agapia

                          Nedelea Cristina

Clasele III,IV:

Botea Marijana

Gavrila Daniela

Deaca Valentina

Techer Liliana

Boerescu Valentina

Andrei Aurelia

Art 3.Activitatea comisiei metodice este coordonata de responsabilul comisiei metodice, ales de către membri comisiei si validat de către consiliul de administraţie al scolii si se desfăşoara in conformitate cu acest regulament si PO 13 – Procedura privind functionarea  comisiilor metodice

Art 4.Tematica sedintelor este elaborata la nivelul comisiei metodice sub îndrumarea responsabilului, si este aprobata de direcorul unităţii de învăţământ.

Art 5. Atribuţiile comisiilor metodice sunt următoarele:

 1. stabileste modalitatile concrete de implementare a curriculumului naţional, adecvate specificeului unităţiideînvăţământsinevoiloreducaţionalealeelevilor,invederearealizariipotentialuluimaxim al acestora si atingerii standardelorNaţionale’
  1. elaboreazaofertadecurriculumladeciziaŞcoliisiopropunespredezbatereconsiliuluiprofesoral;
 2. elaboreaza programe de activităţi semestriale si anuale, menite sa conduca la atingerea obiectivelor educaţionale asumate si la progresul şcolar alelevilor;
 3. consiliaza cadrele didactice debutante, in procesulde elaborare a proiectarii didactice si a planificarilorsemestriale;
  1. elaboreaza instrumentele de evaluare si denotare;
  2. analizează periodic performantele şcolare aleelevilor;
  3. monitorizează parcurgerea programei şcolare la fiecare clasa si modul in care serealizează evaluarea elevilor la disciplina/disciplinelerespective;
   1. planifica si organizează instruirea practica aelevilor;
  1. implementeaza standardele de calitatespecificee;
  2. relizează si implementeaza proceduri de imbunatatire a calităţii activităţiididactice;
   1. monitorizează modul de desfasurare a evaluarilorNaţionale;

Art 6. Seful de comisie metodica are următoarele sarcini

  1. stabilesteatribuţiilesiresponsabilitatilefiecaruimembrualcomisiei;atributiadesefdecomisie metodica este consemnata in fisapostului;
  2. evalueaza, pe baza unor criterii de performanta stabilite la nivelul unităţii de învăţământ, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, activitatea fiecarui membru alcomisiei;
   1. propune participarea membrilor comisiei la cursuri deformare;
 1. raspunde in fata directorului, a consiliului de administraţie si a inspectorului şcolar de specialitate de activitatea profesionala a membrilorcomisiei;
 2. areobligaţiadeaparticipalaactiunileşcolaresiextraşcolareinitiateinunitateadeînvăţământ,cu acceptul conduceriiacesteia;
  1. efectueaza asistente la ore, conform planuluimanagerial al catedrei sau la solicitarea directorului;
 3. elaboreaza,semestrialsilunar,lacerereadirectorului,informariasupraactivităţiicomisiei,pecare le prezintă in consiliulprofesoral;
  1. indeplineste orice alte atribuţii stabilite de consiliul deadministraţie.

Art 7 Sedintele comisiei metodoce se tin lunar sau ori de cate ori directorul sau membrii comisiei considera ca este necesar.

Art 8. Dosarul comisiei metodice trebuie sa contina următoarele documente:

 1. tabel cu membrii comisiei (nume si prenume, funcţia, grad didactic, anul ultimei perfectionari, observatii);
  1. planulmanagerialanualsisemestrial(dupastructuraplanuluimanagerialaldirectorului);
 2. programul de activităţi, anual sisemestrial;
  1. responsabilitatile membrilor in cadrul comisieimetodice
 3. propunei pentru oferta educaţionala a Şcolii si strategia acesteia (obiective, finalitati, resurse materiale si umane), curriculum la deciziaŞcolii;
 4. lista cu material didactic existent in Şcoala pentru membrii comisiei si cu materiale propuse a se realiza)
  1. rapoartele de activitate asupra activităţii comisiei (semestrial sianual)

hi) propunerile pentru acordarea calificativelor pentru cadrele didactice din comisie, cu motivarea acestora;

 1. procese verbale incheiate la fiecare activitatedesfasurata;
 2. materialele realizate pentru fiecare activitate (referate, proiecte, planuri de lectie, planificari, proiectari,testedeevaluare,prelucrarearezultatelorlateste,fisedemuncaindependenta,softuri educaţionale realizateetc);
  1. tabel cu prezenta membrilor la activităţilecomisiei;
 3. dosarele rezultate in urma concursurilor şcolare sustinute la faza peŞcoala;
  1. procedurile si isntructiunile de lucruprimite;
 4. probeledeevaluareinitiala,semestrialăsianuala(itemi,descriptori,centralizaresiinterpretare rezultate, plan demasuri);
  1. programele de pregatire suplimentara a elevilor (remediale si dedezvoltare);
  2. schemele orare aleclaselor;
 5. cv-urile membrilor comisieimetodice.
  1. copie dupa decizia emisa de director privind constituireacomisiei.

Art 9. Prezenta membrilor la activităţile comisiei este obligatorie, constituind unul dintre punctele din fisa postului; absenta nemotivata de la activităţile comisiei este considerata abatare disciplinara;

Art. 10. Din momentul aprobarii, se anuleaza orice alte prevederi existente la nivel de Şcoala legate de comisiile metodice si care contravin acestui regulament.

COMISIA METODICA ,, LIMBA SI COMUNICARE”

 

Art 1. Prezentul regulament de organizare si funcţionare este întocmit conform cu Legea Învăţământului nr 1/2011, Regulamentului de organizare si funcţionare a învăţământului preuniversitar aprobat prin OMEN 5079/2016

Art 2. Comisia metodica se constituie in modul următor:

 • la nivel de ciclu GIMNAZIAL, dupacumurmeaza Serbu Catalina –LRO

Ionita Anisoara–LRO

Golea Florentina– LFR

Mavrodin Angelica–LEN

Geambasu Mioara– OP

Art 3.Activitatea comisiei metodice este coordonata de responsabilul comisiei metodice, ales de către membri comisiei si validat de către consiliul de administraţie al Şcolii si se desfăşoara in conformitate cu acest regulament si PO13 – Procedura privind functionarea comisiilor metodice

Art 4.Tematica sedintelor este elaborata la nivelul comisiei metodice sub îndrumarea responsabilului, si este aprobata de direcorul unităţii de învăţământ.

Art 5. Atribuţiile comisiilor metodice sunt următoarele:

 1. stabileste modalitatile concrete de implementare a curriculumului naţional, adecvate specificeului unităţiideînvăţământsinevoiloreducaţionalealeelevilor,invederearealizariipotentialuluimaxim al acestora si atingerii standardelorNaţionale’
  1. elaboreazaofertadecurriculumladeciziaŞcoliisiopropunespredezbatereconsiliuluiprofesoral;
 2. elaboreaza programe de activităţi semestriale si anuale, menite sa conduca la atingerea obiectivelor educaţionale asumate si la progresul şcolar alelevilor;
 3. consiliaza cadrele didactice debutante, in procesulde elaborare a proiectarii didactice si a planificarilorsemestriale;
  1. elaboreaza instrumentele de evaluare si denotare;
  2. analizează periodic performantele şcolare aleelevilor;
 4. monitorizează parcurgerea programei şcolare la fiecare clasa si modul in care se realizează evaluarea elevilor la disciplina/disciplinelerespective;
  1. planifica si organizează instruirea practica aelevilor;
  1. implementeaza standardele de calitatespecificee;
  2. relizează si implementeaza proceduri de imbunatatire a calităţii activităţiididactice;
   1. monitorizează modul de desfasurare a evaluarilornaţionale;

Art 6. Seful de comisie metodica are următoarele sarcini

 1. stabileste atribuţiile si responsabilitatile fiecarui membru al comisiei; atributia de sef de comisie metodica este consemnata in fisapostului;
  1. evalueaza, pe baza unor criterii de performanta stabilite la nivelul unităţii de învăţământ, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, activitatea fiecarui membru alcomisiei;
   1. propune participarea membrilor comisiei la cursuri deformare;
 2. raspundeinfatadirectorului,aconsiliuluideadministraţiesiainspectoruluişcolardespecialitate de activitatea profesionala a membrilorcomisiei;
 3. areobligaţiadeaparticipalaactiunileşcolaresiextraşcolareinitiateinunitateadeînvăţământ,cu acceptul conduceriiacesteia;
  1. efectueaza asistente la ore, conform planului managerial al catedrei sau la solicitareadirectorului;
 4. elaboreaza,semestrialsilunar,lacerereadirectorului,informariasupraactivităţiicomisiei,pecare le prezintă in consiliulprofesoral;
  1. indeplineste orice alte atribuţii stabilite de consiliul deadministraţie.


Art 7 Sedintele comisiei metodoce se tin lunar sau ori de cate ori directorul sau membrii comisiei considera ca este necesar.

Art 8. Dosarul comisiei metodice trebuie sa contina următoarele documente:

 1. tabel cu membrii comisiei (nume si prenume, funcţia, grad didactic, anul ultimei perfectionari, observatii);
  1. planulmanagerialanualsisemestrial(dupastructuraplanuluimanagerialaldirectorului);
 2. programul de activităţi, anual sisemestrial;
  1. responsabilitatile membrilor in cadrul comisieimetodice
 3. propunei pentru oferta educaţionala a Şcolii si strategia acesteia (obiective, finalitati, resurse materiale si umane), curriculum la deciziaŞcolii;
 4. lista cu material didactic existent in Şcoala pentru membrii comisiei si cu materiale propuse ase realiza)
  1. rapoartele de activitate asupra activităţii comisiei (semestrial sianual)

hi) propunerile pentru acordarea calificativelor pentru cadrele didactice din comisie, cu motivarea acestora;

 1. procese verbale incheiate la fiecare activitatedesfasurata;
 2. materialele realizate pentru fiecare activitate (referate, proiecte, planuri de lectie, planificari, proiectari,testedeevaluare,prelucrarearezultatelorlateste,fisedemuncaindependenta,softuri educaţionale realizateetc);
  1. tabel cu prezenta membrilor la activităţilecomisiei;
 3. dosarele rezultate in urma concursurilor şcolare sustinute la faza peŞcoala;
  1. procedurile si isntructiunile de lucruprimite;
 4. probele de evaluare initiala, semestrială si anuala (itemi, descriptori, centralizare si interpretare rezultate, plan demasuri);
  1. programele de pregatire suplimentara a elevilor (remediale si dedezvoltare);
  2. schemele orare aleclaselor;
 5. cv-urile membrilor comisieimetodice.
  1. copie dupa decizia emisa de director privind constituireacomisiei.

Art 9. Prezenta membrilor la activităţile comisiei este obligatorie, constituind unul dintre punctele din fisa postului; absenta nemotivata de la activităţile comisiei este considerata abatare disciplinara;

Art. 10. Din momentul aprobarii, se anuleaza orice alte prevederi existente la nivel de Şcoala legate de comisiile metodice si care contravin acestui regulament.


COMISIA METODICA ,,MATEMATICA,STIINTE SI EDUCATIE TEHNOLOGICA”

 

Art 1. Prezentul regulament de organizare si funcţionare este întocmit conform cu Legea Învăţământului nr 1/2011, Regulamentului de organizare si funcţionare a învăţământului preuniversitar aprobat prin OMEN 5079/2016

Art 2. Comisia metodica se constituie in modul următor:

 • la nivel de ciclu GIMNAZIAL, dupacumurmeaza -Zanfir Cristina–BIO

-Ingeaua Adriana–MAT ---Chesaraicu LucianMAT

-Nita Georgeta –CHI

-Voicu Diana   FIZ

-Bites Vasile- EDT

Art 3.Activitatea comisiei metodice este coordonata de responsabilul comisiei metodice, ales de către membri comisiei si validat de către consiliul de administraţie al scolii si se desfăşoara in conformitate cu acest regulament si PO13 – Procedura privind functionarea comisiilor metodice

Art 4.Tematica sedintelor este elaborata la nivelul comisiei metodice sub îndrumarea responsabilului, si este aprobata de direcorul unităţii de învăţământ.

