VT Family - шаблон joomla Продвижение

Istoric Şcoala Gimnaziala ,,ConstantinTeodorescu’’ Şoldanu

Satul Şoldanu a luat fiinţa în anul 1892 pe fosta vatră a mânastirii Negoeşti, în momentul când locuitorii din comunele învecinate au depus cereri de împroprietărire pentru acest domeniu.

Odată cu infiinţarea satului Şoldanu, era nevoie şi de o şcoală, deoarece locuitorii care veneau să-şi stabilească proprietatea aici aveau copii de vârsta şcolară.

La început, învăţământul s-a organizat în chiliile Mânastirii Negoeşti şi în tinda bisericii. Primul învăţător a fost Dumitru Mihailescu, ginerele dascălului din satul Negoeşti. Văzând că numărul copiilor de vârstă şcolară este în creştere, învătatorul închiriază un local la domiciliul socrului său, unde veneau copii din cele două sate, Negoeşti şi Şoldanu.    

La 1 septembrie 1902, şcoala s-a mutat în satul Şoldanu, tot într-un local închiriat. Concomitent se fac demersuri la organele de învăţământ, prefectură, pentru obţinerea unor fonduri minime pentru începerea construirii unui local special pentru şcoală. Cu ajutorul oamenilor satului, în  anul 1908 începe construcţia unei şcoli cu două săli de clasă, o cancelarie, precum şi o locuinţă pentru director. Clădirea este gata în toamna anului 1910. Învătământul obligatoriu era de cinci clase primare iar şcoala era condusă de un singur învăţător, Dumitru Mihăilescu care a înfruntat eroic greul începutului. Hărnicia şi dăruirea ce-l caracteriza, l-au ajutat să învingă acele greutăţi. Anul şcolar 1910-1911 începe într-o şcoală nouă construită după tipul obişnuit în localitaţile rurale.

După 1918, i se alătură un alt om cu dragoste de copii şi de oameni, învăţătorul Constantin Teodorescu. Celor doi învăţători le datorăm mult şi deaceea numele lor nu trebuie şters din memoria noastră, şi ca drept recunoştinţă şcoala din comuna Şoldanu poartă numele marelui dască - Şcoala Gimnazială ,,Constantin Teodorescu”.  

O dată cu trecerea la învăţământul obligatoriu de şapte ani, iar populaţia localităţii fiind în creştere de la an la an, era nevoie de mai mult spatiu, mai multe săli de clasă.

În anul 1926, satul Şoldanu a devenit comună, alăturându-i-se şi satul Negoeşti.

Până la construcţia şcolii din satul Negoesti, elevii din cele două sate (Negoeşti şi Şoldanu) au învăţat la şcoala din Şoldanu, unde era director dascălul Dominic Chibedi. El a păstorit această instituţie timp de aproape 40 de ani.

Foarte puţini erau copiii care izbuteau să terrmine studiile primare, cât despre continuarea studiilor nici nu putea fi vorba. Abia după anul 1934, aproximativ 2-3 copii din fiecare promoţie, continuau studiile ciclului gimnazial.

Numărul din ce în ce mai mare de copii, a condus adeseori la lipsa de învătători, cei trei dascăli predând de cele mai multe ori şi la câte două clase. Foarte putini au fost dascălii care au rămas să predea mai mult de 3-4 ani la această şcoală.

După evenimentele din 1941-1945, mai ales odată cu instaurarea regimului totalitar, mentalitatea oamenilor satului se modifică, în sensul că încep să creadă în importanţa învăţământului, că şi copiii de ţărani pot învăţa slova cărţii tot aşa de bine ca şi copiii de oraş.

După anul 1950, posibilităţile elevilor de a-şi continua studiile au crescut (înfiinţarea mai multor licee şi şcoli profesionale), a crescut şi oferta locurilor de muncă la oraş, comuna Şoldanu având avantajul de a fi poziţionată de o parte şi de alta a drumului naţional DN 4, drum ce leagă oraşul Olteniţa de capitala Bucureşti.