Art 5. Atribuţiile comisiilor metodice sunt următoarele:

 1. stabileste modalitatile concrete de implementare a curriculumului naţional, adecvate specificeului unităţii de învăţământ si nevoilor educaţionale ale elevilor, in vederea realizarii potentialului maxim al acestora si atingerii standardelorNaţionale’
  1. elaboreazaofertadecurriculumladeciziaŞcoliisiopropunespredezbatereconsiliuluiprofesoral;
 2. elaboreaza programe de activităţi semestriale si anuale, menite sa conduca la atingerea obiectivelor educaţionale asumate si la progresul şcolar alelevilor;
 3. consiliaza cadrele didactice debutante, in procesulde elaborare a proiectarii didactice si a planificarilorsemestriale;
  1. elaboreaza instrumentele de evaluare si denotare;
  2. analizează periodic performantele şcolare aelelevilor;
 4. monitorizează parcurgerea programei şcolare la fiecare clasa si modul in care se realizează evaluarea elevilor la disciplina/disciplinelerespective;
  1. planifica si organizează instruirea practica aelevilor;
  1. implementeaza standardele de calitatespecificee;
  2. relizează si implementeaza proceduri de imbunatatire a calităţii activităţiididactice;
   1. monitorizează modul de desfasurare a evaluarilorNaţionale;

Art 6. Seful de comisie metodica are următoarele sarcini

 1. stabilesteatribuţiilesiresponsabilitatilefiecaruimembrualcomisiei;atributiadesefdecomisie metodica este consemnata in fisapostului;
  1. evalueaza, pe baza unor criterii de performanta stabilite la nivelul unităţii de învăţământ, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, activitatea fiecarui membru alcomisiei;
   1. propune participarea membrilor comisiei la cursuri deformare;
 2. raspundeinfatadirectorului,aconsiliuluideadministraţiesiainspectoruluişcolardespecialitate de activitatea profesionala a membrilorcomisiei;
 3. areobligaţiadeaparticipalaactiunileşcolaresiextraşcolareinitiateinunitateadeînvăţământ,cu acceptul conduceriiacesteia;
  1. efectueazaasistentelaore,conformplanuluimanagerialalcatedreisaulasolicitareadirectorului;
 4. elaboreaza, semestrial si lunar, la cererea directorului, informari asupra activităţii comisiei, pe care le prezintă in consiliulprofesoral;
  1. indeplineste orice alte atribuţii stabilite de consiliul deadministraţie.


Art 7 Sedintele comisiei metodice se tin lunar, dupa o tematica aprobata de directorul unităţii de învăţământ ori de cate ori directorul sau membrii comisiei considera ca este necesar.

Art 8. Dosarul comisiei metodice trebuie sa contina următoarele documente:

 1. tabel cu membrii comisiei (nume si prenume, funcţia, grad didactic, anul ultimei perfectionari, observatii);
  1. planulmanagerialanualsisemestrial(dupastructuraplanuluimanagerialaldirectorului);
 2. programul de activităţi, anual sisemestrial;
  1. responsabilitatile membrilor in cadrul comisieimetodice
 3. propunei pentru oferta educaţionala a Şcolii si strategia acesteia (obiective, finalitati, resurse materiale si umane), curriculum la deciziaŞcolii;
 4. lista cu material didactic existent in scoala pentru membrii comisiei si cu materiale propuse ase realiza)
  1. rapoartele de activitate asupra activităţii comisiei (semestrial sianual)
 5. propunerile pentru acordarea calificativelor pentru cadrele didactice din comisie, cu motivarea acestora;
  1. procese verbale incheiate la fiecare activitatedesfasurata;
 6. materialele realizate pentru fiecare activitate (referate, proiecte, planuri de lectie, planificari, proiectari,testedeevaluare,prelucrarearezultatelorlateste,fisedemuncaindependenta,softuri educaţionale realizateetc);
  1. tabel cu prezenta membrilor la activităţilecomisiei;
 7. dosarele rezultate in urma concursurilor şcolare sustinute la faza peŞcoala;
  1. procedurile si isntructiunile de lucruprimite;
 8. probele de evaluare initiala, semestrială si anuala (itemi, descriptori, centralizare si interpretare rezultate, plan demasuri);
  1. programele de pregatire suplimentara a elevilor (remediale si dedezvoltare);
  2. schemele orare aleclaselor;
 9. cv-urile membrilor comisieimetodice.
  1. copie dupa decizia emisa de director privind constituireacomisiei.

Art 9. Prezenta membrilor la activităţile comisiei este obligatorie, constituind unul dintre punctele din fisa postului; absenta nemotivata de la activităţile comisiei este considerata abatare disciplinara;

Art. 10. Din momentul aprobarii, se anuleaza orice alte prevederi existente la nivel de Şcoala legate de comisiile metodice si care contravin acestui regulament.


COMISIA METODICA DIRIGINTI

 

Art 1. Prezentul regulament de organizare si funcţionare este întocmit conform cu Legea Învăţământului nr 1/2011, Regulamentului de organizare si funcţionare a învăţământului preuniversitar aprobat prin OMEN 5079/2016

Art 2. Comisia metodica DIRIGINTI se constituie in modul următor:

 • la nivel de ciclu gimnazial, dupacumurmeaza

                      Ionita Anisoara                          

  Zanfir Cristina

 Golea Florentina

Dulceata Sorina

Caraiman Nicoleta

Serbu Catalina

Ingeaua Adriana

Art 3.Activitatea comisiei metodice este coordonata de responsabilul comisiei metodice, ales de către membri comisiei si validat de către consiliul de administraţie al scolii si se desfăşoara in conformitate cu acest regulament si PO13 – Procedura privind functionarea comisiilor metodice

Art 4.Tematica sedintelor este elaborata la nivelul comisiei metodice sub îndrumarea responsabilului, si este aprobata de direcorul unităţii de învăţământ.

Art 5. Atribuţiile comisiilor metodice sunt următoarele:

 1. stabileste modalitatile concrete de implementare a curriculumului naţional, adecvate specificeului unităţii de învăţământ si nevoilor educaţionale ale elevilor, in vederea realizarii potentialului maxim al acestora si atingerii standardelornaţionale
  1. elaboreazaofertadecurriculumladeciziascoliisiopropunespredezbatereconsiliuluiprofesoral;
 2. elaboreaza programe de activităţi semestriale si anuale, menite sa conduca la atingerea obiectivelor educaţionale asumate si la progresul şcolar alelevilor;
 3. consiliaza cadrele didactice debutante, in procesulde elaborare a proiectarii didactice si a planificarilorsemestriale;
  1. elaboreaza instrumentele de evaluare si denotare;
  2. analizează periodic performantele şcolare aelelevilor;
 4. monitorizează parcurgerea programei şcolare la fiecare clasa si modul in care serealizează evaluarea elevilor la disciplina/disciplinelerespective;
  1. planifica si organizează instruirea practica aelevilor;
  1. implementeaza standardele de calitatespecificee;
  2. relizează si implementeaza proceduri de imbunatatire a calităţii activităţiididactice;
   1. monitorizează modul de desfasurare a evaluarilorNaţionale;

Art 6. Seful de comisie metodica are următoarele sarcini:

 1. stabilesteatribuţiilesiresponsabilitatilefiecaruimembrualcomisiei;atributiadesefdecomisie metodica este consemnata in fisapostului;
 2. evalueaza, pe baza unor criterii de performanta stabilite la nivelul unităţii de învăţământ, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare, activitatea fiecarui membru alcomisiei;
  1. propune participarea membrilor comisiei la cursuri deformare;
 3. raspundeinfatadirectorului,aconsiliuluideadministraţiesiainspectoruluişcolardespecialitate de activitatea profesionala a membrilorcomisiei;
 4. are obligaţia de a participa la actiunile şcolare si extraşcolare initiate in unitatea de învăţământ, cu acceptul conduceriiacesteia;
  1. efectueazaasistentelaore,conformplanuluimanagerialalcatedreisaulasolicitareadirectorului;
 5. elaboreaza,semestrialsilunar,lacerereadirectorului,informariasupraactivităţiicomisiei,pecare le prezintă in consiliulprofesoral;
  1. indeplineste orice alte atribuţii stabilite de consiliul deadministraţie.


Art 7 Sedintele comisiei metodice se tin lunar, dupa o tematica aprobata de directorul unităţii de învăţământ ori de cate ori directorul sau membrii comisiei considera ca este necesar.

Art 8. Dosarul comisiei metodice trebuie sa contina următoarele documente:

 1. tabel cu membrii comisiei (nume si prenume, funcţia, grad didactic, anul ultimei perfectionari, observatii);
  1. planulmanagerialanualsisemestrial(dupastructuraplanuluimanagerialaldirectorului);
 2. programul de activităţi, anual sisemestrial;
  1. responsabilitatile membrilor in cadrul comisieimetodice
 3. propunei pentru oferta educaţionala a scolii si strategia acesteia (obiective, finalitati, resurse materiale si umane), curriculum la deciziascolii;
 4. lista cu material didactic existent in scoala pentru membrii comisiei si cu materiale propuse ase realiza)
  1. rapoartele de activitate asupra activităţii comisiei (semestrial sianual)
 5. propunerile pentru acordarea calificativelor pentru cadrele didactice din comisie, cu motivarea acestora;
  1. procese verbale incheiate la fiecare activitatedesfasurata;
  2. materialele realizate pentru fiecare activitate (referate, proiecte, planuri de lectie, planificari, proiectari,testedeevaluare,prelucrarearezultatelorlateste,fisedemuncaindependenta,softuri educaţionale realizateetc);
   1. tabel cu prezenta membrilor la activităţilecomisiei;
 6. dosarele rezultate in urma concursurilor şcolare sustinute la faza peŞcoala;
  1. procedurile si isntructiunile de lucruprimite;
 7. probele de evaluare initiala, semestrială si anuala (itemi, descriptori, centralizare si interpretare rezultate, plan demasuri);
  1. programele de pregatire suplimentara a elevilor (remediale si dedezvoltare);
  2. schemele orare aleclaselor;
 8. cv-urile membrilor comisieimetodice.
  1. copie dupa decizia emisa de director privind constituireacomisiei.

Art 9. Prezenta membrilor la activităţile comisiei este obligatorie, constituind unul dintre punctele din fisa postului; absenta nemotivata de la activităţile comisiei este considerata abatare disciplinara;

Art 10. Din momentul aprobarii, se anuleaza orice alte prevederi existente la nivel de scoala legate de comisiile metodice si care contravin acestui regulament.


Anexa 5 – Regulament de organizare şi funcţionare a Comisiei de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a implementării/dezvoltării sistemului de control intern/ managerial din cadrul Şcolii Gimnaziale ,,Constantin Teodorescu”Şoldanu, Călăraşi

Dispoziţii generale

Art.1. - În cadrul instituţiei funcţionează Comisia de elaborare, implementare, monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică a dezvoltării sistemului de control intern/ managerial, constituită prin decizia directorului şi denumită în continuare Comisia.

Art.2. - Scopul Comisiei îl constituie crearea şi implementarea unui sistem de control intern/managerial integrat în cadrul instituţiei, care să asigure atingerea obiectivelor instituţiei într- un mod eficient, eficace şieconomic.

Art.3. - Activitatea Comisiei se desfăşoară în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr.946/2005 pentru aprobarea Codului controlului intern, cuprinzând standardele de management/control intern la entităţile publice şi pentru dezvoltarea sistemelor de control intern/managerial, cu modificările şi completările ulterioare şi prezentului Regulament.

Structura organizatorică

Art.4. - Comisia este formată din 4 membrii dintre care un preşedinte şi un secretar.

Atribuţiile comisiei

Art.5. - Comisia are următoarele atribuţii:

 1. Elaborează programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al instituţiei, program care cuprinde obiective, acţiuni, responsabilităţi, termene, precum şi alte măsuri necesare dezvoltării acestuia, cum ar fi elaborarea şi aplicarea procedurilor formalizate pe activităţi şi perfecţionarea profesională respectând regulile minimale de management, conţinute în standardele de control intern, aprobate prin Ordinul ministrului finanţelor publice nr.946/2005, cu modificările şi completările ulterioare, particularităţile organizatorice şi funcţionale ale instituţiei, personalul şi structura acestuia, alte reglementări şi condiţiispecificee.
 2. Supune aprobarii conducătorului instituţiei programul de dezvoltare a sistemului de control intern/managerial al instituţiei, în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei  decizii.
 3. Urmăreşte realizarea şi asigură actualizarea programului de dezvoltare a sistemului de control intern/ managerial ori de căte ori estenevoie.
  1. Monitorizeazăşievalueazăanualrealizareaobiectivelorgeneralealeinstituţiei.
 4. Urmăreşte şi îndrumă compartimentele din cadrul instituţiei în vederea elaborării programelor de dezvoltare, în realizarea şi actualizarea acestora şi/sau în alte activităţi legate de controlul intern/managerial.
 5. Primeşte, trimestrial, de la compartimentele instituţiei informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemelor/subsistemelor proprii de control managerial intern, în raport cu programele adoptate, precum şi referiri la situaţiile deosebite observate şi la acţiunile de monitorizare, coordonare şi îndrumare, întreprinse în cadrulacestora.
  1. Evaluează şi avizează procedurile elaborate în cadrulinstituţiei.
 6. Prezintă conducătorului instituţiei, ori de câte ori este necesar, dar cel puţin trimestrial, informări referitoare la progresele înregistrate cu privire la dezvoltarea sistemului de control  intern/managerial, în raport cu programul adoptat, la acţiunile de monitorizare, coordonare şi îndrumare metodologică întreprinse, precum şi la alte probleme apărute în legătură cu acest domeniu.


Organizarea şedinţelor şi luarea deciziilor

Art.6. - (1) Comisia se întruneşte la convocarea preşedintelui, transmisă cu cel puţin 5 zile înainte de data şedinţei, o dată pe trimestru sau ori de câte ori se consideră necesar.

 1. Şedinţele sunt conduse de către preşedintele Comisiei iar în caz de indisponibilitate acesta deleaga, în scris, unînlocuitor.
  1. Absenţa de la şedinţe se motivează în scris către preşedinteleComisiei.
 2. In situaţiile prevăzute la alin. (3), membrul Comisiei are obligaţia de a delega, în scris, un înlocuitor din compartimentulsău.
 3. La solicitarea Comisiei, la şedinţele sale pot participa şi alte persoane din cadrul unităţii a căror contribuţie este necesară în realizarea atribuţiilor Comisiei.
  1. Solicitările Comisiei, adresate în contextul alin.(5), reprezintă sarcini deserviciu.

Art.7 - (1) Comisia îşi desfăşoară activitatea în prezenţa tuturor membrilor săi sau delegaţilor, după caz.

 1. Hotărârile Comisiei se iau prin votul majorităţiiparticipanţilor.
  1. În cazul în care se constată egalitate de voturi, votul preşedintelui estehotărâtor.
 2. Procesul verbal al şedinţei, redactat de către secretarul Comisiei şi semnat de către toţi participanţii la şedinţă, va fi numerotat şi arhivat laComisie.

Atribuţiile preşedintelui Comisiei SCIM

Art.8. - (1) Convoacă şi conduce şedinţele Comisiei şi coordonează activitatea secretariatului.

 1. Urmăreşte respectarea termenelor decise de către Comisie şi decide asupra măsurilor care se impun pentru respectarealor.
 2. Propune ordinea de zi şi acordă cuvântul în şedinţe, în vederea asigurării disciplinei şi bunei desfăşurări aşedinţelor.
 3. Decide asupra participării la şedinţele Comisiei a altor reprezentanţi din compartimentele instituţiei, a căror participare este necesară pentru clarificarea şi soluţionarea problemelorspecificee.
 4. Face propuneri asupra constituirii de subcomisii sau grupuri de lucru pentru desfăşurarea de activităţi cu caracter specifice din cadrulComisiei.
 5. Acordă avizul de conformitate pentru hotărârile Comisiei, informările, evaluările şi raportările întocmite deComisie.
 6. Asigură transmiterea, în termenele stabilite, a informărilor/raportărilor întocmite în cadrul Comisiei către părţile interesate în conformitate cu prevederile Ordinului ministrului finanţelor publice nr. 946/2005, cu completările şi modificărileulterioare.

Atribuţiile secretariatului Comisiei

Art.9. - (1) Organizează convocarea şedinţelor Comisiei la solicitarea preşedintelui acesteia, .

 1. Pregăteşte documentele necesare desfăşurării şedinţei şi le transmite membrilor, în format scris sau electronic, cu cel puţin 2 zile înainte de şedinţeleComisiei.
 2. Întocmeşte procesele verbale ale şedinţelor şi asigură redactarea rapoartelor Comisiei şi a altor documentespecificee.
 3. Asigură diseminarea dispoziţiilor Comisiei şi serveşte drept punct de legătură în vederea bunei comunicări dintre compartimentele instituţiei şiComisie.
  1. Semnalează Comisiei situaţiile de nerespectare a hotărâriloracesteia.
 4. Asigură, din punct de vedere tehnic şi metodologic, monitorizarea, organizarea, distribuirea şi arhivarea procedurilor desistem/operaţionale.
  1. Duce la îndeplinire dispoziţiile preşedinteluiComisiei.
  2. Realizează evidenţa şi păstrarea documentelorComisiei.


 

 

Dispoziţii finale

Art.10. - Comisia cooperează cu compartimentele din cadrul instituţiei în vederea creării unui sistem integrat de control intern/managerial.

Art.11. - (1) Calitatea de membru al Comisiei încetează în următoarele situaţii:

 1. încetarea raporturilor de serviciu în condiţiilelegii;
 2. revocare, prin decizie a conducătorului instituţiei, atunci când persoana în cauză încalcă prevederile legii sau ale prezentului Regulament, ori se află în imposibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile.
 3. In situaţia în care un membru al Comisei absentează nemotivat de la trei şedinţe consecutive şi Comisia propune în urma votului majorităţii revocareasa.
 4. In cazul în care unul dintre membrii Comsiei pierde această calitate, în condiţiile prevăzute la art. 11 alin (1) şi (2), conducătorul instituţiei numeşte un nou membru al Comisiei în termen de 5 zile lucrătoare.

Art.12. - Respectarea prevederilor prezentului Regulament reprezintă atribuţie de serviciu pentru membrii Comisiei.

Art.13. - Prezentul Regulament poate fi modificat la propunerea majorităţii membrilor Comisiei.

Art.14. - Orice modificare a Regulamentului se aprobă prin decizie a conducătorului instituţiei.

Anexa 6 – REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCŢIONARE COMISIA CURRICULUM

 

Capitolul I – Dispozitii generale

Art. 1 Prezentul regulament este elaborat in concordanta cu Legea 1/2011 cu completările si modificările ulterioare, cu OM 5079/2016 si cu Regulamentul de organizare si funcţionare al Şcolii Gimnaziale “Constantin Teodorescu” Şoldanu.

Art. 2 Acest regulament este parte integranta a Regulamentului de organizare si funcţionare a Şcolii Gimnaziale “Constantin Teodorescu” Şoldanu, contituindu-se ca anexa a acestuia.

Art. 3 (1) Comisia pentru curriculum este formata din repsonsabilii de comisii metodice din

Şcoala.

 1. Componenta comisiei pentru curriculum este următoarea:

-Botea Alexandru-presedintele comisiei

-Popescu Nicoleta– repsonsabil comisia metodica învăţământ preşcolar

-Deaca Valentina  si Pitoi Georgeta – repsonsabili comisii metodice învăţământ primar

-Serbu Catalina– responsabil comisia metodica Limba si comunicare

-Ingeaua Adriana – responsabil comisia metodica Matematica si stiinte

-Dulceata Sorina – responsabil comisia metodica Om,societate,arte si ed.fizica

Art. 4 Consituirea comisiei si stabilirea responsabilului si secretarului se realizează prin decizia directorului, in baza hotărârii consiliului de administraţie al scolii.

Art. 5 (1) Sedintele comisiei se tin lunar sau de cate ori se considera necesar de către director sau responsabilul de comisie.

 1. Prezenta la sedintele comisiei este obligatorie; absenta nemotivata de la mai mult de doua sedinteatrageanulareadecizieideresponsabildecomisiemetodicasiexcludereadincomisie.
  1. Anuntarea sedintelor se face pe baza deconvocator.

Art. 6 In prima sedinta, se vor stabili sarcinile specifice pentru ceilalti membri ai comisiei.

Capitolul II – Atribuţii

Art. 7 Comisia pentru curriculum are următoarele atribuţii:

 1. asigură documentele curriculare oficiale (planuri-cadru, programe şcolare, ghiduri metodologice, manualetc.);
  1. asigură aplicarea planurilor-cadru de învăţământ prin oferta curriculara aŞcolii;
 2. se ingrijeste de asigurarea bazei logistice pentru activităţile curricular siextracurriculare;
 3. asigură organizarea si desfasurarea evaluarilor naţionale la clasa a II a, a IV a, a VI a si a VIII a, examenelor de corigenta si de inchiere corecta a situaţiilorşcolare;
  1. aplica procedura de stabilire aCDS-optional;
 4. asigurăfundamantareadezvoltariilocaledecurriculumpebazaexperientei,resurselorlocalesia specificeuluicomunitar;
  1. participa la realizarea ofertei educaţionale ascolii;
   1. asigurăconsultareasiconsiliereacadrelordidacticeindomeniulcurricular;
   2. asigură coerenta dintre curriculumul nationa necesitatilelocale;
 5. asigură coordonarea dintre diferitele discipline si rezolva conflictele din domeniul curricular dintre profesori si discipline in interesul elevului si alscolii;
  1. monitorizează respectarea planurilor-cadru si programelorşcolare;
  2. avizează schemele orare aleclaselor;

Art. 8 Dosarul comisiei metodice trebuie sa cuprinda:

 1. copie dupa decizia de numire acomisiei;
  1. planurile-cadru si OM prin care suntaprobate;
 2. OM pentru programele şcolare de pe care se lucreaza inscoala;
 3. programele şcolare pentru clasele primare si gimnaziale si precizarile pentru educatia preşcolara (in formatdigital);
  1. schemele orare aleclaselor;
  2. centralizator CDS – disciplina optional, la nivel descoala;
    1. chestionarele aplicate elevilor/părinţilor pentru disciplinaoptional;
    2. fisele de avizare a diciplinelor optionale (vizate de CA, director si inspectorulde specialitate);
     1. programele şcolare pentru disciplineleoptionale;
      1. suportul de curs pentru disciplineleoptionale;
    3. hotararile Consiliului de administraţie pentru aprobarea disciplinelor optionale, a programelor şcolare si a suporturilor de curs pentru disciplinaoptionala;
     1. chestionare privind satisfactia beneficiarilor privindCDS;
     2. rezultate la evaluarile la clasa a VIIIa;
     3. planul managerial alcomisiei;
     4. programul deactivităţi;
     5. procese verbale ale sedintelorcomisiei;
 4. adreseprimite
  1. procedurespecificee

Capitolul III – Mandatul comisiei

 

Art. 9 Mandatul comisiei este de un an.

Art. 10 Incetarea mandatului de membru al comisiei poate aparea in următoarele situaţii:

 1. demisiadinproprieinitiativa,conditionatfiinddeaprobareadirectorului;inaceastasituaţiese pierde si calitatea de responsabil al comisieimetodice;
  1. schimbarea din funcţia de responsabil de comisiemetodica;
 2. absenta nemotivata de la cel mult doua sedinte ale comisieimetodice;

Art. 11 Din momentul aprobarii acestui regulament, acesta devine parte componenta a Regulamentului de organizare si funcţionare al Şcolii Gimnaziale “Constantin Teodorescu”Şoldanu si devine obligatoriu pentru toti membrii comisiei.

Anexa 7 – REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCŢIONARE al COMISIEI PENTRU PERFECTIONARE SI FORMARE CONTINUA

Capitolul I – Dispozitii generale

Art. 1 Prezentul regulament este întocmit in conformitate cu art. 80, alin (1) din OMEN 5079/2016 cu OMEN 5561/2011 si OM 3129/2013 si cu Regulamentul de organizare si funcţionare al Şcolii Gimnaziale “Constantin Teodorescu” Şoldanu.

Art. 2 Acest regulament este parte integranta a Regulamentului de organizare si funcţionare a Şcolii Gimnaziale “Constantin Teodorescu” Şoldanu, contituindu-se ca anexa a acestuia.

Art. 3 Comisia pentru perfectionare si formare continua este formata din:

-Techer Liliana – repsonsabil comisie

-Iordan Georgeta

-State Anisoara

Art. 4 Consituirea comisiei si stabilirea responsabilului se realizează prin decizia directorului, in baza hotărârii consiliului de administraţie al scolii.

Art. 5 (1) Sedintele comisiei se tin lunar sau de cate ori se considera necesar de către director sau responsabilul de comisie.

 1. Prezenta la sedintele comisiei este obligatorie; absenta nemotivata de la mai mult de doua sedinte atrage pierderea dreptului de membru alcomisiei;
 2. In cazul in un cadru didactic isi pierde calitatea de membru, directorul unităţii de învăţământ va emite o alta decizie prin care numeste altmembru;

(3) Anuntarea sedintelor se face pe baza de convocator.