În anul 1968, şcoala din satul Şoldanu a fost extinsă cu încă două săli de clasă. Tot în acest an s-a construit şi şcoala din satul Negoeşti, un local spaţios cu patru săli de clasă, un laborator, o cancelarie, hol şi alte dependinte. Şcoala de la Negoeşti funcţionează şi astăzi în acest local care,  datorita imbunătăţirilor aduse pe parcursul anilor se află într-o stare foarte bună de funcţionare.Ca dascali cu merite deosibite care au slujit această şcoală putem aminti pe învăţătorul Stancu, familia Puiu (Marin si Stefania).

Datorită numărului din ce în ce mai mare de copii, după anul 1970, în satul Şoldanu s-au inceput demersurile pentru construirea unui local de şcoală nou, mai spaţios şi o poziţionare mai bună. Directorul şcolii de atunci, Profesorul Nicolae Dumitru, fiu al satului, şi-a asumat această sarcină, ce părea de nerezolvat. După ce a fost rezolvată problema amplasamentului, a mai rămas problema finanţării. Fondurile se obtineau foarte greu în acea perioadă, dar prin perseverenţa  si insistentele directorului problema s-a rezolvat cu ajutorul primariei Bucuresti, a primăriei locale şi a celor regionale. Astfel, în anul 1974 s-a dat în funcţiune noul local, situat în centrul satului. Noul local, dotat cu opt săli de clasa, laborator, cancelarie, bibliotecă, dispuse pe doua etaje, satisfăcea cerinţele învăţământului modern al vremurilor noastre.

A fost o mare realizare pentru localitatea noastră terminarea şi darea în folosinţă a acestui local iar o mare parte din merite trebuie să i le atribuim domnului director Nicolae Dumitru şi soţiei acestuia, profesori de limba romană, dar şi celorlalţi profesori şi părinţi, pentru străjnicia de care au dat dovadă.

Localul nou de şcoală, încadrarea bună cu personal didactic calificat, dotarea cu mobilier şi materiale didactice  precum şi poziţia geografica a localităţii au adus foarte multe satisfacţii şi avantaje cum ar fi:

-generaţii din ce în ce mai bune de elevi.

-cand s-a făcut trecerea la învăţămăntul obligatoriu de zece clase, şcoala Şoldanu a fost aleasă ca centru, unde veneau elevii din satele învecinate care nu aveau posibilitatea de continuare a studiilor la liceele din oraşele mari.

-de-a lungul timpului, şcoala Şoldanu a fost gazdă primitoare pentru cercurile metodice, întănirile directorilor, întâlnirile cadrelor didactice pentru cursurilor de formare.

S-au preocupat de bunul mers al şcolii următorii directori:

1970-1980 – prof. Nicolae Dumitru

1980-1984 – prof. Constantin Eugenia

1984-1988 – prof. Voinea Cristea

1988-1992 – prof. Nicolae Dumitru

1992-2006 – prof. Ciobanu Florica

2006-2011 – prof. Botea Alexandru

2011-2012 – prof. Ciobanu Florica

2012-2014 – prof. Botea Alexandru

2014 – 2015 – prof. Ciobanu Florica

După revoluţie a apărut fenomemul de migraţie a cadrelor didactice, şcoala având de suferit din această cauză deoarece majoritatea cadrelor didactice care făceau naveta s-au transferat la oraş pentru a fi mai aproape de domiciliu. Şcoala a trecut printr- o criza de cadrelor didactice, foarte multe posturi fiind ocupate de învăţători/ profesori suplinitori. În timp situatia s-a reglementat, ajungându-se în momentul de faţă la un procentaj de 100% cadre didactice titulare calificate din care, peste 50% din persoanal  provine din rândul foştilor elevii ai şcolii. Aceasta a influenţat pozitiv calitatea pregătirii elevilor care, acolo unde au ajuns după terminarea gimnaziului, au dovedit o bună pregătire şi comportare demnă de apreciat.