Art. 6 In prima sedinta, se vor stabili sarcinile specificee pentru ceilalti membri ai comisiei.

Capitolul II – Atribuţii

 

Art. 7 Comisia are următoarele atribuţii:

 1. identificareanevoilordeformaresiperfectionareacadrelordidacticepentruanulşcolarincurs;
  1. colaborarea cu conducerea școli în proiectarea, cordonarea și derularea unor programe deformare adresate cadrelor didactice din școală;
 2. monitorizarea tuturor cadrelor didactice cu nevoi de formare pe anumite componente instructiv-educative;
 3. monitorizarea tuturor cadrelor didactice implicate în anumite programe și cursuride perfecționare și formarecontinuă;
 4. identificareaunornoiprogrameșiproiectedestinateperfecționărișiformaricontinueacadrelor didactice dinșcoală;
  1. participarea la cursuri de formare pe proiecte și programecomunitare;
 5. elaborareaunorscurteinformărișirapoarteperiodiceprivindperfecționareașiformareacontinuă a cadrelor didactice dinșcoală;
 6. monitorizarea progresului în plan instructiv-educativ și școlar în urma participări cadrelor didactice la programele și cursurile deformare.

Art. 8 Responsabilul comisiei de perfectionare si formare continua are următoarele atribuţii:

 1. Informare
 2. se documenteaza privind legislatia in vigoare referitoare la perfectionarea/formarea continua a personalului didactic dinŞcoala;
  1. se documentează privind legislaţia în vigoare referitoare la perfecţionarea/ formarea continuăa personalului didactic din învăţământulpreuniversitar  accesibilizează şi facilitează accesul la informaţie pentru toate cadrele didactice din unitatea de învăţământ
  2. consultă zilnic site-ul ISJ- pagina inspectorului pentru perfecţionare şi informează personalul didactic din şcoală cu privire la noutăţile apărute pe site, concomitent cu recomandareaconsultării site-ului de către toate cadreledidactice
  3. diseminează toate informaţiile din domeniu referitoare la perfecţionarea/ formarea continuăa personalului didactic din învăţământulpreuniversitar
  4. informeazăcadreledidacticedinunitateadeînvăţământprivindinformaţiilepecaretrebuiesăle transmită comisiei pentru perfecţionare/formare continuă dinşcoală
  5. realizează informări asupra activităţilor de perfecţionare/formare continuă a cadrelor didactice în cadrul CP şi CA dinşcoală
 3. întocmeşte rapoarte referitoare la domeniul de responsabilitate către inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resursei umane din cadrul ISJ şi echipa managerială a instituţiei de învăţământ, spre informareaacestoraprivindactivitateadeperfecţionare/formareacontinuăacadrelordidacticedin unitatea deînvăţământ
  1. întocmeşte diferite tipuri de statistici solicitate de ISJ Călărași sau MEN, referitoare la activitatea de perfecţionare/formare continuă şi transmite, în timp util inspectoratului şcolar, împreună cu directorul unităţii de învăţământ statisticileîntocmite.
   1. Organizare/coordonare
 4. alcătuieşte baza de date privind situaţia perfecţionării prin grade didactice şi alte modalităţi de perfecţionarea/formareacontinuă,perfecţionareaodatăla5ani(curespectareametodologieide formare continuă) şi cursuri de formare continuă a cadrelor didactice din unitatea de învăţământ (macheta se află postată pe site-perfectionare)
 5. întocmeşte pentru fiecare cadru didactic, o Fişă individuală de formare continuă (modelpostat pe site-perfectionare), fişă care va fi actualizată anual şi va fi inclusă în dosarul Comisiei pentru perfecţionare/formare continuă a cadrelor didactice, constituită la nivelulşcolii.

(informaţiile legate de nevoile de formare identificate şi stabilite la nivelul unităţii de învăţământ vor fi aduse la cunoştinţa CCD Călărași şi consemnate în rapoartele de activitate).

 1. coordonează, la solicitarea conducerii şcolii, monitorizarea impactului produs de programelede formare continuă asupra calităţii educaţiei.
 2. promovează la nivelul şcolii, împreună cu echipa managerială, oferta CCD cuprinzând cursurile de formare continuă pentru anul şcolar în curs, orientând cadrele didactice spre acele cursuri deformare care vin în întâmpinarea nevoilor de formare identificate la nivelul şcolii, în vederea asigurării calităţii educaţiei .
 3. coordonează şi monitorizează, împreună cu echipa managerială a şcolii,activitatea catedrelor/comisiilor metodice din cadrul unităţii deînvăţământ.
  1. Consiliere siconsultant
  2. consiliază cadrele didactice din şcoală pe probleme de perfecţionare/formare continuă şi colaborează cu echipa managerială a şcolii pe această problematică.
  3. solicită consiliere/consultanţă, atunci când consideră necesar, inspectorului pentru dezvoltarea resursei umane din cadrul ISJCălărași.
  4. facilitează comunicarea intercolegială la nivelul şcolii, formarea şi dezvoltarea unei culturi organizaţionale specificee, relaţionarea şcolii cu alte instituţii şi organizaţii, cu scopul asigurării unei imagini pozitive a şcolii în comunitate şi la niveluljudeţului.
  5. deprinde şi foloseşte tehnica observării şi analizei lecţiilor/ activităţilor susţinute de cadrele didactice, cu scopul îmbunătăţirii procesului de predare/învăţare/evaluare, prin consilierecolegială.
   1. Formare
 4. participă la activităţile de perfecţionare/formare continuă organizate la diferite niveluri- ISJ, CCD, universităţi, colegii, asociaţii sau ONG-uri ce au ca scop îmbunătăţirea perfecţionarii/formării continue a cadrelordidactice
  1. realizează, în colaborare cu echipa managerială, activităţi de diseminare a informaţiilor primate în cadrulcursurilordeformarecontinuă,instruirilor,întâlnirilororganizatedediferiteinstituţiiabilitate îndomeniu.
   1. Monitorizare
   2. realizează,împreunăcuechipamanagerialăaşcolii,monitorizareaparticipăriicadrelordidacticela activităţile de perfecţionare/formare continuă organizate la nivelul unităţiişcolare.
   3. monitorizează, împreună cu echipa managerială a şcolii, activităţile desfăşurate la nivelul şcolii în scopul promovării bunelor practici.
   4. monitorizează, împreună cu echipa managerială a şcolii, parcursul în vederea perfecţionării prin grade didactice pentru tot personalul didactic din unitatea de învăţământ şi înformează, în scris, inspectorul şcolar pentru dezvoltarea resursei umane din cadrul ISJ Călărași privind cadreledidactice care nu mai îndeplinesc condiţiile legale pentru obţinerea gradelor didactice (de vechime, concedii fără plată, concedii creştere copil, sancţiuni, calificativ necorespunzătoretc.)
    1. Evaluare
 5. Realizează, împreună cu echipa managerială a şcolii, evaluarea activităţii deperfecţionare/formare continuă:

-de proces- pentru programele de perfecţionare/ formare continuă aflate în derulare la nivelul unităţii de învăţământ

-de produs, pentru produsele finale ale formării continue, reflectate în activitatea didactică;

-de valorizare a bunelor practice  popularizează rezultatele evaluării realizată, la nivelul colectivului didactic, în cadrul CA şi CP, în vedereaidentificăriiunorsoluţiipentruîmbunătăţireaactivităţiideperfecţionare/formarecontinuă şi a calităţii educaţiei la nivelul unităţii deînvăţământ.

Art. 9 Dosarul comisiei perfectionare si formare continua trebuie sa cuprinda:

 1. copie dupa decizia de constituire acomisiei;
  1. fisa de atribuţii a responsabilului comisiei de perfectionare/formarecontinua;
 2. responsabilitatile membrilorcomisiei;
 3. acte normative sau extrase din cadrul acestora cuprinzand prevederile legislative care reglementeazaactivitateadeperfectionare/formarecontinuaacadrelordidacticedinînvăţământul preuniversitar (in format letric sau/sidigital);
  1. materiale informative transmise de ISJ Călăraşi sau deMEN;
 4. plan managerial anual al comisiei elaborate in corelatie cu obiectivele referitoare la activitateade perfectionare/formarecontinuastabiliteprinplanulmanagerialalunităţiideînvăţământ;
 5. plan operaţional al desfasurarii activităţii de perfectionare/formare continua la nivelul unităţii de învăţământ;
  1. fise individuale de formarecontinua;
  2. bazadedateprivindperfectionarea/formareacontinuaacadrelordidacticeinultimii5ani;
 6. chestionare, ghiduri de interviuri etc. pentru identificarea nevoilor de perfectionare/formare continua a cadrelor didactice din unitatea de învăţământ, insotite de prelucrari ale acestora si concluziirezultateinurmaanalizeiinformaţiiloroferitedeacesteinstrumente;planuridedezvoltare personala elaborate de cadreledidactice;
  1. planul instituţional de formareprofesionala;
 7. listapersonaluluididacticpropuspentruperfectionareaperiodicaodatala5ani(stabilitainurma analizei activităţii de prefectionare/formare continua a fiecarui cadru didactic dinscola)
 8. tabel nominal cuprinzand cadrele didactice incadrate in unitatea de învăţământ cu mentionarea următoarelor informaţii: statutul cadrului didactic in Şcoala, incadrarea, gradul didactic, vechimea in învăţământ;
 9. tabel nominal cuprinzand cadrele didactice inscrise la grade didactice (nume si prenume-cu mentiuneanumeuluiavutinaintedecasatorie,graduldidacticlacareesteinscris,specializarea,seria in care este inscris, central de perfectionare, observatii);
  1. tabel nominal cuprinzand cadrele didactice inscrise la definitivat (daca estecazul);
  2. informariprivindactivitateadeperfectionare/formarecontinuadinŞcoalaprezentateinCpsauCA;
 10. raport de activitate semestrial si anual privind activitatea de perfectionare/formare continua desfasurata de comisie la nivelulŞcolii;
  1. procese-verbale de la activităţilecomisiei.

Capitolul III – Mandatul comisiei

 

Art. 10 Mandatul comisiei este de un an.

Art. 11 Incetarea mandatului de membru al comisiei poate aparea in următoarele situaţii:

a) demisia din proprie initiativa, conditionat fiind de aprobarea directorului

 1. absenta nemotivata de la cel mult doua sedinte ale comisieimetodice;

Art. 12 Din momentul aprobarii acestui regulament, acesta devine parte componenta a Regulamentului de organizare si funcţionare al Şcolii Gimnaziale “Constantin Teodorescu”Şoldanu si devine obligatoriu pentru toti membrii comisiei.

Anexa 8 – REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCŢIONARE A CEAC

 

CAPITOLUL I – Dispoziţii generale

Art. 1. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii (C.E.A.C.) este un organism de  asigurare internă a calităţii educaţiei furnizate de Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” Şoldanu, judetul Călăraşi, înfiinţată în baza următorului cadru legal:

 • Legea Nr. 87/2006 pentru aprobarea OUG Nr. 75/2005, privind asigurarea calităţii, Art.(11) şi Art.(12);
 • Regulamentul de organizare şi funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar, aprobat prin OMEC Nr.5079/2016;
 • Strategia descentralizării învăţământului preuniversitar, aprobată prin Memorandum în Şedinţa de Guvern din 20 decembrie2005.

Art. 2. Activităţii specificee C.E.A.C. i se va aloca un spaţiu destinat.

Art.3. Misiunea comisiei este de a efectua evaluarea internă a calităţii serviciilor educaţionale oferite de Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” Şoldanu, judetul Călăraşicu scopul de:

 • a atesta capacitatea fiecărei structuri furnizoare de educaţie de a satisface aşteptările beneficiarilor şi standardele de calitate, prin activităţi deevaluare;
 • a asigură protecţia educabililor şi a părinţilor acestora, prin selectarea programelor menite să asigure informaţii sistematice, curente şi credibile din domeniul ştiinţeloreducaţiei;
 • acontribuiladezvoltareaunei culturiinstituţionaleacalităţiiînînvăţământulpreuniversitar;
 • a îmbunătăţi calitatea întregii activităţi dinşcoală;
 • a asigură informarea şi evaluarea gradului de satisfacţie a tuturor actorilor educaţionali (elevi, părinţi, cadre didactice, corp profesoral, personal didactic şi auxiliar, comunitatea localăetc.);
 • a revizui şi optimiza politicile şi strategiile educaţionale la nivelul instituţiei deînvăţământ.

Art.4 . Rolul Comisiei pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii:

 • Realizează evaluarea internă, multicriterială, a instituţiei de învăţământ, a măsurii în care aceasta şi programul său îndeplinesc standardele decalitate;
 • Coordonează aplicarea procedurilor şi activităţilor de evaluare şi de asigurare acalităţii;
 • Implementează sistemul de management alcalităţii;
 • Elaborează Rapoarte de evaluare internă privind calitatea educaţiei furnizate de Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” Şoldanu, judetul Călăraşipe bazastandardelor;
 • Evaluează, analizează şi propune conducerii şcolii acţiuni corective continue, bazate pe selectarea şi adoptarea celor mai potrivite proceduri, precum şi pe selectarea şi aplicarea standardelor de referinţă cele mairelevante.

Art.5. Responsabilitatea principală a comisiei este îmbunătăţirea calităţii educaţiei prin stabilirea unor acţiuni şi mecanisme instituţionale şi procedurale în direcţia dezvoltării capacităţii de elaborare, planificare şi implementare a programelor de studiu, menite să satisfacă aşteptărilebeneficiarilor.

CAPITOLUL AL II-LEA – Structură organizatorică şi funcţionare

Art.6. (1). Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii din Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” Şoldanu, judetul Călăraşieste alcătuită din 5 membri şi un coordonator.

 1. Conducerea operativă a Comisiei este asigurată de către Gavrila Daniela, profesor pentru invatamantul primar;
 2. Membrii comisiei nu pot îndeplini funcţia de director sau director adjunct în această instituţie de învăţământ, cu exceptia persoanei care asigură conducereaoperativa.
  1. Componenţa Comisieicuprinde:
 • un coordonator, de regula director sau prin delegarea sarcinilor către un alt cadru didactic  prin decizieinternă;
 • un reprezentant al corpului profesoral, ales prin vot secret de Consiliul profesoral; Caraiman Nicoleta, Iordan Georgeta, Pitoi Georgeta
 • un reprezentant al Comitetului Reprezentativ al Părinţilor –Maldes Ionut
 • un reprezentant al sindicatului; Serbu Catalina
 • un reprezentant al Consiliului local; Tanase Ionel

Art. 7. Selecţia reprezentanţilor corpului profesoral va respecta următoarea procedură:

 • Apelul către cadrele didactice din şcoală şi comunicarea condiţiilor pe care trebuie să le îndeplinească - se afişează la locvizibil.
 • Cadrele didactice interesate depun o scrisoare de intenţie, însoţită de Curriculum-vitae şi Memoriu deactivitate.
 • Candidaţii se prezintă în Consiliulprofesoral.
 • Consiliul profesoral alege, prin vot secret, reprezentanţii înComisie.
 • Se comunicărezultatele.

Art. 8. (1). Durata mandatului Comisiei este de 4 ani, dar componenţa poate fi modificată, dacă este necesar.

 1. Încetarea calităţii de membru în C.E.A.C. se poate realiza în următoarelecondiţii:
 • la cerere;
 • în urma retragerii votului de încredere acordat de către Consiliulprofesoral;
 • în cazul neîndeplinirii sarcinilorasumate;
 • prin absenţa nejustificată de la două şedinţe consecutiv sau de la trei şedinţe într-un  ancalendaristic;
 • dacă se află în imposibilitatea de a-şi îndeplini atribuţiile, din diverse motive, pe o perioadă mai mare de 90 dezile;
 • la săvârşirea oricăror fapte de natură să atragă răspunderea disciplinară sau penală, cu repercursiuni asupra prestigiului unităţii de învăţământ, IŞJ Călăraşi, MEN şi/sau ARACIP, dupăcaz.

Art. 9. Comisia se întruneşte în şedinţă lunara, conform graficului, respectiv în şedinţă extraordinară, ori de câte ori este cazul.

Art. 10. În îndeplinirea atribuţiilor sale, C.E.A.C. adoptă hotărâri prin votul a cel puţin două treimi din numărul membrilor prezenţi. Hotărârile se fac publice.

CAPITOLUL AL III-LEA – Atribuţiile C.E.A.C.

 

Art. 11. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii are următoarele atribuţii generale:

 • Realizează propriul program de activitate, care va sta la baza îndeplinirii rolului, misiunii şi atribuţiilor care le revin, în baza legii şi a prevederilor prezentuluiRegulament.
 • Întocmeşte semestrial şi anual propriul Raport de activitate, pe care îl va prezenta în Consiliul profesoral şi Inspectoratului Şcolar Judeţean Călăraşi, departamentul evaluare instituţională şi asigurarea calităţii, la termenelestabilite
 • Coordonează, monitorizează şi evaluează aplicarea procedurilor şi activităţilor  de autoevaluare instituţională privind calitatea serviciilor educaţionale furnizate de instituţia de învăţământ, aprobate de conducerea acesteia, conform domeniilor şi criteriilor prevăzute de legislaţia în vigoare (conform următoarelor domenii şicriterii):
 1. Capacitatea instituţională (rezultată din organizarea internă  şi  infrastructura disponibilă, definită prin criteriile: structuri instituţionale, administrative şi manageriale; baza materială; resurseumane).
 2. Eficacitatea educaţională (rezultată din mobilizarea resurselor disponibile, în scopul obţinerii rezultatelor aşteptate ale învăţării, definită prin criteriile: conţinuturile programelor de studiu; rezultatele învăţării; activitatea metodică; activitatea financiară a unităţii)
 3. Managementul calităţii, concretizat în următoarele criterii: strategii şi proceduri pentru asigurarea calităţii; proceduri privind iniţierea, monitorizarea şi revizuirea periodică a programelor aplicate prin CDŞ/CDL şi a activităţilor desfăşurate; proceduri obiective şi transparente de evaluare a rezultatelor învăţării; baza de date, actualizată sistematic, referitoare la asigurarea internă a calităţii; transparenţa informaţiilor de interes public  cu privire la programele e studii şi, după caz, certificate, diplome şi calificări oferite; funcţionalitatea structurilor de asigurare a calităţii, conformlegii.
 • Elaborează anual un Raport de evaluare internă privind calitatea serviciilor educaţionale furnizate de unitatea de învăţământ. Raportul este adus la cunoştinţa beneficiarilor prin afişare/publicare şi este pus la dispoziţia evaluatoruluiextern.
 • Formulează propuneri de îmbunătăţire a calităţii educaţiei, pe care le prezintă conducerii instituţiei.
 • Aduce la îndeplinire propunerile venite din partea IŞJ Călăraşi, MEN şi/sau ARACIP, privind măsurile de îmbunătăţire şi asigurare a calităţii în învăţământulpreuniversitar;
 • Cooperează cu: Inspectoratul Şcolar Judeţean Călăraşi, cu Agenţia Română pentru Asigurarea Calităţii în Învăţământul Preuniversitar (ARACIP), cu alte agenţii şi organisme abilitate sau instituţii similare din ţară ori din străinătate, potrivitlegii.
 • În funcţie de activităţile derulate, în cadrul C.E.A.C. se pot constitui şi alte echipe de lucru speciale.

Art. 12. Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii are următoarele atribuţii specificee:

 • Defineşte, în mod explicit, valorile, principiile şi indicatoriicalităţii.
 • Construieşte, prin participare şi dezbatere, consensul tuturor purtătorilor de interese (elevi, părinţi, cadre didactice, angajatori, administraţie locală, alţi reprezentanţi ai comunităţii) în privinţa valorilor, principiilor şi indicatorilor decalitate.
 • Asigură respectarea, în toate procedurile curente de funcţionare şi dezvoltare, a valorilor, principiilor şi indicatorilorconveniţi.
 • Evaluează impactul tuturor proceselor (inclusiv şi mai ales al procesului de învăţământ) şi al activităţilor desfăşurate în şcoală asupra calităţii oferite şi raportează în faţa autorităţilor şi a comunităţii asupra modului în care a fost asigurătăcalitatea.
 • Propune măsuri de optimizare/creştere/dezvoltare a calităţii educaţiei oferite de instituţia de învăţământ – la nivel conceptual, al principiilor, indicatorilor, standardelor privind calitatea, dar şi a procedurilor curente care privesc funcţionarea şi dezvoltarea şcolii.
 • Deţine toate materialele informative despre sistemul de management al calităţii transmise în sistem şi are obligaţia de a prelucra informaţia primită şi de a o disemina tuturorbeneficiarilor.

Art. 13. Coordonatorul Comisiei va stabili atribuţiile fiecărui membru.

Art. 14. În urma consultării membrilor comisiei, coordonatorul va stabili măsurile ce vor fi adoptate în urma constatării unor abateri sau neîndeplinirii atribuţiilor ce revin fiecăruia.

CAPITOLUL AL IV-LEA – Atribuţiile coordonatorului C.E.A.C.

Art. 15 (1) Coordonatorul asigură conducerea executivă a comisiei, conducerea operaţivă fiind realizată de directorul unităţii de învăţământ.

 1. În îndeplinirea atribuţiilor sale, coordonatorul emite hotărâri, note de sarcini, semnează documentele, adresele, comunicările care urmăresc îndeplinirea sarcinilor de asigurare a calităţii. Acestea vor fi semnate/vizate şi de conducerea operaţivă a unităţii deînvăţământ.
  1. Coordonatorul C.E.A.C. are următoarele atribuţiiprincipale:
 • Reprezintă comisia în raporturile cu conducerea unităţii de învăţământ, IŞJ Călăraşi, MEN, ARACIP, cu celelalte autorităţi publice, cu persoane fizice sau juridice din ţară şi străinătate, cu orice instituţie sau organism interesat de domeniul de activitate al comisiei, cu respectarea prevederilor legale în acestsens;
 • Stabileşte sarcinile membrilorcomisiei;
 • Realizează informări către conducerea unităţii şcolare, IŞJ Călăraşi, MEN, ARACIP, privind monitorizarea, consilierea şi îndrumarea la nivelul şcolii, pe baza standardelor, standardelor  de referinţă, precum şi a standardelor proprii specificee şi propun măsuriameliorative;
 • Elaborează sinteze anuale ale rapoartelor de autoevaluare a unităţii de învăţământ şi ale activităţii desfăşurate prin inspecţie şcolară şi de evaluare instituţională de către IŞJ Călăraşi, pe care le înaintează conducerii unităţii, Consiliului de administraţie, Consiliului profesoral, IŞJ, direcţiilor de specialitate din cadrul MEN, cât şiARACIP;
 • Aprobă evaluarea anuală a performanţelor profesionale ale personalului din cadrulcomisiei;
 • Îndeplineşte orice alte atribuţii stabilite în sarcina sa de către conducerea unităţii, IŞJ Călăraşi, MEN,ARACIP.

CAPITOLUL AL V-LEA – Dispoziţii finale

 

Art. 16. Orice control sau evaluare externă a calităţii se va baza pe analiza raportului de evaluare internă a activităţii din unitatea de învăţământ.

Art. 17. Prezentul regulament de organizare şi funcţionare poate fi modificat, completat şi/sau îmbunătăţit în funcţie de necesităţile ivite pe parcursul activităţii, cu aprobarea Consiliului de Administraţie al şcolii.

Art. 18. Regulamentul va fi adus la cunoştinţa membrilor comisiei, cadrelor didactice, elevilor, părinţilor, autorităţilor locale, comunităţii şi va fi afişat în loc vizibil.

Anexa 9 – REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCŢIONARE AL CONSILIULUI ŞCOLAR AL ELEVILOR

 

Art. 1 Prezentul regulement este întocmit in conformitate cu OMEN 5079/2014 si cu OM 4472/2016 – Statutul elevului.

Art. 2 Consiliul Elevilor este forma de organizare a elevilor din Şcoala Gimnazială Constantin Teodorescu si are rol consultativ si partener al unităţii de învăţământ.

Art. 3 Consiliul elevilor functioneaza in baza unui regulament propriu, adaptat la specificeul si nevoile Şcolii, elaborat pe baza unui regulament-cadru stabilit de Consiliul Naţional al elevilor si de Statutul elevilor.

Art. 4 Coordonatorul pentru proiecte si programe educative este cadrul didactic care asigură comunicarea intre corpul profesoral si consiliul elevilor.