În anul 2004 s-au împlinit 30 de ani de la înfiinţarea şcolii, motiv pentru care, primăria, localnicii, foştii elevi, au organizat o activitate omagială la care au participat membrii comunităţii locale, foste cadre didactice care au slujit la această instituţie, invitaţi din partea J.S.J. Călăraşi, reprezentanţi mass-media (televiziunea).

În anul 2006 a venit la conducerea şcolii, ca director, domnul profesor Botea Alexandru, un om tânăr, ambiţios cu aspiraţii înalte, devotat meseriei de dascăl, iar rezultatele muncii nu au întârziat să apară. Astfel, în anul 2007, s-a înfiinţat un Centru de Documentare si Informare pentru îmbunătăţirea accesului elevilor la informaţii de calitate, în scopul creşterii motivaţiei şi participării elevilor la activităţile şcolii.

Faţă de bibliotecile şcolare, CDI-ul aduce elemente noi:

-Crearea de spaţii cu funcţii specifice.

-Diversificarea resurselor documentare.

-Crearea şi întreţinerea unei imagini favorabile scolii.

-Dimensiunea pedagogică a activitătilor ce pot fi desfăşurate în CDI.

Datorită sferei largi de activităţi, proiecte, animaţii ce pot fi desfăşurate în cadrul CDI şi prin intermediul carora să poată fi dezvoltate abilităţi, aptitudini, gustul pentru lectură – implementarea CDI-ului în şcoală oferă nenumărate posibilităţi de adaptare a metodelor de predare, în funcţie de necesitaţile elevilor, de obiectivele stabilite de fiecare unitate de învăţământ, dar şi în funcţie de schimbările apărute în toate domeniile.

CDI-ul deţine, la momentul de faţă, un număr de 9300 de volume de cărţi şi este dotat cu şapte calculatoare conectate la internet, doua imprimante, videoproiector, televizor, DVD, xerox.

În anul 2009, domnul director Botea Alexandru împreună cu domnul primar Geambaşu Iulian, pornesc demersurile  pentru includerea şcolii într-un program de reabilitare susţinut de Banca Mondială. Toată procedura a durat aproximativ doi ani iar spre şfârşitul anului 2011 au început lucrările de reabilitare a şcolii, lucrări ce au constat în lucrări de extindere cu spaţii noi, destinate Wc-urilor, schimbarea acoperişului, a faţadei prin izolare si tencuială decorativă, dotarea cu centrală termică , racordarea la reţeaua de apă potabilă, schimbarea mobilierului scolar. Lucrările au durat aprximativ un an.

Acum putem spune ca avem o şcoală nouă , baza didactică a şcolii îmbunătăţindu-se an de an, ridicându-se la nivelul cerinţelor actuale.

De remarcat sunt şi succesele obţinute, în această perioadă, de elevii şcolii noastre la olimpiadele si concursurile şcolare, regionale şi judeţene.

În acest an scolar, dupa o pauză de un an, a reveni la conducerea şcolii domnul profesor Botea Alexandru, alături de colectivul de cadre didactice format din 4 educatoare, 11 învăţători,  13 profesori titulari şi 3 în completare de normă, un bibliotecar documentarist, toţi oameni cu experienţă, dornici de a ridica munca didactică pe o nouă treaptă.

În prezent şcoala are un număr de  83 elevi la ciclul preşcolar, 179 elevi la ciclul primar si 172 elevi la ciclul gimnazial, elevii învaţă în două schimburi.

O preocupare permanentă a şcolii este reducerea abandonului şcolar, şcoala fiind angrenata în proiecte care vizează elevii cu absenţe sau cu tendinţa de abandon.

La buna desfăşurarea a activităţii din această şcoală, o contribuţie importantă a avut-o şi personalul administrativ – unde o lungă şi rodnică activitate a avut şi încă o mai are doamna secretară Stancu Maria.

Atât truda întrgului personal didactic cât şi performanţele obtinute, sunt adânc întipărite în sufletul celor care şi-au deschis ochii şi mintea spre lumina cărţii şi au învăţat la Şcoala Gimnaziala ,,Constantin Teodorescu’’ din localitatea Şoldanu, judetul Călăraşi.