Art. 5 Consiliul Şcolar al Elevilor are următoarele atribuţii:

 1. reprezintă interesele elevilor si transmite consiliului de administraţie, directorului si consiliului profesional punctul de vedere al elevilor referitor la probleme de interes pentruacestia;
  1. apara drepturile elevilor la nivelul unităţii de învăţământ si sesizează incalcareaacestora;
  2. se autosesizează cu privire la problemele cu care se confrunta elevii, informand conducerea unităţii de învăţământ despre acestea si propunandsolutii;
   1. sprijina comunicarea intre elevi si cadreledidactice;
   2. dezbate propunerile elevilor din Şcoala si elaboreazaproiecte;
   3. poate initia activităţi extraşcolare, serbari, evenimente culturale, concursuri,excursii;
 2. poate initia activităţi de strangere de fonduri pentru copii cu nevoi speciale, pe probleme de mediu si alteasemenea;
  1. sprijina proiectele si programele educative in care este implicata unitatea deînvăţământ;
  2. propune modalitati pentru a motiva elevii sa se implice in activităţileextraşcolare;
   1. dezbateproiectulRegulamentuluideorganizaresifuncţionarealunităţiideînvăţământ;
 3. se implica in asigurarea respectarii regulamentului de organizare si funcţionare al unităţii de învăţământ;

m)desemnează un membru ca observatori in consiliul de adinistratie, potrivit legii;

n)delelaga reprezentanţii, prin decizia preşedintelui Consiliului Şcolar al Elevilor, in toate comisiile la nivel de Şcoala, din care elevii trebuie sa faca parte parte potrivit legii;

o)consiliul şcolar al elevilor va completa o sectiune din raportul activităţilor educative extraşcolare la nivelul unităţii de învăţământ, in care va prezenta opinia elevilor fata de activităţile educative extraşcolare realizate.

Art. 6 (1) Consiliul Elevilor este alcatuit din liderii claselor II-VIII din Şcoala Gimnazială

“Constantin Teodorescu” Şoldanu.

 1. Fiecareclasa,începandcuclasaaIIa,isivaalegereprezentantulinconsiliulelevilor(careestesi liderul clasei) in primele 30 de zile din primulsemestru.
 2. Votul este secret iar elevii vor fi singurii responsabili de algerea reprezentantului lor. Cadrele didactice nu au drept de vot si nici nu le este permisa influentarea deciziilorelevilor.

Art. 6 (1) Forul decizional al Consiliului elevilor din unitatea de învăţământ este adunarea generala.

 1. Adunarea generala a consiliului elevilor din unitatea de învăţământ este formata din reprezentanţii claselor si se intruneste cel putin o data peluna.
  1. Consiliul elevilor din unitatea de învăţământ are următoareastructura:
  2. preşedinte
   1. 1vicepreşedinte
   2. Secretar
   3. membri;
   4. lideriiclaselor
    1. Preşedintele, vicepreşedintele si secretarul formeaza BiroulExecutiv
    2. Cvorumul necesar desfasurarii sedintelor este de jumatate plusunu.

Art. 7 (1) Adunarea generala isi alge prin vot secret preşedintele.

 1. Pentru Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” , preşedintele Consiliului elevilor este alesdintre elevii claselor a VII a si a VIIIa.
  1. Pentruafialesinfuncţie,candidatultrebuiesaobtinajumatateplusunudinvoturi.

Art. 8 Preşedintele Consiliului elevilor participa cu statut de observator la sedintele consiliului de administraţie al unităţii de învăţământ, la care se discuta aspecte privind elevii, la invitatia scrisa a directorului unităţii de învăţământ. In funcţie de tematica anuntata, preşedintele Consiliului elevilor poate desemna alt reprezentant al elevilor ca participant la anumite sedinte ale consiliului de administraţie.

Art. 9 (1) Preşedintele Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ are următoarele atribuţii:

 1. colaborează cu responsabilii departamantelor Consiliuluielevilor;
 2. este membru în structurile superioare ale Consiliul județean al elevilor si reprezentantul elevilor  în consiliului de administraţie al unităţii şcolare (atunci cand esteinvitat);
 3. conduce întrunirile consiliului elevilor din unitatea de învățământpreuniversitar;
 4. estepurtătoruldecuvântalconsiliuluielevilordinunitateadeînvățământpreuniversitar;
 5. asigură desfăşurarea discuţiilor într-un spirit de corectitudine, precum şi respectarea ordinii şi a libertăţii deexprimare;
 6. are obligaţia de a aduce la cunoştinţa consiliului de administraţie al unității de învățământ preuniversitar problemele discutate în cadrul şedinţelor consiliuluielevilor;
 7. propune excluderea unui membru, in cadrul Biroului Executiv si a Adunarii generale, dacă acesta nu îşi respectă atribuţiile sau nu respectă regulamentulde funcționare al consiliului.
 8. Mandatul preşedintelui Consiliului Elevilor este de 2 ani. (3)Mandatul Preşedintelui inceteaza in următoarelecazuri:
 9. Demisie - demisia trebuie anuntata cu cel putin 2 saptamani inainte de parasirea Consiliului.

(d)In cazul deciziei membrilor Consiliului Elevilor bazat pe evaluarea periodica a activităţii acestuia (schimbarea din funcţie a preşedintelui se poate face la propunerea motivata a ½+1 din numarul membrilor Consiliului Elevilor prin hotărârea adoptata de votul unei majoritati de 2/3 din numarul membrilor.

(4)In caz de demisie/demitere din funcţie a Preşedintelui, in cel mult o luna de la data hotărârii, Consiliul Elevilor va organiza prin hotărârea majoritatii simple a membrilor, alegeri pentru postul vacant de preşedinte.

Art. 10 (1) Vicepreşedintele Consiliului elevilor este ales de către adunarea generala prin vot

secret.

 1. Acesta poate fi ales din randul reprezentantilor claselorIV-VIII.
  1. Pentru a fi ales, candidatul trebuie sa-si insuseasca jumatate plus unu dinvoturi.
 2. Vicepreşedintele Consiliuli Elevilor are următoarele atribuţii: (a)monitorizează activitateadepartamentelor;
  1. preia atribuţiile şi responsabilităţile preşedintelui în absența motivată aacestuia;
  2. elaborează programul de activităţi aleconsiliului.
   1. Mandatul vicepreşedintelui Consiliului Şcolar al Elevilor este de 2ani.
   2. Art 5 alin. (3-4) se aplica si in cazulvicepreşedintelui.

Art. 11 (1) Secretarul Consiliului elevilor este ales din randul reprezentantilor elevilor de la clasele V-VIII.     AlegeresecretaruluisefaceprinvotsecretdecătreadunareageneralaaConsiliuluielevilor.

 1. Pentruafialesinfuncţie,candidatultrebuiesaintruneascacelputinjumatateplusunudinvoturi.

Art. 12 Secretarul Consilului Şcolar al Elevilor are următoarele atribuţii:

 1. întocmeşte procesul verbal al întrunirilor consiliului reprezentativ al elevilor din unitatea de învățământpreuniversitar;
  1. notează toate propunerile avansate de consiliul reprezentativ alelevilor.
 2. in caz de absenta, sarcinile acestuia vor fi preluate de un alt membru desemnat de preşedinte in cadrul sedinteirespective

(2) Mandatul secretarului este de 2 ani.

Art. 13 Intrunirile Consiliului Şcolar al Elevilor se vor desfasura de cate ori este cazul si vor fi prezidate de preşedintele/vicepreşedintele consiliului

Art. 14 Consiliul Şcolar al Elevilor din Şcoala are in componenta următoarele departamente:

-comisia pentru concursuri şcolare si extraşcolare

-comisia pentru sport

-comisia pentru cultura, educatie si programe de tineret

-avocatul elevilor

Art. 15 (1) Fiecare membru al Consiliului Şcolar al Elevilor din unitatea de învăţământ poate face parte din maxim 2 departamente

(2)Fiecare departament poate avea in medie 3 membri dar nu mai mult de 4 (3)Fiecare departament are un responsabil

 1. Mandatul responsabilului este de 2ani
 2. Membrii departamentului vor fi instiintati de data, ora si locul sedintei de către preşedintele de departament.
  1. Comisiile se intalnesc o data pe luna sau de cate ori estenecesar.

Art. 16 (1) Membrii consiliului elevilor trebuie să respecte toate regulile și convenţiile  adoptate de către consiliul școlar al elevilor din unitatea de învățământ și să asigure aplicarea în rândul elevilor a hotărârilorluate.

 1. Prezenţa la consiliul școlar al elevilor din unitatea de învățământ preuniversitar este obligatorie. Toţi membrii consiliului elevilor din unitatea de învățământ preuniversitar care înregistrează trei absenţe consecutive vor fi înlocuiţi din acestefuncţii.
 2. Membrii consiliului școlar al elevilor din unitatea de învățământ au datoria de a prezenta  consiliului de administraţie, repectiv, consiliului profesoral, problemele specificee procesuluiinstructiv

- educativ cu care se confruntă colectivele de elevi.

 1. Tematica discuţiilor va avea ca obiectiv eficientizarea derulării procesului instructiv - educativ, îmbunătăţirea condiţiilor de studiu ale elevilor şi organizarea unor activităţi cu caracter extraşcolar de larg interes pentru elevi, activităţi care sunt, ca desfăşurare, de competenţa unității de învățământ. (5)Consiliul de administraţie al unității de învățământ va aviza orice proiect propus de președintele consiliului elevilor, dacă acesta nu contravine normelor legale învigoare..
 2. Elevii care au obtinut in anul şcolar anterior o nota la purtare sub 9 nu pot fi alesi ca reprezentanti in Consiliulelevilor;
 3. Fiecare membru al Consiliului elevilor are dreptul de a vota prin Da sau Nu sau de a se abtine de la vot. Votul poate fi secret sau deschis, in funcţie de hotărârea Consiliuluielevilor.

Art. 17 Documentele Consiliului şcolar al elevilor sunt:

 1. procesul-verbal al constatarii alegerii reprezentantului clasei in Consiliul elevilor (conform anexei 1 la acestregulament)
  1. procesul-verbal constatator al algerii Birouluiexecutiv;
  2. procesele-verbale desedinta
   1. deparatemnetele constituite la nivelulconsiliului;
   2. procesele-verbale ale sedintelordepartamantelor;
   3. sarcinilespecificemembrilorBirouluiexecutivsiamembrilorconsiliului;
    1. programul de activităţi anual sisemestrial;
     1. proiecte in derulare si proiectele depuse spre aprobare lasecretariat;
     2. rapoarte, propuneri si orice alt document care atesta activitateaconsiliului.

Art. 18 Din momentul aprobarii acestui regulament de către Consiliul elevilor si de către Consiliul de administraţie al Şcolii, prevederile vechiului regulament se anuleaza.

Anexa 11 – REGULAMENT DE ORGANIZARE SI FUNCŢIONARE PENTRU ADUNARE GENERALA, COMITET CLASE SI CONSILIUL REPREZENTATIV AL PĂRINŢILOR

Capitolul I – Adunarea generala a părinţilor

Art. 1. (1) Adunarea generala a părinţilor este consituita din toti părinţii, tutorii sau  sustinatorii lagali ai copiilor/elevilor de lagrupa/clasa;

 1. Adunarea generala a părinţilor hotaraste referitor la activităţile de sustinere a cadrelor didactice si a echipei manageriale a unităţii de învăţământ, in demersul de asigurare a conditiilor necesare educariicopiilor/elevilor;
 2. In adunarea generala a părinţilor se discuta probleme generale ale colectivului de elevi si nu situatia concreta a unui elev. Situatia unui elev se discuta individual, numai in prezenta părinţilor/tutorilor/sustinatorilor legali ai elevuluirespectiv;

Art. 2. (1) Adunarea generala a părinţilor se convoaca de către educatoare/invatatoare/profesorul pentru învăţământ preşcolar sau primar/profesorul diriginte, de către preşedintele comitetului de părinţi al clasei sau de către 1/3 din numarul total al membrilor sai ori al elevilor clasei;

(2) Adunarea generala a părinţilor se convoaca semestrial sau ori de cate ori este nevoie, este valabil intrunita in prezenta ajumatate plus unu din totalul părinţilor, tutorilor sau sustinatorilor legali ai coiilor/elevilor din grupa/clasa respectiva si adopta hotarari cu jumatate plus unu din cei prezenti. In caz contrar, se convoaca o noua adunare generala a părinţilor, in cel mult 7 zile, in care se pot adopta hotarari indiferent de numarul celor prezenti.

Capitolul II – Comitetul de părinţi

Art. 3. (1) In unităţile de învăţământ, la nivelul fiecarei grupe/clase, se infiinteaza si functioneaza comitetul de părinţi.

 1. Comitetul de părinţi se alege prin majoritate simpla a voturilor, in fiecare an, in adunarea generala a părinţilor, convocata de educator, invatator sau dirignte, care prezidează sisedinta.
 2. Convocarea adunarii generale pentru alegerea comitetului de părinţi are loc in primele 30 de zile calendaristice de la începerea cursurilor anuluişcolar.
 3. Până la alegerea unui nou comitet de părinţi, toate sarcinile sunt indeplinite de vechiul comitet de părinţi.
 4. Comitetul de părinţi se compune din trei persoane: un preşedinte si doi membri; in prima sedinta de dupa alegere membrii comitetului decid responsabilitatile fiecaruia, pe care la comunica educatorului, invatatorului sau diriginteluiclasei.
 5. Comitetul de părinţi reprezintă interesele părinţilor, tutorilor sau sustinatoilor legaliai elevilor clasei in adunarea generala a părinţilor la nivelul Şcolii, in consiliul reprezentativ al părinţilor, in consiliul profesoral, in consiliul clasei si in relaţiile cu echipamanageriala.

Art. 4. Comitetul de părinţi are următoarele atribuţii:

 1. pune in practica deciziile luate de către adunarea generala a părinţilor elevilor clasei; deciziile se iau in cadrul adunarii generale a părinţilor, cu majoritatea simpla avoturilor;
 2. sprijina educatoarea, invatatoarea sau profesorul diriginte in organizarea si desfasurarea de proiecte, programe si activităţi educativeextraşcolare;
  1. sprijina educatoare, invatatoarea, profesorul diriginte in derularea programelor de prevenire si combatere a absenteismului in mediulşcolar;
  2. atrage persoane fizice sau juridice care, prin contributii financiare si materiale, sustin programe de modernizare a activităţii educative si a bazei materiale din clasa sau dinŞcoala;sprijina conducerea unităţii de învăţământ si educatoarea, invatatoarea sau profesorul diriginte si se implica activ in intretinerea, dezvoltarea si modernizarea bazei materiale a grupei/clasei si  a unităţii deînvăţământ;
 3. sprijina unitatea de învăţământ si educatoarea, invatatoarea sau profesorul diriginte in activitatea de consiliere si orientaresocio-profesionala;
 4. se implica activ in asigurarea securitatii copiilor/elevilor pe durata orelor de curs, precum si in cadrul activităţilor educative, extraşcolare siextracurriculare;
 5. prezintă, semestrial, adunarii generale a părinţilor, justificarea utilizarii fondurilor, daca acestea exista.

Art. 5. Preşedintele comitetului de părinţi reprezintă părinţii, tutorii sau sustinatorii legali in relaţiile cu conducerea unităţii de învăţământ si alte foruri, organisme si organizatii.

Art. 6. (1) Comitetul de părinţi poate sa sustina, inclusiv financiar, intretinerea, dezvoltarea si modernizarea bazei materiale a clasei. Hotărârea comitetului de părinţi nu este obligatorie.

 1. Sponsorizarea unei grupe/clase de către un agent economic/persoane fizice se face cunoscuta comitetului de părinţi si se va realiza prin asociatia de părinţi cu statut juridic (APSR) repectand prevederile legale in vigoare. Sponsorizarea nu atrage dupa sine drepturi suplimentare pentru elevi/părinţi, tutori sau sustinatorilegali.
 2. in cazul sustinerii financiare a clasei prin sponsorizarii, donatii etc., adunarea generala a părinţilor clasei stabileste suma maxima ce se poate pastra in cash la casierul comitetului de părinţi iar sumele ce depasesc suma maxima vor fi depuse la casierul asociatiei de părinţi cu statut juridic (APSR) pentru a fi depuse in contul de la banca alacesteia.
  1. este interzisa implicarea copiilor/elevilor sau a cadrelor didactice in strangereafondurilor.

Capitilul III – Consiliul reprezentativ al părinţilor

 

Art. 7. (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor din unitatea de învăţământ este compus din preşedinţii comitetelor de părinţi ai fiecărei clase si grupe de la gradinitele de pe raza localităţii. În lipsa acestuia, este reprezentat de către oricare membru al Comitetului clasei desemnat de către cadrul didactic ce raspunde de acea clasa sau grupa.

 1. Pierderea calităţii de membru in CRP se face in matoarelesituaţii:
 2. pierderea calităţii de preşedinte al comitetului de părinţi pe clasa (prin demisie sau in urma alegerilor prin retragerea sprijinuluipărinţilor)
  1. 3 absente consecutive nemotivate de la sedinteleCRP;
 3. in urma unei condamnari ramasadefinitiva
 4. Consiliul reprezentativ al părinţilor prevăzut la alin. (1) îşi desemnează reprezentanţii săi în organismele de conducere si in comisiile scolii dupa cum urmeaza: 2 membri in Consiliul de Administraţie, 1 membru in Comisia de Evaluare si Asigurare a calităţii si 1 membru in Comisia pentru prevenirea si combatereaviolentei.
 5. Consiliul Reprezentativ al Părinţilor alege pe o perioadă de 1 an preşedintele si 2 vicepreşedinti ale caror atribuţii se stabilesc imediat dupa desemnare, de comun acord intre cei 3, si se consemnează in procesl-verbal alsedintei.
  1. Cei doi vicepreşedinti au atribuţii specificee stabilite in sedinta de alegeri dupa cum urmeaza: un vicepreşedinte are atribuţii ce tin de trezorerie si gestionarea fondurilor consiliului si relatia cu comitetele de părinţi de la ciclul gimnazial iar cel de-al doilea, atribuţii ce tin de secretariat  si relatia cu comitetele de părinţi de la ciclul primar sipreşcolar.Consiliul reprezentativ al părinţilor se intruneste în sedinte ori de câte ori este necesar. Convocarea sedintelor consiliului reprezentativ al părinţilor se face de către preşedintele acestuia, sau, dupa caz, de unul dintrevicepreşedinti.
 6. Consiliul reprezentativ al părinţilor decide prin vot deschis, cu majoritatea simpla a voturilor celorprezenti
 7. Preşedintele reprezintă consiliul reprezentativ al părinţilor în relatia cu alte persoane fizice sijuridice.
  1. Preşedinteleprezintă,anual,raportuldeactivitateconsiliuluireprezentativalpărinţilor.

Art.8 (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor poate decide constituirea sa în asociaţie cu personalitate juridică, conform reglementărilor în vigoare.

(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor se organizează şi funcţionează în conformitate cu propriul regulament aprobat de consiliul reprezentativ al părinţilor cu majoritate de voturi; acest regulament este anexa a regulamentului de organizare si funcţionare al Şcolii’

Art.9. Consiliul reprezentativ al părinţilor are următoarele atribuţii:

 1. propune unităţilor de învăţământ preuniversitar discipline şi domenii care să se studieze prin curriculumul la deciziaşcolii;
 2. sprijină parteneriatele educaţionale dintre unităţile de învăţământ preuniversitar şi instituţiile/organizaţiile cu rol educativ din comunitatealocală;
 3. susţine unităţile de învăţământ preuniversitar în derularea programelor de prevenire şi de combatere a absenteismului şi a violenței în mediulşcolar;
  1. promovează imaginea unităţii de învăţământ preuniversitar în comunitatealocală;
  2. se preocupă de conservarea, promovarea şi cunoaşterea tradiţiilor culturale specificee minorităţilorînplanlocal,dedezvoltareamulticulturalităţiişiadialoguluicultural;
  3. susţine unitatea de învăţământ preuniversitar în organizarea şi desfăşurarea tuturor activităţilor;
  4. susţine conducerea unităţii de învățământ preuniversitar în organizarea şi în desfăşurarea consultaţiilor cu părinţii, pe temeeducaţionale;
  5. colaborează cu Comisia de protecţie a copilului, cu organele de autoritate tutelară sau cu organizaţiile nonguvernamentale cu atribuţii în acest sens, în vederea soluţionării situaţiei elevilor care au nevoie deocrotire;
  6. sprijină conducerea unităţii de învăţământ preuniversitar în întreţinerea şi modernizarea bazeimateriale;

j)susţine unitatea de învăţământ preuniversitar în activitatea de consiliere şi orientare socio- profesională sau de integrare socială a absolvenţilor;

k) propune măsuri pentru şcolarizarea elevilor din învăţământul obligatoriu şi încadrarea în muncă a absolvenţilor;

l)se implică direct în derularea activităţilor din cadrul parteneriatelor ce se derulează în unitatea de învăţământ preuniversitar, la solicitarea cadrelor didactice.

m) sprijina conducerea unităţii de învăţământ în întretinerea si modernizarea mazei materiale;

 1. sprijină conducerea unităţii de învăţământ preuniversitar în asigurarea sănătăţii şi securităţiielevilor;
  1. sustineunitateadeînvăţământînactivitateadeconsilieresiorientaresocio-profesionala;

 

Art.10. (1) Consiliul reprezentativ al părinţilor poate atrage resurse financiare extrabugetare, constand în ontributii, donatii, sponsorizari etc., din partea unor persoane fizice sau juridice din   tara si din strainatate; toate demersurile în acest sens vor fi realizate prin asociatia de părinţi cu statut juridic, folosindu-se contul acesteia de la banca; resursele financiare vor fi utilizate pentru:

 1. moderinizarea si întretinerea patrimoniului unităţii deînvăţământ;
  1. acordarea de premii si burseelevilor;
  2. sprijinirea financiara a unor activităţiextraşcolare;
 2. acordarea de sprijin financiar sau material copiilor care provin din familii cu situaţie materiala precara;
 3. alte activităţi care privesc bunul mers al unităţii de învăţământ sau care sunt aprobate de adunarea generala a părinţilor pe car eiireprezintă.

(2) Consiliul reprezentativ al părinţilor colaboreaza cu structurile aosciative al părinţilor la nivel local, judeţean si naţional.

Art 11. La şedinţe participă în mod obligatoriu cu rol de observator diriginţii / învăţătorii claselor şi directorul unităţii.

Art.  12. La regulament   se  pot  aduce  modificări  de  către  consiliu  pe baza propunerilor comitetelor depărinţi.

Art. 13 (1) Documentele Comitetului de părinţi sunt:

 1. procesul-verbal si lista de semnaturi privind constituireacomitetului;
  1. tabel nominal cu membrii comitetului depărinţi;
  2. sarcinile specificee fiecarui membru al comitetului depărinţi;
   1. program de activităţi al comitetului (anual sisemestrial);
   2. procese-verbale alesedintelor;
   3. rapoarte semestriale sianuale;
    1. rapoartefinanciare(însituatiaîncareauexistatresursefinanciarelanivelulcomitetului);
     1. facturi, bonuri decasa;
     2. adrese către secretariatul Şcolii sau alteinstituţii;
      1. propuneri de imbunatatire a activităţii instructiv-educative a Şcolii siclasei;
       1. propuneri pentru saptamana „Şcoala altfel” si pentru disicplinaoptionala;

(2) Documentele Consiliului reprezentativ al părinţilor sunt:

 1. copie dupa procesul-verbal si lista de semnaturi privind alegerea preşedintelui comitetului de părinţi de la fiecaregrupa/clasa;
  1. procesul-verbalconstatatoralalegeriioraganelordeconducerealeconsiliuluisilistadesemnaturi;
  2. lista cu sarcinile specificee alemembrilor;
   1. programul de activităţi anual sisemestrial;
 2. propuneri pentru oferta educaţionala a Şcolii (pentru saptamana „Şcoala altfel”, pentru disciplina optionala,pentruoricealteactivităţicareimbunatatescofertaeducaţionalaaŞcolii);
  1. rapoarte anuale sisemestriale;
   1. rapoartefinanciare(însituatiaincareconsiliulaavutladispozitieresursefinanciare);
    1. acord de colaborare cu Asociata Părinţilor din ŞcoalaŞoldanu;

Art 14. (1) Prezentul regulament intră în vigoare după aprobarea acestuia de către adunarea generala a părinţilor din Şcoala Gimnazială “Constantin Teodorescu” Şoldanu.

 1. Din momentul aprobarii, se abroga vechiul regulament de organizare si funcţionare.

Anexa 12 – CONTRACTUL EDUCAŢIONAL

 

Avand în vedere prevederile Legii educatiei Naţionale nr. 1/2011, cu modificările si completările ulterioare, ale Regulamentului de organizare si funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar aprobat prin OM nr. 5079/2016, ale Legii 272/2004, privind protectia si promovarea drepturilor copilului, republicata si ale OM 4472/2016 –Statutul elevului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONTRACT EDUCAŢIONAL

 

 1. Partisemnatare
 2. Unitatea de învăţământ ŞCOALA GIMNAZIALĂ “CONSTANTIN TEODORESCU”, cu sediul în comuna Şoldanu , str. “CONSTANTIN TEODORESCU”,  nr.3, reprezentata prin director, prof. Botea Alexandru.
  1. Beneficiarul indirect, parinte/tutore…………………………………………….…..
  2. Beneficiarul direct al educatiei………………………………………………………
 1. Scopulcontractului

Asigurarea conditiilor optime de derulare a procesului de învăţământ prin implicarea si responsabilizarea partilor în educatia beneficiarilor directi ai educatiei.

 1. Drepturilepartilor:drepturilepartilorsemnatarealeprezentuluicontractsuntceleprevăzuteîn Regulamentul cadru de organizare si funcţionare a unităţilor de învăţământ preuniversitar si în Regulamentul de organizare si funcţionare a unităţii deînvăţământ.
 1. Partile au următoareleobligaţii:
 2. Unitatea deînvăţământ:
 3. sa asigure conditiile optime de derulare a procesului deînvăţământ;
 4. saraspundaderespectareaconditiilorsiaexigentelorprivindnormeledeigienaşcolara,de protectieamuncii,deprotectiecivilasidepazacontraincendiilorînunitateadeînvăţământ;
  1. sa asigure ca tot personalul unităţii de învăţământ respecta cu strictete prevederile legale în vigoare;
 5. sa asigure ca toti beneficiarii primari si secundari ai educatiei sunt corect si la timp informati cu prevederile legislaţiei specifice învigoare;
 6. personalul din învăţământ trebuie sa aiba o tinuta morala demna, un comportament responsabil, în concordanta cu valorile educaţionale pe care le transmiteelevilor;
 7. personalul din învăţământ are obligaţia sa sesizeze, la nevoie, instituţiile publice de asistenta sociala/educaţionala specializata, directia generala de asistenta sociala si protectia copilului în legaturacuaspectecareafecteazademinitatea,integritateafizicasipsihicaaelevului/copilului;
 8. saseasigurecapersonaluldinşcoalanudesfăşoaraactiunidenaturasaafectezeimaginepublicaa beneficiarului primar al educatiei, viata intima, private si familial aacestuia;
 9. personalului din învăţământ ii este interzis sa aplice pedepse corporale, precum si sa agreseze verbal sau fizic elevii si/saucolegii;
 10. personaluldidacticevalueazadirect,corectsitransparentsinuconditioneazaaceastaevaluaresau calitatea prestatiei didactice la clasa de obtinerea oricarui tip deavantaj;
 11. sunt interzise activităţile care încalca normele de moralitate si orice activităţi care pot pune în pericol sanatate si integritatea fizica sau psihica a copiilor si a tinerilor, respectiv a personalului didactic,didacticauxiliarsinedidactic,precumsiactivităţidenaturapoliticasiprozelitsmreligios
  1. sa organizeze programe de consiliere pentru părinţi sielevi;
  2. sa manifeste transparenta în realizarea evaluarii elevilor potrivit regulamentului si a procedurii specifice;
   1. samanifestetransparentaînproiectiasiexecutiabugetarapentruunitateadeînvăţământ;
   2. sa asigure dreptul de asociere al elevilor în limitele regulamentelor si legislaţiei învigoare;
 12. sa puna la dispozitia elevilor baza materiala si toate dotarile la solicitarea acestora, dupa un program stabilit de conducerea şcolii (în timpul si în afara orelor deprogram);
 13. sa se consulte cu beneficarii directi si indirecti ai educatiei în proiectarea si desfasurarea activităţii instructiv-educative din şcoala (curriculum la decizia şcolii – optional, programul „Şcoala altfel”, organizarea programului „Şcoala dupa Şcoala”, alte activităţieducative);
  1. sa testeze periodic satisfactia beneficiarilor educaţionali fata de activitateaşcolii;
 14. saasiguretransportulelevilorlasidelaşcoalacumicorbuzulşcolardupaprogramulstabilitde consiliul deadministraţie;

ş) sa acorde burse sociale si de merit;

 1. saasigurepremiereaelevilorcareauobtinutrezultatefoartebunelaconcursurileşcolarejudetene, Naţionale siinternătional;

ţ) sa asigure resursele financiare necesare pentru premierea elevilor la sfârşit de an şcolar;

u)sa ofere posibilitatea evaluarii cadrelor care predau la clasa cel putin o data pe semestru; la nivel preşcolar si primar, evaluarea va fi realizata de către părinţi iar la ciclul gimnazial de către elevi.

 1. 2.Beneficiarulindirect–parintele/reprezentantullegalalelevului/copiluluiareurmătoarele obligaţii:
 2. laînscriereacopilului/elevuluiînunitateadeînvăţământ,parintele/tutorele/sustinatorullegalare obligaţia de a prezenta documentele medicale solicitate, în vederea mentinerii unui clima sanatos la nivel de grupa/clasa pentru evitarea degradarii starii de sanatate a celorlalti elevi/preşcolari din colectivitate/unitate deînvăţământ;
 3. parintele/tutorele/sustinatorul legal al elevului raspunde material pentru distrugerile bunurilor din patrimoniul şcolii, cauzate deelev;
  1. sa respecte prevederile regulamentului de organizare si funcţionare a unităţii de învăţământ si regulamentul de ordineinternă;

e)parintelui/tutorelui/sustinatorului legal ii sunt interzise agresarea fizica/psihica, verbala a personalului unităţii de învăţământ;

 1. sadeacurssolicităriiconduceriiinstitutieideînvăţământ,oridecateoriestenecesar,deaselua masuri cu privire la conduita sau situatia şcolara aelevului;
 2. sa se prezinte la Şcoala cel putin o data pe luna pentru a discuta cu dirigintele sau învăţătorul situatia şcolara acopilului;
  1. satratezecurespectsiconsideratieinstitutiaşcolarasipereprezentanţiiei;
 3. să îşi asume, împreună cu elevul, responsabilitatea pentru orice faptă a elevului, desfăşurată în afara şcolii, dar care ar prejudicia prestigiulacesteia.
 4. in cazul copiilor preşcolari si a elevilor din ciclul primar, sa ii însoteaasca pe acestia până la intrarea în unitatea de învăţământ, iar la terminarea orelor sa ii preia; în caz ca nu poate desfasura o asemenea activitate, împuterniceste o altapersoana;
  1. sa semneze carnetul de note alcopilului;
 5. sa anunte educatorul, învatatorul sau profesorul diriginte în cazul în care copilul absenteaza de la Şcoala; documentele doveditoare a pentru motivarea absentelor se prezintă conform Regulamentului de organizare si funcţionare alşcolii;
 6. sa solicite în scris secretariatului şcolii atunci cand realizează transferul copilului la o alta institutie deînvăţământsaucandpleacaînstrainatatecucopilulpentruoperioadamailungadetimp; Beneficiarul direct – elevul are următoareleobligaţii:
  1. de a se pregati la fiecare disciplina de studiu, de a dobandi competentele si de a-si însusi cunostintele prevăzute de programeleşcolare;
   1. de a frecventacursurile;
 7. deaaveauncomportamentcivilizatsiotinutadecenta,ataînunitateadeînvăţământcatsiîn afara ei;
 8. de a respecta regulamentul de organizare si funcţionare al unităţii de învăţământ, regulamentul de ordine internă, regulile de circulatie, normele de securitate si sanatate în munca, de prevenire si stingere a incendiilor, normele de protectiamediului;
 9. de a nu distruge documentele şcolare, precum cataloage, carnete de elev, foi matricole, documente din portofoliul educaţionaletc.;
 10. de a nu deteriora bunurile patromniului unităţii de învăţământ (materiale didactice si mijloace de învăţământ, carti din biblioteca Şcolii, mobilier şcolar, mobilier sanitar, spatii de învăţământ, microbuz şcolaretc)
 11. deanuaducesaudifuzaînunitateadeînvăţământmaterialecare,princontinutullor,atenteazala independenta,suveranitateasiintegritateanaţionalaatarii,carecarecultivaviolentasiintoleranta;
 12. de a nu organiza/participa la actiuni de protest care afecteaza desfasurarea activităţiide învăţământ sau care afecteaza participarea la programulşcolar;
 13. de a nu deţine/consuma/comercializa în perimetrul unităţii de învăţământ si în afara acesteia , droguri, substante etnobotanice, bauturi alcoolice, energizante,tigari;
 14. deanuintroducesi/saufaceuzînperimetrulunităţiideînvăţământoricetipuridearmesaualte produse pirotehnice cum ar fi munitie, petarde, pocnitori, brichete etc., precum si sprayuri lacrimogene, paralizante sau alte asemenea care, prin actiunea lor pot afecta integritatea fizica si psihicaabeneficiarilordirectiaieducatieisiapersonaluluiunităţiideînvăţământ;
  1. de a nu poseda si/sau difuza materiale care au caracter obscen saupornografic:
 15. de a nu aduce jigniri si manifesta agresivitate în limbaj si comportament fata de colegi si fata de personalul unităţii de învăţământ sau de a leza în orice mod imaginea publica aacestora;
  1. de a nu provoca/instiga/prticipa la acte de violenta în unitate si în afaraei;
 16. deanuparasiincintaşcoliiîntimpulpauzelorsaudupaîncepereacursurilorfaraavizul profesorului de serviciu sau a învatatorului/profesoruluidiriginte;
  1. saaibaotinutavestimentarasioconduitadecente,neprovocatoare,neagresivasineostentative;
  2. sa aiba zilnic asupra sa carnetul deelev;
  3. saprezintezilnictinutavestimentaraspecificeaunităţiişcolare,stabilitaprinROI;
 17. sa nu foloseasca telefonul mobil, aparate foto, camera video, dispozitive de ascultat muzica sau vizionat filme, dispozitive de înregistrare audio în timpul orelor decurs;
  1. sa nu înregistreze audio sau video în spatiulşcolar;
 18. sa nu posteze pe internet imagini sau clipuri video din spatiulşcolar;
 19. postarilepereteleledesocializaresaaibauncaracterdecent,sanuafectezeimagineapersonalaa colegilor si personaluluişcolii;
  1. sa participe la activitaile educative si extraşcolare organizate de clasa sişcoala;
 20. sa prezinte întotdeauna carnetul pentru a i se trece nota la evaluari si pentru semnătură parintelui/sustinatoruluilegal/tutorelui.
 1. Durataacordului

Prezentul acord se încheie pe durata şcolarizarii elevului în unitatea de învăţământ.

 1. Alteclauze
 2. Orice neîntelegere dintre parti se poate solutiona potrivit prevederilor art. 158 din Regulamentul de organizare si funcţionare alşcolii.
 3. ersonalul didactic de predare, personalul didactic auxiliar, precum si cel de conducere din cadrul unităţii de învăţământ, raspund disciplinar conform art. 280 din Legea nr. 1/2011 – Legea Educatiei Naţionale, cu modificările si completările ulterioare, pentru încalcarea obligaţiilor ce le revin potrivit prezentului contract, Contractul Individual de Munca, Regulamentul de Organizare si Funcţionare a unităţilordeînvăţământpreuniversitar,sipentruîncalcareanormelordecomportarecaredauneaza interesului si prestigiuluiinstitutiei.
 4. Nerespectarea, de către elev a prezentului contract atrage dupa sine punerea abaterilor savarsite de către acesta, în discutia Consiliului Elevilor, a Consiliului Clasei si a Consiliului Profesoral, urmata de aplicarea sanctiunilor disciplinare prevăzute în Regulamentul de Organizare si Funcţionare a Unităţilor de Învăţământ si a Regulamentului de Ordine Interioara în conformitate cu procedura specificea în acestsens.
  1. Prezentul acord înceteaza de drept în următoarelecazuri:
 5. încazulîncareparintelesemnatardecadedindrepturileparintesti,urmandaseîncheiaunnou contract cu celalalt parinte al elevului sau cu reprezentantul legal alacestuia;
  1. în cazul transferului elevului la alta unitate deînvăţământ;
  2. în situatia încetarii activităţii unităţii deînvăţământ;
   1. în alte cazuri prevăzute delege.

Încheiatazi,                               în doua exemplare, în original, pentru fiecareparte.

Unitatea şcolară,                     Învăţător/Diriginte      Părinte/Reprezentantlegal        Elev, Director,                                                                                                                                                                                        

Botea Alexandru

Nume si prenume

Semnătură

Ștampila unităţii de învăţământ